eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 10 Hydref 2017 (Rhifyn 507)

10 Hydref 2017 • Rhifyn 507

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

blog9090

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r cylchlythyr Cwricwlwm i Gymru i randdeiliaid ar gael nawr

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Newidiadau i'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, wedi cyhoeddi newidiadau i’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion a fydd yn dod i rym ar unwaith.  

Danfonir llythyr i bob ysgol gyda rhagor o wybodaeth am y newidiadau.

Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu - Astudiaeth Genedlaethol

Lansir trydydd arolwg gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).  Bydd yr arolwg yn cefnogi trosglwyddiad i'r cwricwlwm newydd.  Os gwahoddwyd eich ysgol i gwblhau'r arolwg byr drwy e-bost yr wythnos hyn, byddem yn croesawu eich cyfranogiad ac adborth agored ac onest.

Cynhadledd EOTAS 2017

1 Rhagfyr - Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Cyfle gwych i glywed gan siaradwyr allweddol, gan gynnwys Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ynghylch y gwelliannau sy'n cael eu gwneud i EOTAS. Gwahoddir cynrychiolwyr i gyfrannu at y trafodaethau mewn dewis o weithdai.

Cofrestrwch ar gyfer yr Uwchgynhadledd Cenhadaeth Ddinesig – Caerdydd 25 Hydref 2017

Mae Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd yn eich gwahodd i glywed am y datblygiadau diweddaraf yng nghenhadaeth ddinesig addysg uwch oddi wrth siaradwyr blaenllaw fel yr Athro Ellen Hazelkorn a’r Athro John Goddard ynghyd a safbwyntiau Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC/AM.

Dechrau’r daith at ddwy iaith

Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant? Lawrlwytha'r ganllaw am fwy o wybodaeth.

diweddariadau ol-16

SgiliauCymru 2017

Motorpoint Arena, Caerdydd: 11/12 Hydref 2017

Cyfle olaf i gadw lle i’ch myfyrwyr yn nigwyddiad SgiliauCymru 2017, a hynny yn rhad ac am ddim. Dyma’r digwyddiad gyrfaoedd, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf yng Nghymru.

Diwygio PCET: Canllaw wedi’i Animeiddio i Ddysgwyr

Gwyliwch a rhannwch ein canllaw i ddysgwyr am ein cynigion i ddiwygio’r PCET:

Helpwch eich dysgwyr i gyfrannu at yr ymgynghoriad trwy ddod i’n digwyddiad Llais y Dysgwyr hynod ryngweithiol:

  • 12 Hydref 2017 – Motorpoint Arena, Caerdydd

Cyfle olaf i archebu lle ar gyfer eich grŵp neu i gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost.

Gwobrau Prentisiaethau

Gwener, 20 Hydref 2017 yn y Celtic Manor

Yn dathlu llwyddiannau eithriadol yr unigolion a’r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y rhaglenni hynny. Mae deg ar hugain o ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu ar y rhestr fer. 

Ymgynghoriad: Helpwch i warchod buddiannau dysgwyr Cymru

Yn cau 23 Hydref 2017.  #dysguôl16cymru

parth diogelwch ar-lein

Mae cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 yn agored nawr

Mae cystadleuaeth 2018 yn gyfle i bobl ifanc ddweud wrthon ni sut mae’r rhyngrwyd yn gwneud iddyn nhw deimlo drwy eiriau, ffilm, cerddoriaeth neu gelf. 

Cynllun Gweithredu ar Ddiogelwch Ar-lein – rydym angen clywed gan ddisgyblion erbyn 20 Hydref

Er mwyn datblygu’r cynllun gweithredu cenedlaethol i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein, mae arnom angen clywed barn plant a phobl ifanc. 

Sut i fod yn ddiogel ar-lein– Rhestrau Chwarae newydd ar gael

Mae pum Rhestr Chwarae ar gael bellach i gefnogi plant, pobl ifanc, ymarferwyr addysg, rhieni a gofalwyr a llywodraethwyr, er mwyn iddynt fod yn ddiogel ar-lein.

Canllaw i Athrawon ar fanteision 360 degree safe Cymru

Mae’r canllaw hwn yn edrych ar y manteision o ddefnyddio 360 degree safe Cymru, teclyn dwyieithog i hunan asesu diogelwch ar-lein.

hwb

Casgliad y Werin Cymru ar Hwb

Rydym yn falch o gyhoeddi bod adnoddau Casgliad y Werin Cymru nawr ar gael drwy Hwb. 

Digwyddiadau Hwb 2017-18

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i’r Consortia Addysg Rhanbarthol ledled Cymru i’w galluogi i gynnig digwyddiadau cysylltiedig â Hwb a fydd wedi’u teilwra’n lleol yn unol ag anghenion eu hysgolion.

Fframwaith cymhwysedd digidol: Adnoddau rhyngweithio a chydweithio

Chwilio am ffyrdd gwahanol o ddysgu cymhwysedd digidol eleni? Edrychwch ar adnoddau hyn a grëwyd gan ymarferwyr ar gyfer elfen rhyngweithio a chydweithio Fframwaith.

adnoddau

Cyflwyniad i addysg ariannol - Deunyddiau Hyfforddi

A oes angen cymorth arnoch i ddarparu addysg ariannol yn eich ysgol? Mae’r adnoddau hyn yn adnabod ac yn amlygu cyfleoedd yn y cwricwlwm i ddatblygu profiadau dysgwyr.

Gwasanaeth Cyngor Ariannol - Fframwaith Canlyniadau Athrawon (Saesneg yn unig)

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi datblygu cyfres o fframweithiau canlyniadau ac offerynnau mesur i helpu i ddarparu ffordd safonol o fesur effaith addysg ariannol. Mae hyn yn cynnwys Fframwaith Canlyniadau Athrawon, sy’n adnabod y canlyniadau a’r dangosyddion allweddol a fydd yn helpu i wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth athrawon i sicrhau eu bod yn addysgu addysg ariannol effeithiol yn yr ystafell ddosbarth.

Seicoleg Uwch Gyfrannol

Ar gael nawr fersiwn Cymraeg gwerslyfr Seicoleg Safon Uwch adnodd gwerthfawr i ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r pwnc ac i gynorthwyo wrth astudio tuag at arholiadau CBAC.

Ap yr wythnos - Magi Ann

Enillydd Prosiect Addysg Gorau yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017 #Cymraeg2050

newyddion arall am addysg

Estyn - Arfer dda yn y dyniaethau

Darllenwch yr astudiaethau achos o arfer orau yn ein hadroddiad diweddaraf ar hanes a daearyddiaeth yng nghyfnodau allweddol 2, 3 a 4. 

Estyn - Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4

Mae ein hadroddiad newydd yn bwrw golwg ar y safonau, y ddarpariaeth a’r arweinyddiaeth mewn gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4. Mae’n ystyried amrywiaeth o ffactorau sy’n cyfrannu at wella safonau.  

'A fo ben bid bont' - dyfodol arweinyddiaeth addysg yng Nghymru

Mae CGA yn cynnal sesiwn friffio polisi ar brifathrawon ac arweinyddiaeth yng Nghymru. 

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer pob rhanddeiliad sydd â diddordeb mewn materion sy'n ymwneud â phenaethiaid/uwch arweinwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ebostio neu drwy ffonio 029 2046 0099

Wythnos Codio Ewrop: 7-22 Hydref

Menter sydd wedi codi o lawr gwlad yw Wythnos Codio Ewrop gyda’r bwriad o gyflwyno codio a llythrennedd digidol i bawb mewn ffordd sy’n hwyl ac yn apelgar. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan ewch i wefan Wythnos Codio Ewrop.

Y genhedlaeth nesaf o Arloeswyr

16 ac 17 Tachwedd Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor

Mae disgwyl i dros 2000 o fyfyrwyr, athrawon a busnesau fynychu gwobrau Arloesi 2017 a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a Bangor fis nesaf. Darganfyddwch fwy.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews