eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 2 Hydref 2017 (Rhifyn 506)

2 Hydref 2017 • Rhifyn 506

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

blog9090

Post blog newydd Cwricwlwm am Oes

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl - 12 peth y mae angen i chi eu gwybod.

OECD9090

Darllenwch erthygl Kirsty Williams ar gyfer yr OECD ar lansiad Addysg Cymru: ein cenhadaeth cenedlaethol (Saesneg yn unig)

#CenhadaethAddysgCymru

TeachingTomorrow130130

Newidiadau i'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, wedi cyhoeddi newidiadau i’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion a fydd yn dod i rym ar unwaith. 

Danfonir llythyr i bob ysgol gyda rhagor o wybodaeth am y newidiadau.

pTAC9090

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl i ddathlu goreuon y byd addysg yng Nghymru

I enwebu addysgwr proffesiynol sy’n gwneud gwaith gwych yn eich ardal, ewch i: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

 #GwobrauAddysguCymru  

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Safonau Proffesiynol

Mae'r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth bellach ar gael. Defnyddiwch yr animeiddiad ar-lein a'r PDF rhyngweithiol i'ch helpu chi i archwilio a manteisio i'r eithaf ar y safonau newydd.  Animeiddiad i'ch helpu i ddarganfod mwy am Safonau Addysgu Proffesiynol

Dull Cymreig o fynd i’r afael â’r System Addysg a Hyfforddiant ôl-orfodol (PCET)

A gaiff llwybrau galwedigaethol a llwybrau academaidd eu parchu yn yr un modd? Pa mor bwysig yw’r Gymraeg o fewn addysg a hyfforddiant? Sut y gallwn amddiffyn buddiannau dysgwyr? Cofiwch annog eich myfyrwyr i fynegi eu barn yn un o’n Digwyddiadau ar Ddiwygio’r System Addysg a Hyfforddiant ôl-orfodol: Llais y Dysgwr:

  • 4 Hydref 2017 – The Quay Hotel & Spa, Deganwy
  • 12 Hydref 2017 – Motorpoint Arena, Caerdydd

I archebu lle ar gyfer eich grŵp neu i gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at DiwygioPCET@wales.gsi.gov.uk

parth diogelwch ar-lein

Dim ond ychydig o leoedd sydd ar gael – Hyfforddiant diogelwch ar-lein ar gyfer unigolion dynodedig sydd â chyfrifoldeb uwch dros ddiogelu plant

Cofrestrwch nawr ar gyfer sesiynau hyfforddiant diogelwch ar-lein hanner diwrnod ar gyfer unigolion dynodedig sydd â chyfrifoldeb uwch dros ddiogelu plant, a fydd yn cael eu cynnal mewn chwe lleoliad yng Nghymru yn ystod Medi a Hydref.

Bwlio Ar-lein - Digwyddiadau Hyfforddi ym mis Hydref

Cofrestrwch nawr ar gyfer digwyddiadau hyfforddi hanner diwrnod mewn 6 lleoliad ledled Cymru.

Bydd y sesiynau'n canolbwyntio ar sut i greu strategaethau effeithiol i fynd i'r afael â bwlio ar-lein ac ar eich helpu i ddeall beth i'w wneud os ydych yn amau bod plentyn yn cael ei fwlio ar-lein.

hwb

Cyfle i ysgolion gymryd rhan mewn ymchwil rhyngwladol

Mae’r ‘DQ Institute’ yn gwahodd ysgolion yng Nghymru sydd â dysgwyr 8-12 oed i gymryd rhan mewn rhyngwladol drwy gofrestru, yn rhad ac am ddim, ar gyfer rhaglen dinasyddiaeth ddigidol ar-lein cyn diwedd mis Tachwedd 2017.  

'Microsoft Teams'

Mae 'Microsoft Teams' ar gael nawr drwy denantiaeth Hwb Office 365. Mae Teams yn cynnig amgylchedd diogel a hwylus i athrawon a dysgwyr yn seiliedig ar amgylchedd yr ystafell ddosbarth.

Fframwaith cymhwysedd digidol: Adnoddau Dinasyddiaeth

Chwilio am ffyrdd gwahanol o ddysgu cymhwysedd digidol eleni? Edrych ar adnoddau hyn a grëwyd gan ymarferwyr ar gyfer elfen data a meddwl cyfrifiadurol Fframwaith sy'n cwmpasu pynciau fel ymddygiad ar-lein a hawlfraint 

newyddion arall am addysg

Y genhedlaeth nesaf o Arloeswyr

Mae disgwyl i dros 2000 o fyfyrwyr, athrawon a busnesau fynychu gwobrau Arloesi 2017 a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a Bangor fis nesaf. Mae'r gystadleuaeth flynyddol yn tynnu sylw at y gwaith mwyaf arloesol a gaiff ei gynhyrchu gan fyfyrwyr Dylunio a Thechnoleg.

Mae CBAC a Llywodraeth Cymru'n cydweithio er mwyn annog arloesedd ymysg pobl ifanc.

  • 2 a 3 Hydref -Caerdydd, Stadiwm SWALEC
  • 16 ac 17 Tachwedd Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor - 16 ac 17 Tachwedd

Diwrnod Shwmae Sumae - 15 Hydref 2016 pythefnos i fynd!

Cyfle penigamp i’ch ysgol chi cael hwyl a rhannu syniadau yn Gymraeg.

Sut felly, gall eich ysgol gymryd rhan?  Gallech rannu digwyddiadau’ch ysgol chi drwy Twitter neu drwy Facebook ac os hoffech ychydig o ysbrydoliaeth cyn y 15fed, cliciwch yma#shwmaesumae

Rhifau ffôn newydd Cymwysterau Cymru

O 21 Medi, bydd rhifau ffôn Cymwysterau Cymru yn newid. I gysylltu â'r dderbynfa deialwch 01633 373 222.

Mae Estyn bellach ar Facebook

Bydd tudalen newydd Estyn ar Facebook, Estyn AEM, yn rhannu’r canfyddiadau a’r argymhellion diweddaraf i bawb sy’n gweithio ym maes addysg a hyfforddiant.

Cod ymarfer: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

Mae’r ymrwymiadau yn y cod yn helpu i sicrhau bod y gweithwyr yn ein cadwyni cyflenwi yn cael eu cyflogi’n deg  ac yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ddilyn cyfres o gamau gweithredu sy’n mynd i’r afael ag arferion cyflogi gwael. Mae’r Canllawiau sy’n cyd-fynd ag ef yn cynnwys adnoddau a chyngor i helpu i weithredu’r ymrwymiadau.

Siarad ffiseg – Cynhadledd athrawon ffiseg Cymru

Cofrestrwch nawr am ddim

Diwrnod o gyflwyniadau a gweithdai ar gyfer athrawon a thechnegwyr. Cyfle gwych i athrawon a thechnegwyr i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg. Diwrnod o weithdai am ddim yn agored i holl athrawon, technegwyr, ac athrawon sydd newydd gymhwyso ac o dan hyfforddiant.

Addysg diogelwch ar y rheilffyrdd (Adnodd Seasneg yn unig)

Mae diogelwch pobl ifanc ar ac o amgylch y rheilffordd yn flaenoriaeth.  Felly dyma’r cyfle i chi gyflwyno gwersi diogelwch rheilffyrdd yn eich ystafell ddosbarth a dod yn rhan o’r agenda i leihau damweiniau rheilffordd a marwolaethau ymysg  pobl ifanc. 

E-bwletin Llywodraethwyr Cymru – Medi 2017

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews