Rhifyn 28

Mawrth 2019

English

 
 
 
 
 
 
Innovation women

Arloeswraig o Gymru yn cael ei chydnabod yng Ngwobrau Menywod sy'n Arloesi 2019

Mae arloeswragedd wedi cael eu cydnabod fel rhan o Wobrau Menywod sy'n Arloesi 2019. Mae'r arloeswraig o Gymru, Jessica Bruce, wedi cael plac am ei gwaith ar ddadansoddi cerddediad 3D i helpu oedolion hŷn, a phobl sy'n gwella ar ôl llawdriniaeth, i gerdded heb boen.

Cyhoeddwyd y Gwobrau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, ac maent wedi chwilio am arloeswragedd sy'n mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r gymdeithas. Cliciwch yma

Llwyddiant ar gyfer dyfeiswyr ifanc o Gymru Mae dau ddyfeisiwr ifanc a gafodd sylw yn argraffiad diwethaf y cylchlythyr wedi mynd yn eu blaenau i fwynhau llwyddiant cenedlaethol yn Ffair Big Bang. Llwyddodd Seren Hopkins o Ysgol Uwchradd Pontypridd i ennill gwobr am ei phrosiect Cysgodfeydd Draenogod, a gafodd ei ysbrydoli gan Hobitiaid. Ac mae Jack Davies o Ysgol Uwchradd Aberteifi yn mynd yn ei flaen i gynrychioli'r DU yn y Ffair Gwyddoniaeth a Pheirianneg fwyaf yn yr Unol Daleithiau.

Darllenwchy fwy yma

Two young inventors
cityscape

Eisiau sicrhau bod eich busnes yn fwy cynhyrchiol?

Mae ein cymorth ar gael yn rhad ac am ddim ac mae'n darparu dull ymarferol a hyblyg i'ch helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol ac yn sicrhau'r prosesau gorau ar gyfer y dyfodol. Bydd arbenigwyr yn gweithio gyda chi i gynllunio gwelliannau o ran cynhyrchiant a dylunio, a byddant hefyd yn eich helpu i wneud y newidiadau angenrheidiol.

Darllenwch am gymorth SMART Productivity sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru yma

Storiau am lwyddiant

Gwarant y Trysorlys Horizon 2020 - y canllawiau diweddaraf

Mae cwmniau sy'n cael arian Horizon 2020 yn cael eu gwahodd i ddarparu data am eu prosiectau ar borthol sy'n cael ei reoli gan UKRI (Ymchwil ac Arloesedd y DU). Nod y porthole yw sicrhau bod UKRI yn meddu ar wybodaeth am brosiectau a chyfranogwyr er mwyn tanysgrifennu taliadau gwarant os oes angen. Darganfyddwch fwy yma

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant!

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru. Mae 9 o gategorïau gan gynnwys un ar gyfer Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi heno. Cliciwch yma i wybod mwy

 

Yn galw ar entrepreneuriaid

Mae Pitch@Palace 11.0 yn cynnig platform ar gyfer tynnu sylw at eich busnes a helpu i sbarduno twf. Mae croeso i fusnesau ac entrepreneuriaid ym maes technoleg ymgeisio.

Brysiwch gan fod yn rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 29 Mawrth. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio cliciwch yma

Advances

Innovate UK - Digwyddiad Briffio ar Electroneg, Synwyryddion a Ffotoneg mewn Amgylcheddau Eithafol

26 Mawrth 2019 - Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd

Ydych chi'n gweithredu mewn amodau sy'n heriol yn amgylcheddol ac yn gorfforol, lle mae'n rhy beryglus i fodau dynol weithredu? Mae Innovate UK yn buddsoddi hyd at £2 filiwn i ddatblygu dyfeisiadau, cydrannau a/neu is-systemau electroneg, synwyryddion a ffotoneg ar gyfer roboteg a gweithrediadau deallusrwydd artiffisial (deallusrwydd artiffisial gwirioneddol). Y nod yw annog buddsoddiad mewn ymchwil a datblygu, yn y DU, yng ngalluoedd roboteg sy'n cael ei alluogi gan ESP. Beth am ddod draw i'r digwyddiad yng Nghaerdydd i glywed gan siaradwyr o'r diwydiant, a fydd yn cyflwyno persbectif y defnyddiwr ar yr heriau sy'n ein hwynebu.

Cyd-Fuddsodi mewn Ymchwil a Datblygu ym myd Busnes ar gyfer Twf Cynaliadwy

8 Mai - Parkway Hotel, Cwmbran

Darganfyddwch sut gall SMARTCymru gefnogi eich busnes chi ymhob cam o'r daith arloesi. Rydym yn derbyn ceisiadau am arian drwy gydol y flwyddyn. Byddwn ni'n cynnal digwyddiad yng Nghasnewydd yn fuan, mynnwch ragor o wybodaeth.

Digwyddiadau
 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: