eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 19 Mai 2017 (Rhifyn 168)

19 Mai 2017 • Rhifyn 168

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

NDLA9090

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017 – 21 Mehefin 2017

Cofrestrwch nawr ar gyfer y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol! Bydd Kellie Williams un o’r diwrnod yn y farchnad digidol ble bydd hi’n cynnig enghreifftiau ymarferol o sut i fynd i’r afael â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Darllenwch blog Kellie ar ei barn ar y Fframwaith a pam dylech chi fynd y digwyddiad.

TGGTCym9090

The Great Get Together 

Ysbrydolwyd gan Jo Cox

16-18 Mehefin 2017

Wedi’i ysbrydoli gan Jo Cox AS, a lofruddiwyd y llynedd, nod The Great Get Together yw tynnu ynghyd gymunedau, disgyblion, cymdogion a ffrindiau i rannu a dathlu'r hyn sydd gennym yn gyffredin. Darllenwch lythyr Kirsty Williams, yr Ysgrifennyd Cabinet dros Addysg sy'n gwahnodd ysgolion i gymryd rhan.

PTAC9090

Darnau fideo'r Gwobrau Addysg Proffesiynol wedi cyhoeddi

Saith categori, yn cynnwys:

  • Pennaeth y flwyddyn.
  • Gwobr am hyrwyddo llesiant a gynhwysiant disgyblion yn yr ysgol.
  • Gwobr am gefnogi athrawon a dysgwyr.
  • Gwobr ysgol gyfan am hyrwyddo cydberthnasau â rhieni a’r gymuned.

PROFION DARLLEN A RHIFEDD CENEDLAETHOL

Casglu Data Profion Cenedlaethol Cymru

Y dyddiad terfynol ar gyfer llwytho data ydi 7 Mehefin neu’r dyddiad a ddynodwyd gan eich Awdurdod Lleol/Consortiwm.

Datganiad y Pennaeth

Rhaid llofnodi datganiad ar gyfer 2017 a’u cyflwyno i’r consortiwm perthnasol erbyn 16 Mehefin.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Adnodd Cymorth Diagnostig

Mae'r adnodd cymorth diagnostig ar gyfer y profion darllen a rhifedd cenedlaethol nawr ar gael. Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon i ddadansoddi canlyniadau profion rhifedd eu disgyblion ac yn mapio’u perfformiad ar sail y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Canllawiau i rieni a gofalwyr:
Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?
Sut roedd yr ysgol heddiw? – cynradd ac uwchradd

Bob blwyddyn, rydym wedi darparu canllawiau i rieni a gofalwyr plant ar ddiwedd eu blwyddyn cyntaf yn y Cyfnod Sylfaen, dysgwyr ar ddiwedd Blynyddoedd 2 a 6 mewn ysgol gynradd a’r rhai ar ddiwedd Blwyddyn 9 mewn ysgol uwchradd.

Mae ymchwil ar ymgysylltu â rhieni wedi dangos bod nifer cynyddol o rieni a gofalwyr yn mynd ar-lein i gael gwybodaeth i helpu eu plant. O ganlyniad felly, byddwn yn ystyried lleihau nifer y copïau caled o’r cyhoeddiad hwn yn y dyfodol.

Os hoffai eich ysgol derbyn copïau caled dwyieithog o’r canllawiau diwygiedig eleni,  a/neu fersiynau ieithoedd cymunedol ohonynt, ewch i dudalen Dysgu Cymru a llenwch ein ffurflen gais erbyn dydd Iau 25 Mai 2017 fan bellaf.

Mae'r broses o adrodd am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn newid

Daw'r newid i rym ar unwaith. Y cwbl y disgwylir i ysgolion ei ddarparu yw adroddiad naratif blynyddol i rieni/gofalwyr wedi'i seilio ar y Fframwaith yn y canlynol:

  • Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 
  • Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu a Datblygiad Mathemategol yn y Cyfnod Sylfaen.

Bydd y newid hwn yn effeithio ar bob ysgol.

Ymgynghoriad Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rydym eisiau eich barn ar y ffordd orau i weithredu'r system newydd i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Yn cau 9 Mehefin, 2017.

Profi gan ddefnyddwyr ar gyfer Dysgu Cymru

Bydd yr holiadur byr hwn yn profi pa mor dda y mae'r safle wedi'i gynllunio, ac yn ein helpu i sicrhau ei bod yn haws dod o hyd i'n dogfennau.  Fel rhan o ymdrechion i barhau i wella, efallai y byddwn yn anfon rhagor o holiaduron drwy Dysg. Rydym yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr!

Adnoddau ar gyfer ysgolion a cholegau – adnabod anghenion 2017

Gwahoddir athrawon ac ymarferwyr i’n helpu i adnabod adnoddau cyfrwng Cymraeg newydd. 

Newyddion Addysg Llywodraeth Cymru

Y diweddaraf am holl newyddion a datblygiadau addysg Llywodraeth Cymru.

Dilynwch ni ar facebook.com/addysgcymru ac ar cyfrif Twitter @LlC_Addysg

Ap yr Wythnos

Mae dros 500k o bobl wedi dechrau cwrs dysgu #Cymraeg ar Duolingo.

dyddiadau i'ch dyddiadur

Sioeau Teithiol Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Ai Pennaeth ysgol ydych chi sydd â diddordeb mewn arweinyddiaeth er eich budd eich hunan, eich ysgol ac er budd y system addysg gyfan? Mae arnom angen eich help i hoelio sylw Academi Genedlaethol 

Arweinyddiaeth Addysgol ar agweddau penodol. Gallwch wneud hynny drwy ddod i un o'r pedwar digwyddiad sy'n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru.

Dathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol

21 Mai yw Dydd Amrywiaeth Ddiwylliannol y Byd ar gyfer deialog a datblygu yr UN. Mae nifer o ffyrdd y gallai'ch ysgol ddathlu fellly darganfyddwch fwy a rhannwch eich gweithgareddau drwy bostio nhw ar cyfrif Twitter eich ysgol #dathluamrywiaethddiwylliannol.

hwb ac adnoddau ar hwb

HwbMeet Aberhonddu – 13 Mehefin

Ydych chi wedi archebu eich lle ar gyfer CwrddHwb Aberhonddu eto? Bydd Aled Williams yn siarad am sut y mae adnoddau Hwb wedi caniatáu iddo ymgorffori’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn ei waith addysgu ar ein CwrddHwb Aberhonddu. 

Celc – pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd

Pecyn newydd sbon sy'n helpu athrawon ac artistiaid i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd drwy'r celfyddydau mynegiannol a sy'n dangos sut gall y celfyddydau creadigol ddarparu cyfleoedd sbardunol a chyfoethog i helpu athrawon. 

NEWYDDION ARALL AM ADDYSG

Cyfle olaf i gofrestru ar gyfer hyfforddiant arolygwyr cymheiriaid

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Gwener, 26 Mai.

Rhaid i bob arolygydd cymheiriaid fynychu hyfforddiant Estyn yn yr haf i fod yn gymwys i arolygu o dan y fframwaith newydd o Fedi.

Cysylltwch â digwyddiadau@estyn.gov.uk neu ffoniwch 02920 446510 i sicrhau gwahoddiad os nad ydych wedi cael un. 

Mae hyfforddiant ar gael yn Ne, De Orllewin, Canolbarth a Gogledd Cymru ar ddewis o ddyddiadau ym mis Mehefin neu fis Gorffennaf, er bod rhywfaint o gyfyngiad ar nifer y lleoedd erbyn hyn.

Cylchgrawn addysg newydd gan y Rhwydwaith Maethu

Cyhoeddiad a grëwyd gan y Rhwydwaith Maethu yw GREATER EXPECTATIONS.  Nod y cylchgrawn hwn yw cefnogi gofalwyr maeth ar sut i helpu’r plant dan eu gofal godi eu dyheadau academaidd a llwyddo yn yr ysgol.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews