eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru 6 Ionawr 2017 (Rhifyn 480):

6 Ionawr 2016 • Rhifyn 480

 
 
 
 
 
 

Newyddion Addysg yng nghymru

ALNDecember9090

Cyflwyniad Bill ADY uchelgeisiol newydd

Ar ddydd Llun 12 Rhagfyr cyhoeddodd y Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a'r Iaith Gymraeg Ddatganiad Gweinidogol Ysgrifenedig yn cyhoeddi cyflwyniad cyfraith uchelgeisiol i greu dull newydd beiddgar i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).


Dyddiad i'ch dyddiadur: Digwyddiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol

  • Caerfyrddin - 28 Chwefror 2017
  • Casnewydd - 2 Mawrth 2017
  • Llandudno -7 Mawrth 2017
  • Caerdydd - 9 Mawrth 2017

mwy o newyddion Addysg

E-byst diogel – Amgryptio Negeseuon Hwb

Amgryptio Negeseuon Hwb (HME) yw un o’r tri rheolydd ar lefel uwch sydd wedi’u hamlinellu yn ein dogfen canllawiau ar ddiogelwch gwybodaeth all gael eu defnyddio i ychwanegu haen arall o ddiogelwch i e-byst. Dim ond e-byst sy’n cael eu hanfon o gyfrif Hwbmail i gyfrif e-bost allanol sy’n cael eu diogelu gan HME. I gael rhagor o wybodaeth bydd angen mewngofnodi i Hwb i ddarllen y Canllawiau ar ddiogelu HwbMail.

Adroddiad yn dangos cynnydd o ran hyrwyddo ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru

Mae nifer y disgyblion sy'n dysgu Mandarin wedi mwy na dyblu yn ôl adroddiad newydd ar ymdrechion i gynyddu'r defnydd o ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru.

Cynllun Cyflenwi Cynhwysiant Ariannol

Cyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar 14 Rhagfyr.  Mae'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â sefydliadau sy'n bartneriaid - yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig - i symud tuag at gymdeithas sy'n fwy cynhwysol yn ariannol yng Nghymru. Strategaeth Cynhwysiant Ariannol i Gymru 2016 

Cysoni dyddiadau tymhorau ysgolion ar gyfer 2018 i 2019

Rydym eisiau eich sylwadau ynghylch y dyddiadau tymhorau arfaethedig ar gyfer 2018/19 a chyfarwyddyd drafft gan y Gweinidog.

Blaenoriaethau ar gyfer y Sector Addysg Bellach a darpariaeth chweched dosbarth 2017/18 

Mae'r blaenoriaethau wedi'u gosod yng nghyd-destun yr Agenda Sgiliau, sef swyddi a thwf, cynaliadwyedd ariannol, cydraddoldeb a thegwch a meincnodi sgiliau rhyngwladol. Bydd cadarnhau'r themâu a bennwyd yn darparu fframwaith ar gyfer datblygu strategaethau a chynlluniau gweithredol at y dyfodol.

Cyfres fideo o'r #YGA2016 nawr ar gael! 

Mae'r cyflwyniadau hefyd ar gael ar Dysgu Cymru. 

Cyfranogiad Disgyblion: canllaw arfer orau (Estyn)

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r nodweddion sydd gan ysgolion sy’n rhoi llais cryf i’w disgyblion ac mae’n cynnwys astudiaethau achos i helpu pob ysgol i wella cyfranogiad ei disgyblion.

Dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru (Estyn)

Mae’r adroddiad hwn, sy’n berthnasol i’r rhai sy’n gweithio ym maes dysgu oedolion yn y gymuned, yn cynnig trosolwg o safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yn y sector yng Nghymru.  

CwrddHwb Porthmadog – 19 Ionawr 2017

Archebwch eich lle nawr!

Hoffech chi helpu i siapio cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru?

Rydym yn dymuno recriwtio dau aelod i Fwrdd Cymwysterau Cymru. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Ionawr 2017.

ADNODDAU A CHYSTADLAETHAU

Breninesau Syria

Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon a disgyblion i archwilio effaith ddynol y gwrthdaro yn Syria a realiti bywyd ar gyfer miliynau o bobl fel ffoaduriaid. (CA3-4)

Cystadleuaeth Raspberry Pi 2016-2017 – ymgeisiwch nawr!

Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 15 Mawrth 2017

Mae cystadleuaeth flynyddol Raspberry Pi yn rhoi cant o becynnau datblygu sy’n cynnwys y cyfrifiadur un bwrdd, maint cerdyn credyd, i ysgolion ledled Prydain. Mae’r gystadleuaeth yn herio timau o blant a phobl ifanc i ddyfeisio rhaglenni arloesol i wneud y byd yn lle gwell. 

newyddion arall

Recriwtio ar waith i gael ysgolion uwchradd ac ysgolion canol i ymuno â’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yw’r rhwydwaith cenedlaethol mwyaf o’i fath yn y byd. Mae’n dod ag ysgolion uwchradd, ymchwilwyr, llunwyr polisi, ac ymarferwyr o feysydd iechyd, addysg a gofal cymdeithasol at ei gilydd i wella iechyd a lles pobl ifanc yng Nghymru. I ddarganfod mwy neu i fynegi'ch diddordeb i ymuno, cliciwch yma 

Sioe Deithiol CA4 ganmoliaethus FFT yn helpu athrawon uwchradd i ddeall amrywiaeth sydd ar gael o fesurau cynnydd a chyrhaeddiad

Mae arbenigwyr data addysg FFT Education yn cynnal cyfres o sioeau teithiol dwy awr  ganmoliaethus ledled Cymru i ddod â thimau arwain ysgolion a chyrff llywodraethu i fyny yn gyflym gyda'r data diweddaraf Cyfnod Allweddol 4 Fischer Family Trust ar gafael yn FFT Aspire.

Archebwch eich ymweliad STEM rhad-ac-am-ddim i Ganolfan y Dechnoleg Amgen

Mae grantiau'r CDA ar gael i ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru ac mae'r cynnig yn agored i 11-18. Cysylltwch â Gabrielle Ashton ar 01654 705984 am ragor o wybodaeth.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant ôl-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym