eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 26 Mai 2017 (Rhifyn 169)

26 Mai 2017 • Rhifyn 169

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

FP9090

£1m i gryfhau sut caiff y Cyfnod Sylfaen ei gyflwyno yng Nghymru

Mae £1m i gael ei fuddsoddi i ddatblygu sgiliau staff sy'n addysgu'r cwricwlwm i blant 3 i 7 oed yng Nghymru.

LNFFAQ

Llythrennedd a rhifedd – atebion i’ch cwestiynau

Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn cynnig cymorth i ysgolion a lleoliadau drwy roi atebion i gwestiynau allweddol ynglŷn â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) a’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. 

Tests130130 9

Mae'r broses o adrodd am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn newid

Daw'r newid i rym ar unwaith. Y cwbl y disgwylir i ysgolion ei ddarparu yw adroddiad naratif blynyddol i rieni/gofalwyr wedi'i seilio ar y Fframwaith yn y canlynol:

  • Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 
  • Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu a Datblygiad Mathemategol yn y Cyfnod Sylfaen.

Bydd y newid hwn yn effeithio ar bob ysgol.

PROFION DARLLEN A RHIFEDD CENEDLAETHOL

Casglu Data Profion Cenedlaethol Cymru

Y dyddiad terfynol ar gyfer llwytho data ydi 7 Mehefin neu’r dyddiad a ddynodwyd gan eich Awdurdod Lleol/Consortiwm.

Datganiad y Pennaeth

Rhaid llofnodi datganiad ar gyfer 2017 a’u cyflwyno i’r consortiwm perthnasol erbyn 16 Mehefin.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Adnodd Cymorth Diagnostig - ar gael nawr 

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Post Blog newydd Cwriwcwlwm i Gymru

Ni'n siŵr bod teitl diddorol y blogiad hwn, wedi ei gyhoeddi gan James Kent ar blog GCA, yn denu sylw unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad ein cwricwlwm newydd.

Mae rhifyn diweddaraf o'r bwletin ar adrodd ar berfformiad ysgolion nawr ar gael

The Great Get Together 

16-18 Mehefin 2017

Wedi’i ysbrydoli gan Jo Cox AS, a lofruddiwyd y llynedd, nod The Great Get Together yw tynnu ynghyd gymunedau, disgyblion, cymdogion a ffrindiau i rannu a dathlu'r hyn sydd gennym yn gyffredin. Darllenwch lythyr Kirsty Williams, yr Ysgrifennyd Cabinet dros Addysg sy'n gwahnodd ysgolion i gymryd rhan.

Yr Ysgol fel Sefydliad sy'n Dysgu - Astudiaeth Cenedlaethol

Bwriad yr astudiaeth, sy’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yw datblygu diwylliant dysgu proffesiynol o fewn ac ar draws ein ysgolion i gefnogi trosglwyddiad i'r cwricwlwm newydd.  Os gwahoddir eich ysgol i gwblhau'r arolwg byr yn lansio mis nesaf, byddem yn croesawu eich cyfranogiad ac adborth agored ac onest.

Cynllun gweithredu cenedlaethol i gael ei greu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein - Kirsty Williams

Cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg yn ddiweddar fod cynllun gweithredu cenedlaethol newydd i gael ei greu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein.

Cyflwyno cynlluniau i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth athrawon – Kirsty Williams

Helpu athrawon i ddatblygu i fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr i wella safonau yn ein hysgolion fydd sylw'r academi arweinyddiaeth newydd.

Canllawiau Cefnogi Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion, Golygiad Cymru

Cynlluniwyd y canllawiau hyn gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar gyfer cynradd ac ysgolion uwchradd wrth ymgynghori â rhan-ddeiliaid. Mae'r canllawiau hyn yn nodi deg cam allweddol er mwyn gwneud y gwaith o nodi a chefnogi gofalwyr ifanc mor hawdd ag y mae'n bosibl, yn ogystal â helpu ysgolion i adeiladu ar arfer da.

Ymgynghoriad Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rydym eisiau eich barn

Cymrwch ran yn yr ymgynghoriad ar y ffordd orau i weithredu'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.  Yn cau 9 Mehefin, 2017.

CwrddHwb Aberhonddu – 13 Mehefin

Ydych chi wedi archebu eich lle ar gyfer CwrddHwb Aberhonddu eto? Bydd siaradwyr yn cynnwys: South West Grid for Learning, J2e, IntoFilm Cymru, Encyclopedia Britannica, Y Brifysgol Agored, Ysgol Gynradd Darran Park ac Ysgol Gynradd All Saints.

#TrafodyCymoedd

Byw neu’n gweithio yng nghymoedd y de?  Sut ydych chi’n teimlo am eich cymuned, beth all helpu cefnogi eich dyfodol chi, dyfodol eich teulu a’ch ysgol?  Byddwn yn ddiolchgar iawn os allwch chi gymryd 10 munud i gwblhau ein harolwg a’i basio ymlaen at unrhyw gydweithwyr, rheini, llywodraethwyr a ffrindiau sydd hefyd yn rhan o’r cymunedau hyn.

Ap yr Wythnos

Bysellfwrdd arall ar gael ar gyfer y Gymraeg – Gboard nawr ar gael ar Apple ac Android #Cymraeg

dyddiadau i'ch dyddiadur

Sioeau Teithiol Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Ai Pennaeth ysgol ydych chi sydd â diddordeb mewn arweinyddiaeth er eich budd eich hunan, eich ysgol ac er budd y system addysg gyfan? Mae arnom angen eich help i hoelio sylw Academi Genedlaethol 

Arweinyddiaeth Addysgol ar agweddau penodol. Gallwch wneud hynny drwy ddod i un o'r pedwar digwyddiad sy'n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru.

NEWYDDION ARALL AM ADDYSG

E-bwletin Llywodraethwyr Cymru – Mai 2017

Rydym yn gobeithio y bydd yr e-fwletin diweddaraf yma o ddiddordeb i chi ac yn addysgiadol. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynnwys, neu unrhyw syniadau am ddefnydd yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn croesawu eich barn. Tanysgrifwch yma.

Adnoddau i ddathlu 50 mlynedd o undod yn Affrica

Mae Diwrnod Affrica yn digwydd bob blwyddyn ar 25 Mai, gyda 2017 yn dynodi 50 mlynedd ers pan gafodd Undeb Affrica ei sefydlu.  Mae gan Gymru nifer o gysylltiadau â gwahanol wledydd yn Affrica – mae Rhaglen Dysgu Byd-Eang - Cymru wedi dethol adnoddau i helpu eich ysgol i ymuno yn y dathliadau. 

Rhoi'r sgiliau i bobl ifanc ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain

Mae'r Cyngor Prydeinig yn cynnig taith ddysgu yn rhad ac am ddim i helpu athrawon ddatblygu eu harfer trwy gydweithredu rhyngwladol. Mae’r athrawon sy'n cymryd rhan yn Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth yn elwa o gyrsiau hyfforddiant sgiliau craidd a ariennir yn llawn, yn cael mynediad i rwydwaith ryngwladol o athrawon o'r un anian a £3,000 o grantiau i ymweld ag ysgolion partner dramor.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews