Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

24 Gorffennaf 2018 • Rhifyn 006

 
 

Newyddion

car

Arbed mwy na thraean ar ddarnau sbâr cerbydau

Dengys astudiaeth achos newydd gan y GCC sut y llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gyflawni arbedion o 35 y cant ar ddarnau sbâr cerbydau drwy ddefnyddio fframwaith gwasanaeth a reolir newydd. Darllenwch fwy

Bargen dda newydd i reolwyr fflyd

Caiff rheolwyr fflyd fargen dda, gan wneud arbedion a gwella effeithlonrwydd eu fflyd drwy ddefnyddio ein fframwaith telemateg newydd. Darllenwch fwy

Procurex Cymru – cofrestrwch nawr

procurex

Mae'r gwaith cynllunio wedi hen gychwyn ar gyfer Procurex Cymru 2018, sef y digwyddiad caffael mwyaf yng Nghymru lle y daw prynwyr a chyflenwyr at ei gilydd i rwydweithio a dysgu. Darllenwch fwy

Gwobrau GO Cymru yn derbyn ceisiadau


Gan ddathlu cyflawniadau timau caffael yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yng Nghymru, mae ceisiadau am y gwobrau bellach yn cael eu derbyn. Darllenwch fwy

go awards
Cyfrifiaduron

Y wybodaeth ddiweddaraf am Adnoddau eGaffael


Rydym yn gweithio gyda'n cwsmeriaid i gaffael adnoddau eGaffael newydd. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, eFasnachuiYsgolion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein grwpiau defnyddwyr eDendroCymru ac eFasnachuCymru darllenwch fwy.

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr am rybudd ymlaen llaw o ddigwyddiadau'r GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr caffael yng Nghymru. 

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau’r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori

Adeiladu


Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael manylion am sut i ddefnyddio'r fframwaith deunyddiau goleuadau priffordd; cymryd rhan yn y fframwaith deunyddiau adeiladu newydd; prisiau diwygiedig ac estyniad i'r fframwaith trydanol, gwresogi a phlymio; ac estyniad i'r fframwaith deunyddiau glanhau a phorthorol.

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd mewn prisiau am gynhyrchion papur yn y fframwaith deunydd ysgrifennu a phapur copïo.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

ict

Digidol, Data a TGCh

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am opsiynau o ran ein gwasanaethau sicrhau gwybodaeth a'n fframweithiau dyfeisiau amlswyddogaeth pan ddônt i ben; am werthuso'r Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth (ADIRA); a'r newyddion diweddaraf ynglŷn â chydymffurfiaeth fframweithiau Digidol, Data a TGCh â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).


Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr estyniad i'r fframwaith tanwydd hylif a'r cyfleoedd i gymryd rhan yng nghyfarfodydd y Grwp Fforwm Categori sydd i'w cynnal; sut i gymryd rhan mewn mini-gystadlaethau o dan y fframwaith llogi cerbydau II; y fargen dda a gynigir gan ein fframwaith telemateg newydd; arfarniad o opsiynau ar gyfer ein fframwaith gwirio trwyddedau gyrwyr; yr adolygiad o brisiau teiars; y cytundeb yn ôl galw presennol ar gyfer cardiau tanwydd; cyfleoedd i gymryd rhan yng nghyfarfodydd Grwpiau Fforwm Categori sydd i'w cynnal ar brydlesu cerbydau (llogi ar gontract), cytundebau prynu a gwaredu cerbydau; a chael gwybod sut y gallwch wneud arbedion ar y fframwaith darnau sbâr cerbydau.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Bwyd a Diod

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch bwyd; sut i gymryd rhan mewn fframwaith eitemau tafladwy ym maes arlwyo newydd; y cynnydd sydd wedi'i wneud o ran y cytundeb cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig; cyfleoedd o ran mini-gystadlaethau; a'r gwaith o ddatblygu mesurau i gefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

 

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Categori Bwyd NPS
Gwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl 

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr estyniad i'r fframweithiau bagiau gwaredu gwastraff a bagiau gwastraff clinigol; a gwybodaeth am sut i gymryd rhan yn y fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi newydd; a chanlyniadau o’r gwaith sy'n cael ei wneud gyda chwsmeriaid i ddatblygu fframwaith gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig newydd.

 

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion cryno am y categori i gael manylion y fframwaith TAW a gwasanaethau ariannol; amserlenni newydd ar gyfer cyfleoedd hyfforddi ym maes gwasanaethau cyfreithiol; manylion y fframwaith cyfieithu a chyfieithu ar y pryd yn Gymraeg; manylion am y  ffordd y caiff cynllun tlodi tanwydd Cymru gyfan seiliedig ar ardaloedd (Arbed 3) ei reoli a'i gyflawni; a gwybodaeth am y broses o adnewyddu'r fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu eiddo.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link