eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru : 2 Rhagfyr 2016 (Rhifyn 477)

2 Rhagfyr 2016 • Rhifyn 477

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

KW 9090

Y Gynhadledd Addysg Genedlaethol: Ymgorffori Diwygio Addysg yng Nghymru - y Genhadaeth Genedlaethol

Darnau fideo #YGA2016 nawr ar gael!

I'r pennaethiaid na chafwyd cyfle i fynychu'r gynhadleddau, mae darnau video a chyflwyniadau o'r digwyddiadau, yn cynnwys araith yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, yr Athro Mick Waters a'r Athro John Furlong ar YouTube fel rhestr wylio.

ewc9090

Arolwg i’r gweithlu addysg yn cau yn heddiw – cyfle olaf i gofrestreion CGA ddweud eu dweud

 

Bromorgannwg9090

Datblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru: Astudiaeth Achos

Helpodd Ysgol Bro Morgannwg i ddatblygu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.   Dyma’r athro, Dilwyn Owen, i esbonio sut mae’r Fframwaith newydd yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol.

NRNT1 130130

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Llawlyfr gweinyddu profion 2017 

Mae’r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch archebu papurau profion, gweinyddu’r profion a threfniadau mynediad a datgymhwyso.

Mae gwybodaeth am ddyddiadau cynnal y profion yn 2017 a dyddiadau pwysig eraill ar gael yma.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Carbon monocsid: gwybodaeth i athrawon, rhieni a gwarcheidwaid

Gall carbon monocsid (CO) ladd. Gellir atal gwenwyno trwy CO yn hawdd. Darllenwch ymlaen i weld sut. 

Ymsefydlu statudol ar gyfer ANGau yng Nghymru – canllaw newydd

Mae’r canllaw yn amlinellu’r broses ymsefydlu, y gofynion statudol a’r cymorth sydd ar gael. Mae hefyd yn cyfeirio at wybodaeth bellach.

Athro Ffiseg yng Nghymru? Eisiau mynd i CERN yn Chwefror 2017?

Beth am weld y fideo Lleoliad i Athrawon a datganwch eich diddordeb drwy ebostio Dysg@wales.gsi.gov.uk

Ceisiadau ar gyfer pythefnos o gwrs preswyl haf (6-9 Awst 2016) yn CERN ar agor

Yn agored i holl athrawon gwyddoniaeth uwchradd.  Dyddiad cau 31 Rhagfyr 2016.  Ffurflen gais

Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru (SSCE): ffilmiau byr a straeon digidol

Mae adnoddau digidol newydd ar gael i helpu i godi ymwybyddiaeth o brofiadau plant aelodau'r lluoedd arfog.. Mae’r straeon, sy’n cael eu hadrodd gan y plant eu hunain, rhieni ac athrawon yn dweud am eu profiadau mewn ysgolion yng Nghymru a rhoi cipolwg i sut fywyd ganddyn nhw.

Diweddariadau ôl-16

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer ôl-16

Ar hyn o bryd mae’r trefniadau a ddefnyddir i fesur perfformiad yn y chweched dosbarth yn wahanol i’r rhai a ddefnyddir mewn addysg bellach/dysgu seiliedig ar waith. Maent yn defnyddio systemau data gwahanol, sy’n golygu na allwn fesur deilliannau mewn ffordd ystyrlon ar draws yr holl leoliadau dysgu, ac nad oes gwybodaeth eglur ar gael i ddysgwyr a’u rhieni i’w helpu i wneud eu dewisiadau.  


ADNODDAU

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion

Mae’r adroddiad yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd o 2015 i 2016

Ciwb: Cymraeg - hwyl, gŵyl a gwaith

Dyma'r rhifyn pedwerydd ar ddeg yng nghyfres Ciwb sydd wedi anelu at ddisgyblion blwyddyn 9. Thema'r rhifyn yma yw “Disgrifio”. Rydych chi’n mynd i ddarllen am "Anifeiliaid coch, pinc a glas", "Ynys y Cathod", "Rasio i lawr bryn ar gefn beic" a llawer mwy. Darllenwch a mwynhewch!

Rhowch gynnig arni! Dyluniwch y logo newyd ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Peidiwch â cholli allan!  Rhowch gynnig ar gystadleuaeth Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017. Mae’r gystadleuaeth yn cloi ar y 12 Rhagfyr.

Cystadleuaeth Raspberry Pi  2016-2017 – ymgeisiwch nawr!

Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 15 Mawrth 2017

Mae cystadleuaeth flynyddol Raspberry Pi yn rhoi cant o becynnau datblygu sy’n cynnwys y cyfrifiadur un bwrdd, maint cerdyn credyd, i ysgolion ledled Prydain. Mae’r gystadleuaeth yn herio timau o blant a phobl ifanc i ddyfeisio rhaglenni arloesol i wneud y byd yn lle gwell.  Cysylltwch â RaspberryPi am ragor o wybodaeth.

Gweiddi Rhifyn 39 - Teg edrych tuag adre

Mae cylchgrawn newydd Gweiddi nawr yn fyw! Thema'r rhifyn yma yw “Teg edrych tuag adre”. Gall dysgwyr Cymraeg Cyfnod Allweddol 3 ddarllen am wahanol fathau o gartrefi, Y Navaho a llawer mwy. 

hwb

CwrddHwb Porthmadog – 19 Ionawr 2017

Cyfarfodydd anffurfiol yw digwyddiadau CwrddHwb ar gyfer y rheiny sy’n chwilio am syniadau arloesol ar gyfer addysgu a dysgu digidol. Bydd archebion ar gyfer digwyddiadau eraill Tymor y Gaeaf yn agor cyn bo hir.

Adnoddau Hwb

Adnoddau dan sylw yr wythnos hon:

ystadegau ac adroddiadau

Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol

Adroddiad sy'n cyflwyno gwybodaeth am ddysgwyr sydd wedi cofrestru a'u gweithgareddau yn ôl oedran, rhyw, dull astudio, y math o raglen a lefel astudio. 

Cymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Adroddiad blynyddol a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o gefnogaeth. 

Cymarebau disgybl/athro yn ôl y math Ysgol Cynradd, 2016

(Taenlen ddogfen agored) (Saesneg yn unig)

newyddion arall

Rhowch ddimensiwn byd-eang i ddysgu am hawliau plant

Mae’r Rhaglen Dysgu Byd-Eang, Cymru wedi rhoi rhestr o syniadau ac adnoddau at ei gilydd er mwyn rhoi dimensiwn byd-eang i 10 o hawliau plant poblogaidd.

Penwythnos Hyfforddiant Athrawon

13 – 15 Ionawr 2017, Neuadd Gregynog 

Wyddoch chi fod dysgu Lladin yn gallu helpu efo llythrennedd a dysgu ieithoedd eraill?

Dyma gyfle cyffrous i ddysgu  sut y gall y Clasuron a Lladin gael eu plethu i mewn neu ei gynnwys yn eich addysgu cyfredol. Mae’n agored i unrhyw athro, mewn unrhyw bwnc, mewn ysgol gynradd neu uwchradd yng Nghymru. Cysylltwch â catherine.rozier@swansea.ac.uk am fanylion pellach.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant ôl-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym