Rhwydwaith Gwledig Cymru News Round-up 2021 Rhifyn 09: Medi 2021

Rhifyn 09: Medi 2021

 
 

Uned Cymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru

wrn

Eich Uned Gymorth

Mae’ch Rhwydwaith yma i chi. Peidiwch â cholli allan! Cofiwch ymweld yn rheolaidd â gwefan yr WRN. Cewch wybodaeth a straeon am yr hyn y mae Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru wedi’i gyflawni a rhannu a dysgu o'r astudiaethau achos, straeon newyddion niferus a mwy!

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

fbis

Grant Busnes Fferm

Bydd yr 9fed cyfnod mynegi diddordeb ar gyfer y Grant Busnes Fferm yn agor ar 1 Medi 2021 ac yn cau ar 1 Hydref 2021. Bydd ffurflenni ar-lein ar gael i chi eu llenwi gan ddefnyddio eich cyfrif RPW Ar-lein.

Ffermio a Chefn Gwlad

crops

CFf - Rhifyn 35 - Medi/Hydref 2021

Dyma'r 35ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru.

Hyfforddiant cyfrifiaduron wedi’i ariannu’n llawn ar eich cyfer CHI! - 20/09/2021

Ydych chi’n hyderus yn eich sgiliau cyfrifiadurol? Peidiwch â cholli’r cyfle i fanteisio ar yr ystod eang o gymorth sydd ar gael trwy raglen TGCh Cyswllt Ffermio.

lg

Cyllid sylweddol ar gael wrth i gynlluniau amaethyddol allweddol gael eu hestyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod mwy na £66 miliwn ar gael er mwyn parhau i sicrhau canlyniadau amgylcheddol cadarnhaol i Gymru, sy'n rhan allweddol o fanteisio i’r eithaf ar rym amddiffynnol natur drwy ffermio.

bps

Cynllun y taliad Sylfaenol Trosglwyddo hawliau

Mae ffurflenni Trosglwyddo Hawliau am 2022 ar gael ichi ar eich cyfrif RPW Ar-lein. Rhaid ichi roi gwybod inni cyn canol nos 15 Mai 2022 am unrhyw hawliau sydd wedi’u trosglwyddo er mwyn ichi allu hawlio ar yr hawliau a gewch yn 2022.

Cynhyddu gwerth Hawliau BPS

Ar ôl i’r gofyniad Gwyrddu gael ei ddileu o BPS o 2021 ymlaen, mae'r gyllideb ar gyfer Gwyrddu wedi cael ei symud i’r gyllideb hawliau BPS. Rydym wedi cynyddu gwerth yr hawliau mewn ymateb i’r newid hwn yn y gyllideb.
Mae'r newid yn ngwerth yr hawliau i'w weld bellach ar eich cyfrif RPW Ar-lein.

wool

Menter gymdeithasol yn cipio cyfle i achub diwydiant gwlân Cymru

Bydd ‘Gwnaed â Gwlân’, prosiect o dan arweiniad Menter Môn, yn dod â phartneriaid o bob rhan o’r wlad ynghyd i wireddu potensial gwlân fel cynnyrch cynaliadwy ac adnewyddadwy. Y nod yw hybu cyfleoedd a threialu cynnyrch newydd arloesol.
Y nod yw ychwanegu at werth pob rhan o’r gadwyn gyflenwi, o’r fferm i’r cynnyrch gorffenedig.

(Saesneg yn Unig)

Cynaliadwyedd a’n amgylchedd

awards

Gwobrau Dewi Sant 2022

Rydyn ni angen eich help chi i ddod o hyd i enillwyr nesaf Gwobrau Dewi Sant – gwobrau cenedlaethol Cymru. Dyma’ch cyfle chi i gydnabod y bobl arbennig sy’n gwneud Cymru’n wych!
Eleni, mae categori newydd – Gwobr Dewi Sant Pencampwr yr Amgylchedd. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 21 Hydref.

tree

£1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiect coedwig drefol 'Coed Caerdydd'

Dim ond un enghraifft o sut mae’r RhDG yn helpu i wneud Cymru yn lle mwy cynaliadwy.

Pwnc sydd wedi cael llawer o sylw, gyda COP26, Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd, yn Glasgow, 31 Hydref – 12 Tachwedd.

Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned

arwain

Arwain Cymru

Yr ardal Datblygu Lleol dan sylw y mis hwn yw Powys.

Arwain yw enw Rhaglen LEADER 2014-2020 ar gyfer Powys. Mae'r fenter yn gweithio gyda phrosiectau a fydd yn creu cymunedau lleol bywiog, grymus a chysylltiedig, gan ddarparu atebion cynaliadwy ac arloesol i faterion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol presennol ac yn y dyfodol, er mwyn gwella cyfoeth economaidd y sir.
Prosiectau Lleol – ar hyn o bryd mae 52 o brosiectau ym Mhowys, sy'n rhychwantu themâu LEADER, sef -

  • Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
  • Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
  • Ystyried ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
  • Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
  • Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Mae detholiad o Astudiaethau Achos sy'n cwmpasu themâu megis Digidol, y Gymuned, Bwyd a Diod a'r Amgylchedd ar dudalennau Astudiaethau Achos y Rhwydwaith Datblygu Gwledigdudalennau Astudiaethau Achos y Rhwydwaith Datblygu Gwledig

Dolenni a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Uned Gymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru Dolenni Defnyddiol

Rhwydweithiau Cenedlaethol y DU

Cylchlythyrau Eraill

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

Dilyn ar-lein: