eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 14 Mawrth 2018 (Rhifyn 519)

14 Mawrth 2018 • Rhifyn 519

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

tick9090

“Gadewch i ni gydweithio a manteisio ar y pwerau newydd i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol” – Kirsty Williams

Mae datganoli pwerau i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol yn gyfle i ni godi statws y proffesiwn yng Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.

DiscoverTeachingportrait9090

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wastad wedi eisiau dysgu ond yn nerfus i fynd amdani?

Mae ein cymhelliant hyfforddiant addysgu yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i’ch costau bob dydd, sy’n golygu y gallwch chi ganolbwyntio ar wireddu eich nod #DarganfodAddysgu heddiw

Profion darllen a rhifedd cenedlaethol

Gwirfoddolwch eich Ysgol ar gyfer Treialu’r Asesiadau Personol Ar-lein

Rydyn ni’n chwilio am ysgolion i gymryd rhan mewn treialon addasol o’r asesiadau personol newydd ym maes rhifedd gweithdrefnol, a fydd yn cael eu cyflwyno mewn ysgolion o’r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen. Os hoffai eich ysgol chi wirfoddoli, e-bostiwch trials@nationaltests.cymru

Rhifedd Rhesymu: Gwasanaeth Cefnogi Marcio 2018

Unwaith eto yn 2018 bydd Gwasanaeth Cefnogi Marcio ar gyfer Profion Rhifedd Rhesymu Blynyddoedd 7 i 9. 

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Kirsty Williams yn cyhoeddi £14 miliwn ar gyfer atgyweirio ysgolion

Mae ysgolion ar fin derbyn £14 miliwn ar gyfer mân atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw o dan gynlluniau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams

Cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol

Ymgynghoriad yn cau 2 Ebrill 2018

Er mwyn cael eich adborth chi ar yr hyn sy’n digwydd o ran y cynnig deddfwriaethol, mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfres o weithdai rhanbarthol.

Nodyn o atgoffa: Hybu Cydraddoldeb a Mynd i'r afael â Hiliaeth yn eich Ysgol – Taflenni gwybodaeth ar gael ar Dysgu Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi cynhyrchu pedwar canllaw byr i derminoleg briodol, dyletswyddau cydraddoldeb, ac adnabod ac adrodd am ddigwyddiad hiliol.

Llai na pythefnos sydd ar ôl i gyflwyno cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Peidiwch ag anghofio cyflwyno eich cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 erbyn 23 Mawrth 2018 am 17.00

Llywodraeth Cymru yn comisiynu ymchwil ynglŷn â recriwtio a chadw athrawon

O hyn hyd at ddiwedd Mai, bydd Beaufort yn cysylltu â nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd, Canolfannau Addysg Gychwynnol Athrawon, prifysgolion a rhanddeiliaid yng Nghymru i ofyn am eu mewnbwn i’r prosiect. Os bydd Beaufort yn cysylltu â chi, rydym wir yn gobeithio y byddwch yn gallu cymryd y cyfle i gymryd rhan yn yr astudiaeth bwysig hon.

diweddariadau ôl-16

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

Mae cyfnod ymgeisio 2018 wedi dechrau

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Brentisiaethau. Rhowch eich cais i mewn nawr.

Diogelwch ar-lein

Canllawiau i athrawon ar ymgysylltu â rhieni a gofalwyr ynghylch diogelwch ar-lein

Mae’r canllawiau hyn gan staff Ysgol y Model, Caerfyrddin, yn rhoi awgrymiadau ymarferol sydd wedi’u seilio ar eu profiadau nhw.

Canllawiau i rieni a gofalwyr ar rannu gwybodaeth a delweddau ar-lein

Mae’r canllaw hwn yn pwysleisio peryglon gor-rannu cofnodion digidol eich plant. Mae llawer o rieni a gofalwyr yn rhannu lluniau o’u plant ar-lein. Ond rhaid cofio y gall yr hyn y byddwch yn ei rannu effeithio ar eich plentyn, gyda materion fel preifatrwydd. Mae’r erthygl hon yn archwilio hyn ac yn cynnig syniadau ymarferol a chefnogol.

hwb

Mae Hwb+ yn cael ei dynnu o offer Hwb

Os ydych chi'n defnyddio'r llwyfan dysgu Hwb+ ar gyfer gweithgareddau heblaw am reoli defnyddwyr (enwau defnyddwyr a chyfrineiriau), rhaid symud neu archifo eich data i offer arall o fewn Hwb erbyn dydd Gwener 25 Mai 2018. Rydyn ni’n cynnal gweithdai rhanbarthol i gynnig cymorth ymarferol i ysgolion sydd â llawer o ddata i’w hallforio o Hwb+. 

Adnoddau Rheoli Ffeiliau mewn Hwb Rhwydweithiau a Dosbarthiadau

Mae llawer o Rwydweithiau’n brysur iawn ac yn cynnwys nifer fawr o ffeiliau; rydyn ni’n ei gwneud yn haws eu rheoli! Rydyn ni wedi ystyried eich adborth ac rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi gwella’r modd mae ffeiliau’n cael eu rheoli yn Rhwydweithiau Hwb.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Eleni bydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn digwydd ar 9-18 Mawrth. Dyma ddetholiad o’r adnoddau gwyddoniaeth sydd ar Hwb i'ch helpu i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

newyddion arall

Cymwysterau Cymru yn galw am athrawon a thiwtoriaid TGCh yng Nghymru

Mae angen eich help chi ar Cymwysterau Cymru er mwyn nodi p'un a yw'r cymwysterau TGCh presennol ar gyfer dysgwyr rhwng 16 a 19 oed yng Nghymru, yn addas at y diben – ac ar ba ffurf y dylai'r cymwysterau hyn fod yn y dyfodol. Gwahoddir athrawon a thiwtoriaid y cymwysterau hyn i gymryd rhan mewn gweithdy a gynhelir yn Y Drenewydd, Powys ar 17 Ebrill 2018 rhwng 11am a 3pm.

Digwyddiadau ymgysylltu Gofal Iechyd a Chymdeithasol - Lefelau 2 i 5

Fel rhan o waith Cymwysterau Cymru i ddatblygu meini prawf cymeradwyo newydd ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru, a mae'n ymgysylltu ag ymarferwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, athrawon a darlithwyr yn y sector mewn cyfres o ddigwyddiadau, i ofyn iddynt am eu hadborth ar ein cynigion.

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad, 'Adeiladu'r Dyfodol', gwahoddir rhanddeiliaid i rannu eu barn am yr opsiynau ar gyfer diwygio

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben am 18:00 ar 13 Ebrill 2018.

Gweithwyr Proffesiynol yn Torri’r Distawrwydd: Cefnogi gweithwyr proffesiynol i ddelio â’r mater pan fydd plant yn datgelu achosion o gam-drin

Mae’r arolwg yn cau ar ddydd Sul 25 Mawrth 2018.

Hoffai’r NSPCC eich gwahodd chi i lenwi ei harolwg ar brofiadau gweithwyr proffesiynol o wrando ar blant a derbyn datgeliadau o gamdriniaeth ac esgeulustod. www.nspcc.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion 2018 ei ymestyn, anfonwch eich enwebiadau erbyn dydd Gwener 23 Mawrth

Newyddion Rhaglen Dysgu Byd-Eang – Cymru

Mae RhDB-Cymru yn cynorthwyo athrawon i ddatblygu eu dysgwyr fel dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a’r byd. Mae Cylchlythyr y gwanwyn yn cynnwys dolenni i adnoddau newydd i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a Mis Hanes Menywod sy’n

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews