Rhifyn 33

Mawrth 2020 • Rhifyn 33

English

 
 
 
 
 
 
RUHR

Cymru yn dysgu gwersi oddi wrth ranbarth Rühr

Bu partneriaid o Gymru a phob rhan o Ewrop yn ymweld â'r Almaen o dan y prosiect COHES3ION. Cawsant gyfle i weld sut y mae colli diwydiannau traddodiadol ym maes glo a dur wedi arwain at ddatblygiadau newydd yn y rhanbarth, gan ddefnyddio marchnadoedd fel gofal iechyd a seiberddiogelwch.

Darganfyddwch fwy yma

Advances Wales - rhifyn 91 ar gael nawr

Ymhlith y mentrau arloesol sy'n cael sylw yn y rhifyn hwn y mae HUG ar gyfer pobl sydd â dementia, a phlatfform arloesol ym maes monitro aer am ficrobau.

Mae erthygl yn y rhifyn hwn hefyd am drawsnewid y ffordd yr eir ati i ganfod canser y coluddyn.

Gallwch weld y rhifyn diweddaraf o Advances Wales yma

advances 91
thomas

Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc 

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal Diwrnod Gwyddoniaeth yn ystod wythnos Gwyddoniaeth Prydain. Bydd y gynulleidfa ifanc a gaiff ei gwahodd i'r digwyddiad yn cael y cyfle i wrando ar anerchiadau a fydd yn eu hysbrydoli, i gyfarfod â gwyddonwyr ac i ddysgu oddi wrth bobl fel Thomas Jenkins, sydd wedi ennill Gwobr Arloesi Myfyrwyr. 

Darganfyddwch fwy yma

Cyllid ar gael ar gyfer eich syniadau arloesol am ddatgarboneiddio       

Gall busnesau cymwys wneud cais am hyd at £50,000 o gymorth ariannol o dan raglen SMART Cymru, sy'n cael ei hariannu gan yr UE, i edrych ar ba mor ymarferol yw syniadau am ddatgarboneiddio. Os yw'ch busnes chi am ymchwilio i weld a oes modd trawsnewid syniadau arloesol am ddatgarboneiddio yn gynhyrchion, yn brosesau neu'n wasanaethau newydd, gallwch wneud cais am grant (na fydd angen ei ad-dalu) a fydd yn talu hyd at 70% o gostau'r gwaith asesu dichonoldeb.   

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cyhoeddiad teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

Gwobrau cenedlaethol Cymru yw Gwobrau Dewi Sant, sy'n dathlu'r pethau anhygoel y mae pobl Cymru yn eu cyflawni. 

Y 3 theilyngwr yn y categori Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yw Aber Instruments Ltd, GAMA Healthcare a Phrifysgol Caerdydd, a'r Athro David Worsley.

Darllenwch fwy yma 

Ehangu gallu rheoli a thrawsnewid perfformiad eich busnes

Mae'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Reoli (mKTP) yn rhaglen newydd sydd â'r nod o ddod ag arbenigedd reoli i'ch busnes drwy bartneriaethau arloesol gydag Ysgolion Busnes  y DU, sydd ymhlith y goreuon yn y byd. Mae rhagor o wybodaeth am y fenter hon gan Innovate UK i'w gweld yma.

Darganfyddwch fwy am y fenter Innovate UK yma

innovation - edrychwch

Cyfleoedd drwy Drydaneiddio Cerbydau

17 Mawrth – Ysgol Beirianneg Caerdydd, Caerdydd

Oes diddordeb gennych mewn chwilio am gyfleoedd newydd drwy drydaneiddio?

Mae UKRI (Ymchwil ac Arloesi'r DU) wedi sefydlu Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol – Sbarduno'r Chwyldro Trydan er mwyn helpu i ddatblygu cadwyni cyflenwi sy'n gysylltiedig â thrydaneiddio cerbydau.

Mae cyllid ar gael i helpu busnesau sy'n awyddus i fod yn rhan o brosiectau arloesi a chydweithio.

Gallwch gofrestru yma

Cynhadledd Ranbarthol Menter Vanguard

25 Mawrth 2020 - Castell Caerdydd

26 Mawrth 2020 - Stadiwm y Principality, Caerdydd

Mae'r gynhadledd hon yn cael ei threfnu ar y cyd â rhanbarth Randstad (yr Iseldiroedd), a bydd y cynrychiolwyr yn cael cyfle i:

  • Glywed sut mae aelod-ranbarthau'n mynd i'r afael â heriau sydd ganddynt yn gyffredin drwy gydweithio.

  • Ymweld â Ffowndri Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

  • Cyfarfod â chynrychiolwyr o bob rhan o Ewrop sydd â diddordeb mewn  Arbenigo Craff

Cliciwch yma i ddysgu mwy ac i gofrestru

Iechyd Yfory 2020

25 - 26 Mawrth 2020 - Venue Cymru, Llandudno

Iechyd Yfory yw digwyddiad gofal iechyd diweddaraf Cymru. Mae’n dod â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal, busnesau a’r byd academaidd ynghyd i ddylanwadu ar ddyfodol iechyd yng Nghymru.

Cliciwch yma i ddysgu mwy ac i gofrestru

Beth am gofrestru ar gyfer ein Cymhorthfa Cyllid Arloesi Ar-lein i helpu'ch cwmni i gael gafael ar gyllid ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu, i gynnal prosiectau ymchwil a datblygu mwy effeithiol, ac i fasnacheiddio'r canlyniadau.

Cliciwch yma i gofrestru

Beth am ddod i un o'n gweithdai Gwerthu drwy Farchnata Digidol i ddysgu sut i wneud y gorau o'ch gwefan, eich platfformau ar y cyfryngau cymdeithasol a marchnata drwy'r e-bost?

Cliciwch yma i ddod o hyd i ddyddiad a lleoliad addas ichi

Maniffesto Gweithgynhyrchu − Taith tuag at Weithgynhyrchu Uchel ei Werth yng Nghymru

2 Ebrill 2020 - Venue Cymru, Llandudno

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ei Maniffesto Gweithgynhyrchu. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Quentin Willson gyda siaradwyr o fyd diwydiant, ynghyd â Ken Skates, AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.

Archebwch eich lle yma

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: