Newyddion Arloesi

 

 

Rhifyn 22 – Tachwedd 2017

 

 

English

 
 
 
 
 
 
elidir  

Ap Digidol yn helpu nyrsys i arbed amser

Mae'r cwmni datblygu meddalwedd, Elidir Health, wedi datblygu ap symudol i leihau'r amser y mae nyrsys yn ei dreulio yn dod i wybod canlyniadau labordai cleifion. 

Gyda chymorth Llywodraeth Cymru trwy Fenter Ymchwil Busnesau Bach, mae'r cwmni wedi creu offeryn digidol sy'n rhoi 23 y cant yn fwy o amser i nyrsys dreulio gyda'u cleifion.

Gwylio yma i ddod i wybod sut y bu i’r Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) arwain at lwyddiannau yn y maes gofal iechyd.

Darllenwch ragor am yr offeryn digidol yma.

 

 

Cyfle newydd i gwmni argraffu o Dde Cymru

Mae DecTek, arbenigwr technoleg resin ac argraffu o Gymru, wedi llwyddo yn eu cais am gyllid i gefnogi eu strategaeth uchelgeisiol ar gyfer twf. Mae'r cyllid ar gyfer peiriant torri newydd ac adolygiad diagnostig wedi arwain at gyfleoedd ychwanegol i'r busnes.

Mae sylfaenydd DecTek yn disgrifio cyllid Arloesi fel "proses gyflym ac effeithlon" sy'n dod â sawl mantais.

 

Darllenwch ragor am sut y gall Llywodraeth Cymru ddod â rhagor o gyfleoedd i fyd busnes.

 

 

  decccccc
arlo  

Mapio Arloesedd yng Nghymru

Mae'r Arloesiadur yn blatfform newydd ar y we ar gyfer mapio arloesedd yng Nghymru. Mae'r fenter hon ar y cyd rhwng Nesta a Llywodraeth Cymru yn rhoi cipolwg o'r diwydiant arloesi yng Nghymru, rhwydweithiau ymchwil a thechnegol a bydd yn helpu i ddatblygu polisïau i gryfhau arloesedd yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth.

Rhifyn 83 o Advances Wales ar gael nawr

Mae'r rhifyn diweddaraf yn rhoi sylw i waith meddygol arloesol sy'n cael ei ddatblygu yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae hefyd yn dangos cerbyd di-yrrwr, a reolir gan ddeallusrwydd artiffisial, a ddyluniwyd i ddosbarthu ein pecynnau, ac yn trafod yr ymchwil newydd ar effeithiau newid hinsawdd.

 

Gallwch weld y rhifyn diweddaraf o Advances Wales yma.

 

 

  advances
straeon

Rhaglen Defnyddio Technoleg National Aerospace

Mae'r Rhaglen Defnyddio Technoleg National Aerospace  yn raglen ar gyfer y DU yn gyfan. Mae wedi'i hanelu'n bennaf at fusnesau bach a chanolig i helpu iddynt ddatblygu eu technolegau arloesol eu hunain a'u gwneud yn fwy tebygol o ennill busnes newydd gyda chwmnïau haen uwch unrhyw le yn y byd.

Ceir rhagor o wybodaeth yma.

ICE 200 - Dathlu 200 mlynedd o lwyddiant ym maes peirianneg sifil.

Trwy gydol 2018 cynhelir cyfres o weithgareddau i dynnu sylw at yr effaith a gaiff peirianneg sifil ar ein bywydau pob dydd. I wybod mwy.

Darllenwch ragor am Lwyddiannau yng  Nghymru ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg.

button

Modelu, efelychu, gwybodaeth artiffisial a realiti estynedig mewn cerbydau wedi’u cysylltu ac annibynnol

 

18 Ionawr 2016 - Caerdydd

 

Mae Llywodraeth Cymru a'r KTN yn eich gwahodd i'r digwyddiad hwn, ble y gallwch ddysgu mwy am y cyfleoedd yn y maes hwn, cydweithredu, trafod datblygiadau yn y maes yn y dyfodol yn ogystal â dod i wybod sut y gellid cynnwys syniadau a thechnolegau o feysydd eraill.

 

 

Archebwch yma i fynd i'r digwyddiad.

 

 

CoInnovate – 24 Ionawr 2018

 

Mae CoInnovate yn ddigwyddiad sy'n cael ei gynorthwyo gan Lywodraeth Cymru sy'n dod â phrif arloeswyr y byd at ei gilydd er mwyn cydweithio. Mae'r digwyddiad yn gyfle i fuddsoddwyr, academyddion, BBaChau a'r gymuned ddiwydiannol i ddod at ei gilydd ac edrych ar gyfleoedd sy'n cael eu harwain gan y farchnad.

 

Cofrestrwch nawr ar gyfer CoInnovate 2018.

 

Bio Cymru - 6 & 7 Mawrth 2018

 

Cadwch y dyddiad yn rhydd ar gyfer BioCymru, un o gynadleddau Gwyddorau Bywyd mwyaf y DU sydd bellach yn ei 16eg blwyddyn.

 

Ewch i'r wefan i gofrestru eich diddordeb.

 

Allwch chi ddatrys heriau a arweinir gan ddiwydiant?

 

Mae Dŵr Cymru yn chwilio am dechnolegau arloesol i sicrhau dŵr yfed o'r safon uchaf i'w cwsmeriaid.

 

Mae'r heriau'n cynnwys:

 

- Strategaethau trin i gadw sgil-gynhyrchion diheintyddion mor isel â phosibl
- Technoleg glanhau y prif gyflenwad dŵr
- Larymau rhagfynegol i ganfod cyfraddau newid, diagnosteg a dadansoddi systemau
-Systemau monitro newydd

 

Rhagor o wybodaeth yma.

button
 
 

 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

 

Dilyn ar-lein: