eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 27 Ebrill 2017 (Rhifyn 165)

27 Ebrill 2017• Rhifyn 165

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Tests130130 3

Kirsty Williams yn esbonio’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Newydd

Darllenwch erthygl yr Ysgrifennydd Cabinet sy'n esbonio’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol newydd a fydd yn chwarae rhan bwysig yn helpu disgyblion yng Nghymru cyrraedd eu potensial llawn.

professionalstandards9090

Athrawon – Rydym eisiau clywed eich barn

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad ar gyfer safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.   Nod y safonau newydd yw datblygu cynhwysedd arweinyddiaeth a chefnogi ymarferwyr i barhau i ddatblygu drwy gydol eu gyrfa. Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 4 Mai 2017.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Ymgynghoriad: pennau adrenalin argyfwng mewn ysgolion  

Mae Llywodraeth y DU yn cynnal ymgynghoriad ar chwistrellwyr adrenalin awtomatig mewn ysgolion ar y ddolen isod. Mae hyn yn effeithio ar ysgolion yng Nghymru a hoffwn annog eich barn.  

Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 5 Mai 2017.

Rydym am glywed eich barn ar sut orau i weithredu'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd

Dyddiad cau yr ymgynghoriad: 9 Mehefin 2017.

hwb

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017 – 21 Mehefin 2017

Mae cofrestru ar gyfer y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol yn agor ar 8 Mai. Thema'r digwyddiad eleni yw ‘Dulliau creadigol o weithredu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol'. Rhagor o wybodaeth am y digwyddiad.

Gallai'ch disgyblion chi fod ynghlwm yn nyfodol â dyfodol gemau?

P'un ai ydych dysgwyr 10 ac 11 oed yn caru cod, tynnu llun neu ysgrifennu stori, mae BAFTA YGD yn rhoi cipolwg ar fyd creu gemau, yn ogystal a chyfle i ennill profiadau unigryw gyda gwneuthurwyr gêm blaenllaw trwy eu cystadleuaeth flynyddol.

Hwb - Tuag at ddyfodol digidol

Mae'r platfform dysgu digidol arloesol ar gael erbyn hyn i bob athro cyflenwi yng Nghymru. 

Fel athro cyflenwi, ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y posibiliadau y gall technolegau digidol eu cynnig i ddysgwyr? Os ydych, cliciwch yma i wneud cais am fynediad llawn at blatfform dysgu digidol Hwb (dolen allanol). 

Maesteg HwbMeet – 16 Mai

Ydych chi wedi archebu eich lle ar gyfer CwrddHwb Maesteg eto? Bydd Ysgol Gynradd Darren Park enillydd Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2016 yn cyflwyno eu prosiect Sioe Deithiol Minecraft. Peidiwch â cholli’r cyfle! Archebwch nawr!

Hwb gwybodaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr

Hoffech chi helpu esbonio Hwb i rieni a gofalwyr? Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi crynodeb cyflym o ddiben Hwb a phob un o'i nodweddion. Lawrlwythwch gopi nawr!

Adnoddau

Adnoddau ar gyfer ysgolion a cholegau – adnabod anghenion 2017

Gwahoddir athrawon ac ymarferwyr i’n helpu i adnabod adnoddau cyfrwng Cymraeg newydd. 

Pori Drwy Stori – Adnodd tymor yr Haf Fy Llyfr

Helpwch y plant sydd yn eich dosbarth Derbyn i deimlo fel awduron go iawn y tymor hwn drwy greu’u llyfr eu hunain, gan ddefnyddio deunyddiau gwneud llyfr Pori Drwy Stori. Gallwch ddarganfod syniadau newydd ac ysbrydoliaeth yn ein canllaw a phecyn ar lein i athrawon.

newyddion arall

Diwrnod Adfywio Calon - 16 Hydref 2017

Dyddiad cau ar gyfer eich ceisiadau - 31 Mai 2017

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n gwahodd pob ysgol uwchradd yng Nghymru i wneud cais i hyfforddwyr gwirfoddol ymweld â’u hysgol i ddysgu CPR achub bywyd. Cofrestrwch heddiw!

Bwrsari CyDA yn agored i grwpiau ysgol a choleg

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) newydd lansio bwrsari newydd sbon ar gyfer colegau ac ysgolion.

Bydd y bwrsari hwn yn rhoi cyfle i ysgolion a cholegau, a fyddai fel arall yn colli allan, i ymgeisio am fwrsari o rhwng £50 a £300 i’w ddefnyddio ar gyfer cost mynediad, dysgu a hyd yn oed llety yn CyDA. Cysylltwch ag education@cat.org.uk am ragor o wybodaeth am y bwrsari, ffurflen gais, hyfforddiant ac archebu.   

ExChange: Digwyddiadau lansio Canolfan Adnoddau Gofal ac Addysg 

03/05/2017-5:30pm-7:30pm, Porth Eirias, Bae Colwyn

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar addysg plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a bydd  o ddiddordeb i athrawon, gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol ac ymarferwyr.

   
   

  YNGHYLCH DYSG

  Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

  Rhagor o wybodaeth ar y we:

  Diwygio’r cwricwlwm

  Fframwaith Cymhwysedd Digidol

  Dilynwch ni ar Twitter:

  @LlC_Addysg

  @LlywodraethCym

  @HwbNews