Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

  14 Mai 2018 • Rhifyn 004

 
 

Newyddion

Man

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Adolygiad Caffael’

Mae Tîm yr Adolygiad Caffael yn gweithio ar adroddiad sylfaenol, gan ddarparu'r ffeithiau a'r ffigurau y tu ôl i'r model gwasanaeth cyfredol, ynghyd â rhai opsiynau lefel uchel ar gyfer modelau gwasanaeth yn y dyfodol.  Darllen mwy.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Er mwyn helpu cwsmeriaid i baratoi ar gyfer y GDPR pan ddaw i rym ar 25 Mai eleni, rydym wedi anfon hysbysiadau rheoli newid at gontractwyr presennol ac yn ymgorffori cymalau GDPR mewn tendrau i ddod. Darllen mwy.

Keyboard
Orange folder

Y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael

Mae aelodau'r Grŵp Fforwm Categorïau eGaffael wedi gwerthuso rhestr hir o opsiynau busnes gan ddefnyddio system raddio. Darllen mwy.

Rhaglen mapio /uwchraddio eDendrCymru (BravoSolution)

Rydym wedi trefnu i eDendrCymru gael ei uwchraddio i'r fersiwn ddiweddaraf o 17 Mehefin 2018. Bydd hyn yn cynnwys nodweddion a swyddogaethau newydd. Darllen mwy.

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr i gael eich hysbysu ymlaen llaw am ddigwyddiadau gan y GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr yn y maes caffael yng Nghymru.

Cofiwch gadw llygad hefyd ar Twitter a thudalennau LinkedIn y GCC, ac ar GwerthwchiGymru ar gyfer cyhoeddiadau am ddigwyddiadau'r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori.

Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

 

I gael manylion am sut i fod yn rhan o'r Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer y fframwaith deunyddiau adeiladu newydd; estyniad i'r fframwaith dodrefn; a manylion cyswllt cyflenwyr diwygiedig ar fframweithiau presennol darllenwch y newyddion cryno am y categorïau.

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Construction

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch y newyddion cryno am y categorïau i weld sut i roi adborth ar fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan; a mewnbwn i'r adolygiad o'r fframwaith gwasanaethau post, gwasanaethau cludo a chyfarpar ystafell bost Cymru gyfan. Rydym wir am glywed eich safbwyntiau a'ch profiadau fel y gallwn ymateb i'ch gofynion.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

 

Darllenwch y newyddion cryno am y categorïau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr estyniad i'r fframwaith tanwydd hylif; prisiau diwygiedig ar y fframweithiau llogi cerbydau II a theiars; estyniad i'r fframwaith llogi cerbydau lot 3; y tendr telemateg; opsiynau ar gyfer fframwaith gwirio trwyddedau gyrwyr; ac amserlenni ar gyfer y fframwaith cardiau tanwydd.

 

CyswlltNPSFleet@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Digidol, Data a TGCh

Darllenwch y newyddion cryno am y categorïau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu'r fframwaith adnoddau hyblyg a elwir bellach yn gytundeb adnoddau digidol a TGCh ystwyth (ADIRA); ac am y wybodaeth ddiweddaraf am GDPR.

CyswlltNPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Food

Bwyd a Diod

 

Darllenwch y newyddion cryno am y categorïau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am atgyfnerthu diogelwch bwyd; cefnogi proses gaffael genedlaethol o eitemau tafladwy ym maes arlwyo; tendro ar gyfer cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig; cefnogi mini-gystadlaethau; catalogio Basware; a chyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.


CyswlltNPSFood@llyw.cymru

Gwasanaethau Pobl

 

Darllenwch y newyddion cryno am y categorïau i gael yr adroddiad canlyniadau ar gyfer y gwasanaeth a reolir ar gyfer darparu grŵp fforwm categorïau gweithwyr asiantaeth; a gwybodaeth am arolwg cwmpasu'r Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig sy'n cau yn fuan. Peidiwch â cholli'r cyfle i ddweud eich dweud.

 

CyswlltNPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

image of conference 130px

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion cryno am y categorïau i gael yr adroddiad canlyniadau diweddaraf ar gyfarfod grŵp fforwm categorïau'r ymgynghoriaeth adeiladu. a'r wybodaeth ddiweddaraf am y fframwaith gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd yn Gymraeg; a sut i gael gafael ar ystod eang o ddigwyddiadau hyfforddi cyfreithiol am ddim.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link