Rhifyn 31

Medi 2019

English

 
 
 
 
 
 
machine

Sicrhau llwyddiant gydag Arloesedd SMART

Dylai busnesau yng Nghymru sydd â syniad ar gyfer  cynnyrch, proses neu wasanaeth newydd gysylltu ag Arloesedd SMART. Mae'r rhaglen eisoes wedi helpu cannoedd o fusnesau yng Nghymru, ar draws amrywiol sectorau, i ffynnu. 

Wedi'i ddarparu gan dîm o Arbenigwyr Arloesi - yn cynnwys peirianwyr profiadol, gwyddonwyr, arbenigwyr gweithgynhyrchu ac arbenigwyr Eiddo Deallusol - caiff busnesau eu cynorthwyo i ddechrau ar syniadau newydd.

Darganfyddwch fwy am Arloesedd SMART

Diogelu'ch Busnes at y Dyfodol 

Wedi'i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae busnesau, y sector cyhoeddus a phobl ledled Cymru yn cymryd camau i wneud y wlad yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi. Cewch ymuno yn y daith i ddiogelu'ch busnes at y dyfodol er mwyn ei wneud yn fwy cynaliadwy a llewyrchus. Cewch ragor o wybodaeth a defnyddio'r pecyn cymorth yma

future
welsh achievements

Cymru’n Llwyddo

Ar lwyfan y byd mae Cymru yn wlad fechan, ond yn wlad SMART. O'r gorffennol hyd heddiw mae rhestr sylweddol o lwyddiannau ym myd gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg i'w gweld yn y rhifyn diweddaraf  Cymru’n Llwyddo. Darllenwch fwy

innovation - darllenwch

Cydweithio i greu mefus trwy gydol y flwyddyn

Mae Digital Farming o Gymru ac Agri SGJ yn cydweithio ar brosiect i ddefnyddio ffermio fertigol i dyfu mefus gydol y flwyddyn. Mae cymorth SMART Cymru Llywodraeth Cymru  yn  helpu y bartneriaeth i ddatblygu system dyfu hydroponig er mwyn tyfu mefus ar raddfa fawr.

Darllenwch fwy yma

Mae rhagor o wybodaeth am y prosiect a chymorth SMART Cymru i’w gweld yma

strawberry

Ydych chi yn chwilio am gyfleoedd busnes newydd ar gyfer eich technoleg?

Mae'r heriau sydd angen atebion arloesol yn cynnwys:

  • lleihau allyriadau o offer codi trwm sy'n cael eu defnyddio mewn porthladdoedd
  • dewis amgen i symudwyr pyrotechnegol ar gyfer dyfeisiadau diogelwch hanfodol dulliau nad ydynt yn weledol ar gyfer archwilio gosodiadau y tu allan i adeiladau
  • dulliau nad ydynt yn weledol ar gyfer archwilio gosodiadau y tu allan i adeiladau

Gweler ein cydweithrediadau a'n harbenigedd eraill yma

innovation - edrychwch

Creu dyfodol cynaliadwy. Yr economi gylchol: bod yn gydnerth, achub ar gyfleoedd

25 Medi 2019 – Malpas Court, Casnewydd

26 Medi 2019 – Holiday Inn Express Dwyrain Abertawe, Castell-nedd

A ydych chi yn llunio penderfyniadau busnes o fewn BBaCh gweithgynhyrchu?

Pa na ddewch a:

  • Nodi meysydd yn eich busnes lle y gallwch greu sicrwydd, edrych ar gyfleoedd a chefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.
  • Clywed am wasanaethau Llywodraeth Cymru sy'n gallu eich cynorthwyo gyda'ch camau nesaf.

Archebwch eich lle yma

Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

26 Medi 2019 - Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

Ewch i Stondin Arloesi Llywodraeth Cymru ble y bydd Arbenigwyr Arloesi croesawgar a phrofiadol iawn y tîm yn barod i'ch helpu i arloesi o fewn eich busnes. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwobrau Arloesi Myfyrwyr 2019

30 Medi - 1 Hydref - Clwb Criced Morgannwg, Caerdydd

14 & 15 Hydref - Canolfan Pontio, Bangor Mae'r Gwobrau Arloesi yn gystadleuaeth uchel ei pharch ac yn arddangosfa ryngweithiol ar gyfer y gwaith prosiect mwyaf arloesol ar lefel TGAU a lefel A Dylunio a Thechnoleg. Mae disgwyl i dros 2000 o fyfyrwyr, athrawon a busnesau fod yn y digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a Bangor fis nesaf. Dewch draw a gweld arloeswyr eleni

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: