eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru 17 Mawrth 2017 (Rhifyn 489)

17 Mawrth 2017 • Rhifyn 489

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

dcfthumg9090

Offeryn Mapio ar gyfer Fframwaith Cymhwysedd Digidol y Cwricwlwm Newydd

Mae'r offeryn hwn wedi'i ddatblygu gan yr Ysgolion Arloesi Digidol. Mae'n caniatáu ichi groesgyfeirio elfennau o'r Fframwaith â gwaith addysgu cyfredol mewn pynciau ac ar gyfer gwahanol flynyddoedd. Wrth ichi ychwanegu eich gwybodaeth, mae'r offeryn yn dangos eich lefelau o ran maint o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol sydd wedi'i gynnwys, sy'n eich helpu i gynllunio i gynnwys yr ystod lawn o sgiliau ar gyfer pob elfen dros y flwyddyn. Bydd hefyd yn eich helpu i gynllunio i rannu'r gwaith o gynnwys yr elfennau mewn modd mwy cytbwys ar draws yr ysgol.

dcfthumbblog9090

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol: taith ein hysgol a chyngor ichi - pennaeth yn siarad ar y blog

Teacher

Athrawon – Rydym eisiau clywed eich barn.

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad ar gyfer safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.  Darganfyddwch  be fydd y safonau newydd yn ei olygu i chi a phryd y byddant yn gymwys.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Newidiadau i hyfforddiant athrawon i ddenu’r goreuon i’r proffesiwn – Kirsty Williams

Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod y rheolau newydd ar gyfer y cyrsiau sy’n hyfforddi athrawon yng Nghymru yn rhan o’r ymgyrch i ddenu’r talent gorau i’r proffesiwn.

Mae’r Meini prawf ar gyfer achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru: Addysgu Athrawon Yfory ar gael bellach.

Penodiadau cyhoeddus ar gyfer cadeirydd a dirprwy gadeiryddion Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon Cyngor y Gweithlu Addysg

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2017

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ymroddgar a medrus ar gyfer rôl y cadeirydd a dirprwy gadeiryddion Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon Cyngor y Gweithlu Addysg ("y bwrdd").

Partneriaeth newydd rhwng Coleg yr Iesu Rhydychen a myfyrwyr disgleiriaf Cymru

Bydd cyfle i fyfyrwyr o’r 11 canolfan Seren ledled Cymru wneud cais i fynychu’r ysgol haf bedwar diwrnod o hyd.

Gŵyl y Gelli 2017

Llefyddi ddigwyddiadau'r Rhaglen Ysgolion Wyl y Gelli ar gael yn rhad-ac-am-ddim i bob ysgol yng Nghymru eleni! Archebwch eich lle drwy Aine@hayfestival.org.

Mae'n fideo ar gael i chi ei weld yma!

BIG Bang Cymru

Mae Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) yn trefnu dau ddigwyddiad Big Bang eto eleni. Mae’r dyddiau hyn sydd yn gyffrous a llawn gweithgareddau yn cynnwys:

  • sioeau theatr High-octane
  • stondinau rhyngweithiol a gweithdai
  • prosiectau gwyddoniaeth a pheirianneg sy’n ysbrydoli
  • gwybodaeth am yrfaoedd, adnoddau a gweithgareddau

28 Mawrth Venue Cymru Llandudno

3 Ebrill yn Stadiwm Liberty Abertawe

Mae croeso i’r ysgolion i gyd fod  yn bresennol. Os gwelwch yn dda a wnewch chi  gofrestru ar www.stemcymru.org.uk

Kirsty Williams yn agor ysgol newydd gwerth £40 miliwn ym Mhort Talbot

Mae ysgol newydd gwerth £40 miliwn wedi’i hagor heddiw yn swyddogol ym Mhort Talbot gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams (dydd Llun 13 Mawrth).

Mae proses ymgeisio rhaglen Arwain Cymru 2017/18 ar agor nawr

Nod y rhaglen hon yw cryfhau’r gallu i arwain ar lefel uchel yn y sector addysg bellach.

Beth mae disgyblion yn eich ysgol yn meddwl am wasanaethau trenau yng Nghymru?

Rydym yn awyddus iawn i glywed barn disgyblion eich ysgol, gan eu bod yn mynd i fod y rhai sy'n defnyddio'r gwasanaethau yn y dyfodol.

Cymhellion hyfforddi athrawon –gwybodaeth i fyfyrwyr

Canllawiau ar y grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys sy’n dechrau ar gyrsiau addysg gychwynnol TAR llawnamser i athrawon cyn iddynt ddechrau addysgu.

hwb

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

 Ydy eich ysgol neu goleg wedi cynnal rhai prosiectau digidol diddordol eleni? Beth am wneud cais ar gyfer Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 7 Ebrill am 4.00 pm.

Office 365 Video

Profiad fideo deinamig – mae Office 365 Video ar gael nawr ar gyfer eich ysgol drwy Hwb! Gallwch lanlwytho, rhannu a chwarae fideo yn ddiogel yn eich ysgol. Gall athrawon fanteisio ar y datblygiad cyffrous hwn i ‘fflipio’ eu hystafell ddosbarth a chaniatáu i ddysgwyr ffrydio nifer o fideos sydd wedi’u lanlwytho gan athrawon ar unrhyw ddyfais sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd. Peidiwch ag anghofio edrych ar sianeli fideo eich awdurdod lleol a’ch consortia – maen nhw i gyd ar gael ar Hwb.

CwrddHwb Trefynwy – 21 Mawrth 2017

Cyfle olaf i archebu eich lle ar gyfer ein CwrddHwb Trefynwy! Dewch i gael paned a sgwrs am y dechnoleg addysgol sydd ar gael am ddim i chi.

Caerdydd 2017: Casgliad o Adnoddau Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr

Mae’r adnodd hwn ar gyfer CA2 yn ategu themâu trawsbynciol llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol ar draws y chwe maes cwricwlwm drwy gyfres o heriau dysgu llawn hwyl a chyffro. Bydd y gweithgareddau’n cael eu llunio’n seiliedig ar Rowndiau Terfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd fis Mehefin 2017.

Trychineb Gresffordd

Mae'r adnodd hwn yn darparu gwers ar gyfer disgyblion yn CA3 a CA4 i ddysgu am y trychineb pwll glo Gresffordd gan ddefnyddio lluniau, erthyglau papur newydd, mapiau ac adroddiadau swyddogol

ADNODDAU

Rhoi'r sgiliau i bobl ifanc ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain

Mae'r Cyngor Prydeinig yn cynnig taith ddysgu yn rhad ac am ddim i helpu athrawon ddatblygu eu harfer trwy gydweithredu rhyngwladol. Mae’r athrawon sy'n cymryd rhan yn Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth yn elwa o gyrsiau hyfforddiant sgiliau craidd a ariennir yn llawn, yn cael mynediad i rwydwaith ryngwladol o athrawon o'r un anian a £3,000 o grantiau i ymweld ag ysgolion partner dramor.

Gwobrau Addysg Prydain 2017

Mae Gwobrau Addysg Prydeinig cyntaf a gynhaliwyd yn Llundain ar 30 Ionawr yn Llundain. Roedd pedwar categori lle mae dysgwyr y Gymraeg ar y rhestr fer - TGAU, Lefel A, Galwedigaethol a Gradd. I gael rhagor o wybodaeth am y Gwobrau Addysg Prydain a'r enillwyr, ewch i www.britisheducationawards.co.uk

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant ôl-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym