Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 13 - Au Revoir

Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 13 - Au Revoir

 
 

Rôl Rhwydwaith Gwledig Cymru a'r Rhaglen Datblygu Gwledig

wrn

Uned Cymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf

Mae’n anodd credu i newyddlen gyntaf Rhwydwaith Gwledig Cymru gael ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2016 – ac rydyn ni wedi bod yn anfon newyddion, diweddariadau, gwybodaeth am gyfnodau ymgeisio cynlluniau, astudiaethau achos a gwybodaeth am gyfleodd Datblygu Gwledig Ewrop am dros saith mlynedd a hanner!

Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gweld llawer o newidiadau a thoreth o brosiectau a ariennir sydd wedi bod o fudd i ardaloedd gwledig Cymru trwy brosiectau bach a mawr.

Yn rhan o’r cyllid hwn mae dros £47 miliwn wedi cael ei ddyrannu i brosiectau LEADER drwy’r 18 Grŵp Gweithredu Lleol ledled Cymru.

Dathlu diwedd LEADER yng Nghymru

wrn

Gellir gweld prosiectau unigol sydd wedi derbyn cyllid LEADER yn ein Cyfeiriadur Prosiectau ar-lein.
Yn ystod y misoedd diwethaf rydyn ni wedi bod yn casglu enghreifftiau o Astudiaethau Achos ac yn mynd i ddathliadau rhai o’r Grwpiau Gweithredu Lleol ledled Cymru.

Rhai o’r dathliadau a gynhaliwyd ledled Cymru

swansea

Nodi diwedd cyllid LEADER yn Abertawe

Dewisodd Abertawe The Purple Badger ar arfordir hardd Gogledd Gŵyr i ddathlu eu rhaglen.

caer

Dathlu LEADER yng Nghaerffili a Blaenau Gwent

Dathlodd Caerffili ddiwedd eu rhaglen ym Maenor Llancaiach Fawr yn Nelson.

Gwnaethon nhw ysbrydoli pawb drwy rannu rhai o’r fideos gwych o’r prosiectau a siarad â rhai o’r rheolwyr prosiect ar ffurf sioe panel.

cere

Gwobrwyo llwyddiant LEADER yng Ngheredigion

Gwnaeth Cynnal y Cardi (Grŵp Gweithredu Ceredigion) ddathlu llwyddiant eu prosiectau a oedd wedi derbyn cyllid LEADER drwy gynnal seremoni wobrwyo.

Ymweliad Prosiect

visit

Cynrychiolwyr o’r Comisiwn Ewropeaidd yn ymweld â phrosiect Down to Earth

Yn ystod eu hamser yng Nghymru i gymryd rhan yn y Pwyllgor Monitro Rhaglenni, manteisiodd swyddogion Ewropeaidd ar y cyfle i ymweld â phrosiect Down to Earth yng Ngŵyr, Abertawe.

Astudiaeth Achos

Yr Astudiaethau Achos Fideo a gafodd eu dangos yn y digwyddiadau dathlu

wood

WoodLabPren - Caerffili

Roedd prosiect Wood LAB Pren yn ymdrin â llawer o agweddau ar y gadwyn cyflenwi pren yng Nghaerffili a Blaenau Gwent, yng ogystal ag ardal ehangach De Cymru.

common

Common Landscape - Caerffili

Mae Tirwedd Hanesyddol Comin Gelligaer a Merthyr, sydd wedi’i dynodi gan Cadw, yn ecosystem unigryw sy’n darparu ‘gwerth’ economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pwysig i’r cymunedau gwledig sydd o’i chwmpas ac yn dibynnu arni.

cardi

Canol Tref Aberteifi Ddigidol - Ceredigion

Gosod technoleg ddigidol mewn mannau strategol yn Aberteifi er mwyn darparu gwasanaeth Wi-Fi a gwybodaeth am ddim yng nghanol y dref.

pub

Prosiect Tafarn Cymunedol Dyffryn Aeron - Ceredigion

Roedd tafarn 'Dyffryn Aeron' (y 'Vale'), ym mhentref Ystrad Aeron, ar werth am gryn amser, ac roedd y denantiaeth dros dro bresennol yn dod i ben.

Daeth grŵp o unigolion at ei gilydd i greu Cymdeithas Buddiant Cymunedol i brynu’r dafarn fel menter gymunedol.

clera

Clera - Ceredigion

Mae Clera Ceredigion yn brosiect perfformio sy’n cydnabod ac yn dathlu ein treftadaeth, yn ogystal â chryfderau a digwyddiadau o fewn ein cymdeithasau modern.

llandewi

Cynnal Llanddewi Brefi - Ceredigion

Mae prosiect Cynnal Llanddewi Brefi, gyda chefnogaeth cynllun grant LEADER Cynnal y Cardi, wedi dod â chyfleusterau a gweithgareddau newydd i neuadd y pentref a'r ganolfan gymunedol.

fridge

Oergell Calon y Gymuned - Ceredigion

Mae’r Oergell yn cael ei redeg gan gydgysylltydd rhan amser a thasglu o wirfoddolwyr. Mae gwaith wedi dechrau ar recriwtio’r gwirfoddolwyr hyn gyda chynnig am hyfforddant ar gyfer gwirfoddolwyr, treuliau a’r prosiectau cysylltiedig wedi’i gyflwyno i CGGC.

Newyddion mewn perthynas â Rheoli tir yn Gynaliadwy

sfs

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: canfyddiadau cyd-ddylunio

Rydym yn ystyried newidiadau i'r cynigion yn seiliedig ar eich adborth i gyd-ddylunio.

bill

Deddf Amaeth hanesyddol Cymru yn dod i rym

Mae Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) yn allweddol i gefnogi ffermwyr a chynhyrchu bwyd yn gynaliadwy am genedlaethau i ddod.

Newyddlen olaf Rhwydwaith Gwledig Cymru?

wrn
wrn

Y dyfodol ar gyfer Rhwydwaith Gwledig Cymru

Fel y mae teitl y Newyddlen yn awgrymu, dim ond Au Revoir yw hi.

Byddwn yn ôl yn fuan i barhau i gefnogi a hyrwyddo datblygu gwledig yng Nghymru.

Mae gwybodaeth am gynlluniau yn y dyfodol ar ein gwefan bresennol – ar hyn o bryd y Cynllun Buddsoddi Gwledig a symud tuag at Reoli tir yn Gynaliadwy a’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
Fodd bynnag, yn ystod yr ychydig o fisoedd nesaf byddwch yn gweld gwefan ar wedd newydd a fydd yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth a hyrwyddo’r cynlluniau a’r gweithgareddau hyn yn y dyfodol.

Cadwch lygad am ein delwedd frand newydd – Cydweithio mewn byd sy’n esblygu’n barhaus!!

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork

Dilynwch ni ar Twitter:

@RGC_WRN

 

Dilynwch ni ar Facebook:

Rhwydwaith Gwledig Cymru

 

Dilynwch ni ar Instagram:

rgc_wrn

 

Dilynwch ni ar YouTube:

Rhwydwaith Gwledig Cymru