eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 16 Mehefin 2017 (Rhifyn 498)

16 Mehefin 2017 • Rhifyn 498

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

TeachingTomorrow130130

Canlyniad yr ymgynghoriad Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

Mae’r ddogfen hon yn crynhoi ymatebion i’r ymgynghoriad ar safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a gynhaliwyd rhwng 2 Mawrth a 4 Mai 2017.

HLTA W 130 x 130

Recriwtio ar gyfer Cynllun Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Dyddiau cau 10 Gorffennaf.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y cynllun CALU nesaf

hwb 130 x 130

Profiad gwell wrth ddefnyddio Hwb!

Mae'r gwelliannau i'ch profiad o ddefnyddio Hwb bellach ar gael ac yn barod i chi. 

Byddwch chi'n sylwi ar rai newidiadau wrth ichi fewngofnodi, sy'n cynnwys gwedd newydd a nodweddion newydd, sydd wedi'u cynllunio i'ch bodloni chi a'ch anghenion. 

Darllenwch ein erthygl newyddion am restr lawn o welliannau.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Digwyddiad Cyfoethogi a Phrofiadau’r GCA – 26 Mehefin

Gwahoddir penaethiaid, athrawon, cynorthwywyr addysgu a llywodraethwyr o bob ysgol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thor-faen i fynychu'r digwyddiad RHAD AC AM DDIM ar sut i gyfoethogi dysgu a chyflwyno dysgu drwy brofiad yn eich ysgol. 

Bydd y diwrnod byr yn cynnwys tair elfen: rhannu arferion gorau a syniadau o ysgolion eraill, ac araith gyweirnod gan yr Athro Colin Beard gan ysgol busnes Sheffield.  Archebwch eich lle heddiw

Digwyddiadau ymgynghori Fframwaith Gweithredu EOTAS

Mae’r ymgynghoriad ar gyfer y Fframwaith Gweithredu ar gyfer darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol yn fyw. Mae'r cynigion hyn yn cael eu hanelu at wella canlyniadau ar gyfer dysgwyr sy’n derbyn darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol. I gefnogi'r ymgynghoriad hwn, bydd digwyddiadau ar y 14 Gorffennaf a 20 Gorffennaf 2017

Gallwch archebu lle ar y digwyddiadau yn awr

Am wybodaeth bellach am y digwyddiadau hyn, cysylltwch â WELLBEINGshare

Rhestr Anrhydeddau’r Penblwydd 2018 - Enwebiadau Ar Agor!

Mae’r Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwahodd enwebiadau ar gyfer rhestr Anrhydeddau Penblwydd 2018.  Os ydych yn gwybod am unrhyw berson sy’n gweithio yn y sectorau Addysg, Llywodraeth Lleol, Cymunedau, Trechu Tlodi, Tai ac Adfywio sydd wedi dangos llwyddiant neu wasanaeth eithriadol, yna anfonwch eich enwebiad  erbyn 28/07/2017.  Cysylltwch â ni trwy e-bost i dderbyn ffurflenni a gwybodaeth bellach.

Dyddiadau i'r dyddiadur  

Er gwybodaeth, cynhelir y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn 2018  ar 25 Ebrill i 9 Mai ar gyfer ysgolion uwchradd ac o 2 i 9 Mai ar gyfer ysgolion cynradd.

DIWEDDARIADAU OL 16

Athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith – Rhowch eich barn!

Dyma gyfle i chi rhoi eich barn gan gymryd rhan yn ein harolwg ymgysylltu ar gyfer safonau proffesiynol newydd i athrawon AB ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.  Datblygwyd y safonau hyn gan grŵp o athrawon/ ymarferwyr o’r ddwy sector.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017 

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017 yw gwobrau mwyaf nodedig Cymru yn eu maes. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi'u llenwi fydd hanner dydd ar 23 Mehefin 2017 Maent yn dathlu llwyddiant eithriadol unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Brentisiaethau ledled Cymru.

Wythnos Addysg Oedolion: 19-25 Mehefin 2017

Bydd Wythnos Addysg Oedolion yn cael ei chynnal yn fuan iawn. Os ydych yn darparu cyfleoedd dysgu a sesiynau sgiliau ar gyfer oedolion dyma’r amser delfrydol i annog unigolion i fynd ati i ddiweddaru eu sgiliau. Ymunwch â’r ymgyrch er mwyn helpu i ddathlu a hyrwyddo’r ŵyl ddysgu arbennig hon.. #carudysgu a dilynwch @PorthSgiliauGC i gael y newyddion diweddaraf.

Wythnos Gwaith Ieuenctid – 23-30 Mehefin 2017

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn ddigwyddiad blynyddol sy'n rhoi'r cyfle i sefydliadau gwaith ieuenctid a phobl ifanc ddathlu effaith gwaith ieuenctid a'r hyn y mae'n ei gyflawni.  Bydd nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, a bydd yr wythnos yn cael ei lansio yn Noson Gwobrwyo Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd ar 23 Mehefin.

Defnyddiwch #LoveYouthWork #CaruGwaithIeuenctid, a cofrestru ar gyfer y Thunderclap  

ADNODDAU

Adnoddau i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid 19 – 25 Mehefin

Mae Wythnos Ffoaduriaid yn dechrau ar19 Mehefin. Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn cynnig adnoddau i helpu’ch ysgol ddathlu’r cyfraniad y mae ffoaduriaid yn ei wneud i’n gwlad, ac i annog disgyblion i archwilio materion cymhleth megis mewnfudo a chyd-ddibyniaeth

Newyddion Arall

Tiwtoriaid Mathemateg lefel A eu hangen ar gyfer STEP, MAT a DUE

Mae FMSP Cymru yn chwilio am athrawon mathemateg, darlithwyr a myfyrwyr ôl-raddedig profiadol a brwdfrydig i ddatblygu a chyflwyno rhaglen gyfoethogi Mathemateg Safon Uwch newydd cyffrous ar gyfer mathemategwyr mwyaf addawol Cymru. E-bostiwch eich CV byr ac amlinelliad byr o'ch profiad i Stephen Earles ste9@aber.ac.uk  erbyn 23 o Fehefin

Rolau Ymarferydd Ymchwilydd y Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg (y Rhwydwaith)

Mae'r Rhwydwaith yn awyddus i recriwtio unigolion brwdfrydig a myfyriol o bob cyfnod addysg ym maes mathemateg yn ymarferwyr ymchwilwyr  Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio ymchwil sy'n seiliedig ar weithredu i ddatblygu addysgeg mathemateg, gallwch ddysgu rhagor yma.

Rhaglen Athrawon Graddedig – rydym eisiau clywed eich barn

Llwybr i addysgu yng Nghymru yn seiliedig ar gyflogaeth yw’r Rhaglen Athrawon Graddedig. Os ydych wedi neu wrthi'n derbyn hyfforddiant RhAG neu yn rhanddeiliad (ysgolion, consortia neu SAU) hoffai Llywodraeth Cymru glywed eich barn.

Mae gan ysgolion a dysgwyr ddwy wythnos ar ôl i rannu eu barn

Agor tan 5 Gorffennaf

Mae gan ganolfannau, dysgwyr a rhanddeiliaid eraill ddwy wythnos ar ôl i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ganlyniadau rheoleiddiol Cymwysterau Cymru a'r broses o fapio Amodau. Mae'r gwaith hwn yn helpu i sicrhau bod ei weithgareddau rheoleiddio yn canolbwyntio ar ddysgwyr a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol – Fframwaith Canlyniadau Athrawon

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi datblygu cyfres o fframweithiau canlyniadau ac offerynnau mesur i helpu i ddarparu ffordd safonol o fesur effaith addysg ariannol. Mae hyn yn cynnwys Fframwaith Canlyniadau Athrawon, sy’n adnabod y canlyniadau a’r dangosyddion allweddol a fydd yn helpu i wella  sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth athrawon i  sicrhau eu bod yn addysgu addysg ariannol effeithiol yn yr ystafell ddosbarth.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews