Project update: West Seattle and Ballard Link Extensions

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Project update

Photo of Link Light rail pulling into the underground Pioneer Square station

We are continuing to answer your questions and collect your feedback on further studies! | 我們將繼續答覆您的問題並收集您對進一步研究的回饋意見! | 我们将继续答覆您的问题并收集您对进一步研究的反馈意见! | Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị và thu thập phản hồi của quý vị về các nghiên cứu thêm! | ¡Continuamos respondiendo a sus preguntas y recopilando sus comentarios sobre estudios adicionales!

Join the conversation

Since July 2022, Sound Transit staff have been engaging community members and conducting further studies in response to Board direction and community feedback. Now that the further studies have been completed, we are seeking additional community feedback to share with the Sound Transit Board to inform potential action on a preferred alternative for the Ballard Link Extension.

We would like to offer additional opportunities for you to learn about the further studies, provide feedback and get answers to your questions.

Take our further studies survey. Survey is open through Feb. 17.

Join us at an open house at Union Station on Feb. 8 from 3 to 7 p.m. Have questions about any of the further studies? Drop by anytime to learn about the results, ask questions, and have conversations with staff.

If you are unable to join us on February 8 and have questions that you would like answered before completing the further studies survey, please visit our website for more information about the further studies, to view past workshop and open house materials from the CID and Interbay/Ballard events, or to request a briefing or meeting.

We will share your feedback with the Sound Transit Board at the end of February to inform potential action on a preferred alternative for the Ballard Link Extension in March.

Learn more


參與調查

自2022年7月開始,Sound Transit的工作人員一直在與社區成員合作並開展進一步研究,以響應Sound Transit委員會的指示和社區的回饋意見。這些進一步研究現已完成,我們正在尋求更多社區回饋意見,之後將與Sound Transit委員會分享這些意見,力求為Ballard Link擴展項目備選方案的潛在行動提供依據。

我們希望為您提供更多機會來了解進一步研究、提供回饋意見並回答您的問題。

請參加我們進一步的研究調查. 調查開放至2月17日.

請於2月8日下午3時至晚上7時參加位於Union Station 的現場諮詢會,與我們面對面交流。對於任何進一步研究有所疑問?您可以在任何時間前來了解進一步研究的結果、提出疑問並與工作人員進行一對一交流。

如果您無法在2月8日出席,而在完成進一步研究調查之前有問題想要得到解答,請造訪我們的網站,並獲取有關進一步研究的更多資訊,還可查看CID和Interbay/Ballard過往研討會和現場諮詢會的活動資料,或申請簡報會或會議

我們將在2月底與Sound Transit委員會分享您的回饋意見,以便據此調整在3月份委員會對Ballard Link擴展項目首選方案可能採取的行動。

了解更多


加入对话

自2022年7月开始,Sound Transit的工作人员一直在与小区成员合作并开展进一步研究,以响应Sound Transit委员会的指示和小区的回馈意见。这些进一步研究现已完成,我们正在寻求更多小区回馈意见,之后将与Sound Transit委员会分享这些意见,力求为Ballard Link扩展项目备选方案的潜在行动提供依据。

我们希望为您提供更多机会来了解进一步研究、提供反馈意见并回答您的问题。

请参与我们进一步的研究调查. 调查开放至2月17.

请于2月8日下午3点至晚上7点参加位于联合广场联合广场Union Station的现场咨询会,与我们面对面交流。对于任何进一步研究有所疑问?您可以在任何时间前来了解调查结果、提出疑问并与工作人员进行一对一交流。

如果您无法在2月8日出席,而在完成进一步研究调查之前有问题想要得到解答,请访问我们的网站并获取有关进一步研究的更多信息,还可查看CID和Interbay/Ballard过往研讨会和现场咨询会的活动资料,或申请简报会或会议

我们将在2月底与Sound Transit委员会分享您的反馈意见,以便据此调整在3月份委员会对Ballard Link扩展项目首选方案可能采取的行动。

了解更多


Tham gia đàm luận

Kể từ tháng 7 năm 2022, nhân viên Sound Transit đã tương tác với các thành viên cộng đồng và tiến hành các nghiên cứu thêm để đáp ứng chỉ đạo của Ban Quản Trị và phản hồi của cộng đồng. Giờ đây, khi các nghiên cứu thêm đã hoàn tất, chúng tôi đang tìm kiếm thêm phản hồi của cộng đồng để chia sẻ với Ban Quản Trị Sound Transit nhằm cung cấp thông tin cho hành động có thể có về lựa chọn thay thế ưu tiên cho Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link.

Chúng tôi cung cấp thêm cơ hội để quý vị tìm hiểu về các nghiên cứu thêm, đưa ra ý kiến phản hồi và để được giải đáp các thắc mắc của mình.

Tham gia khảo sát nghiên cứu thêm của chúng tôi. Cuộc khảo sát được mở đến hết ngày 17 tháng 2.

Tham gia với chúng tôi tại sự kiện nhà mở vào ngày 8 tháng 2 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Tại Union Station. Quý vị có câu hỏi về bất kỳ nghiên cứu thêm nào? Vui lòng ghé qua bất cứ lúc nào để tìm hiểu về kết quả, đặt câu hỏi và trò chuyện 1:1 với nhân viên.

Nếu quý vị không thể tham gia cùng chúng tôi vào ngày 8 tháng 2 và có câu hỏi muốn được giải đáp trước khi hoàn thành bảng khảo sát nghiên cứu thêm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về các nghiên cứu thêm, để xem các tài liệu của các sự kiện nhà mở và hội thảo trước đây từ CID và Interbay /Ballard, hoặc để yêu cầu tổ chức một cuộc họp ngắn hoặc cuộc gặp.

Chúng tôi sẽ chia sẻ ý kiến phản hồi của quý vị với Ban Quản Trị Sound Transit vào cuối Tháng 2 để cung cấp thông tin cho hành động có thể có về lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard trong Tháng 3.

học thêm


Únase a la conversación

Desde julio de 2022, el personal de Sound Transit ha estado solicitando la participación de los miembros de la comunidad y realizando más estudios en respuesta a las instrucciones de la Junta y los comentarios de la comunidad. Ahora que han finalizado los estudios adicionales, intentamos reunir comentarios adicionales de la comunidad y compartirlos con la Junta de Sound Transit para determinar las posibles medidas sobre una alternativa preferida para la Extensión de Link a Ballard.

Nos gustaría ofrecerle oportunidades adicionales para que obtenga información sobre los estudios adicionales, proporcione comentarios y obtenga respuestas a sus preguntas.

¡Realice nuestra encuesta de estudios adicionales. La encuesta está disponible hasta el 17 de febrero.
Acompáñenos a la jornada de participación abiertas em Union Station el 8 de febrero de 3 p.m. a 7 p.m. ¡Visítenos y haga sus preguntas! ¿Tiene preguntas sobre alguno de los estudios adicionales? Visítenos en cualquier momento para conocer los resultados, hacer preguntas y tener conversaciones individuales con el personal.

Si no puede acompañarnos el 8 de febrero y tiene preguntas a las cuales le gustaría una respuesta antes de completar la encuesta de estudios adicionales, visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los estudios adicionales, para ver materiales de talleres y jornadas de participación abierta anteriores de los eventos del CID e Interbay/Ballard, o para solicitar una reunión informativa o reunión.

Compartiremos sus comentarios con la Junta de Sound Transit a fines de febrero para determinar posibles medidas sobre una alternativa preferida para la Extensión de Link a Ballard en marzo.

Aprende más


More project info: wsblink.participate.online
Get in touch: wsblink@soundtransit.org or 206-903-7229