Cylchlythyr Arloesi

19 Medi 2018 • Rhifyn 25

English

 
 
 
 
 
 
Red Dragon Manufacturing

Menter gymdeithasol yn buddsoddi er mwyn tyfu yn y dyfodol

Mae'r cwmni creu fflagiau Red Dragon Manufacturing yn barod i dyfu yn y dyfodol yn sgil cymorth gan raglen Cynhyrchiant SMART Llywodraeth Cymru. Mae'r cymorth yn cyllido tri diwrnod o wasanaeth ymgynghori gan arbenigwr arloesi allanol a fydd yn pennu gwelliannau posibl i gynhyrchiant fel peiriannau, technoleg neu feddalwedd newydd. Gall busnesau hefyd fanteisio ar bum diwrnod ychwanegol o wasanaeth ymgynghori er mwyn rhoi'r newidiadau ar waith.

Rhagor o fanylion

Cronfeydd SMARTCymru yn cyllido peiriant pecynnu newydd

Mae'r RM Group ar y blaen ym maes uwch dechnoleg yn y Canolbarth ac mae'n arbenigo mewn awtomeiddio wedi'i deilwra o fewn y diwydiant pecynnu. Maent bellach yn arwain o fewn eu marchnad yn sgil cymorth gan y tîm arloesi.

Gwyliwch sut y mae'r cymorth hwn wedi helpu ei fusnes i ehangu.

RM Group
innovation - straeon
Manumix

Cydweithio â'n Partneriaid Ewropeaidd

Daeth ugain o bartneriaid o bob rhan o Ewrop i Glwb Criced Morgannwg er mwyn rhannu arferion gorau ym maes polisi arloesi rhanbarthol.

Cliciwch yma i wybod mwy am eu hymweliad â Chymru

Rhifyn 85 Advances Wales

Mae'r rhifyn diweddaraf yn tynnu sylw at waith arloesi diweddar ym maes bwyd er mwyn gwella iechyd plant a hefyd at dechnolegau newydd sy'n llesol i'r amgylchedd. Ceir ynddo hefyd wybodaeth am y modd y mae pobl a robotiaid yn cydweithio yng Nghymru.

Gallwch weld y rhifyn diweddaraf o Advances Wales yma

Advances
innovation - edrychwch

Gwobrau Dewi Sant 2019

Mae'n amser i enwebu pobl ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2019. Dyma wobrau sy'n cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Caiff naw o wobrau eu rhoi, ac mae un ohonynt ar gyfer maes Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. IQE a enillodd y wobr hon y llynedd, sef cwmni sy'n arwain ar draws y byd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu uwch haenellau led-ddargludo.

Cewch wybod mwy am Wobrau Dewi Sant 2019 a sut i enwebu yma

Helpwch Lywodraeth Cymru i helpu eich busnes

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau dylanwadol Cynulliad Cymru yn gofyn am eich barn ar sut i sianelu ei gymorth ar gyfer arloesi yn y dyfodol. A ddylai’r cymorth anelu at ddatrys yr heriau penodol a gwirioneddol y mae Cymru’n eu hwynebu, neu a ddylai anelu at gyflawni gwaith ymchwil academaidd mwy hirdymor a blaengar? Mynegwch eich barn.. gallai effeithio ar eich busnes am flynyddoedd lawer. Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 12 Hydref 2018. Cliciwch yma

IDP15: Cystadleuaeth Ymchwil a Datblygu ar gyfer Cerbydau Carbon Isel a Chyfleoedd Faraday - 25 Medi - Marriott Caerdydd

Mae Innovate UK, KTN a Sefydliad Faraday yn cydweithio â Llywodraeth Cymru er mwyn dod â'r sesiynau briffio a'r gweithdai hyn i Gymru.

  • Cystadleuaeth IDP15: Cerbydau Carbon Isel sy'n sbarduno ymchwil a arweinir gan y diwydiant i dechnolegau sy'n cyflymu'r broses o drosglwyddo i gerbydau heb allyriadau.
  • Cystadleuaeth Her Batri Faraday
  • Bydd gweithdy Sefydliad Faraday yn gwahodd gwahanol safbwyntiau ynghylch blaenoriaethau'r DU ar gyfer Ymchwil a Seilwaith

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chofrestru yma

Gwobrau Arloesedd Myfyrwyr 2018 

1 a 2 Hydref - Clwb Criced Morgannwg, Caerdydd 

22 a 23 Hydref - Canolfan Pontio, Bangor

Mae'r Gwobrau Arloesi yn gystadleuaeth uchel ei bri sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc arddangos eu gwaith prosiect arloesol mewn Dylunio a Thechnoleg ar gyfer y cymhwyster TGAU a Safon Uwch. Mae disgwyl i dros 2000 o fyfyrwyr, athrawon a busnesau fynychu'r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a Bangor fis nesaf.

Darllenwch sut mae CBAC a Llywodraeth Cymru yn cydweithio er mwyn annog pobl ifanc yng Nghymru i arloesi ym maes technoleg.     

Menywod sy'n Arloesi: Adeiladu Llwyddiant  5 Tachwedd - Canolfan Mileniwm Cymru

Fel rhan o ail raglen Menywod sy'n Arloesi Innovate UK bydd KTN yn cynnal digwyddiad Adeiladu Llwyddiant. Bydd gwahanol weithdai rhyngweithiol ac ymarferol a fydd yn cynnwys dosbarth meistr ar ysgrifennu ceisiadau am grantiau a sesiwn parodrwydd buddsoddwyr, a fydd yn eich helpu i sicrhau bod eich busnes yn cyrraedd y lefel nesaf. Caiff menywod sydd wedi sefydlu busnesau a menywod ym maes arloesi ymhob diwydiant eu hannog i fynychu'r digwyddiad, gan fanteisio ar y cyfle i rwydweithio â menywod sy'n rhannu'r un uchelgeisiau, dysgu gan arbenigwyr a gwrando ar entrepreneuriaid benywaidd llwyddiannus.

Archebwch eich lle nawr

innovation - archebwch
 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: