Cost-of-Care Rate Enhancement Timing Change

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

August 2023

Dear Licensed Family Home Provider,

Beginning in August, DCYF will implement a new time frame for when cost-of-care rate enhancements are paid to eligible providers. Monthly cost-of-care rate enhancements currently paid the month following disbursement of a child care subsidy base payment will now be paid during the same month eligible providers receive their subsidy base payment.

An example of the current time frame is as follows: Child care services provided in July are subsidized in August; the cost-of-care rate enhancement is distributed in September.

An example of the new time frame is as follows: Child care services provided in July are subsidized in August; the cost-of-care rate enhancement is distributed separately in August.

Please note: To implement the new adopted time frame, in August there will be two cost-of-care rate enhancements distributed: one under the retiring time frame for the month of service ending June 30, and one under the new time frame for the month of service ending July 31.

It is important to know that the change to the time frame has not changed eligibility requirements for the cost-of-care rate enhancement. A provider will continue to be eligible for this cost-of-care rate enhancement when a provider has received a child care subsidy base payment:

 • For the month of service; or
 • For two of the past three months of service; or
 • For four of the past six months of service; and
 • Has an active, open license, in good standing.

If you have questions, please call 1-800-394-4571, or email providerhelp@dcyf.wa.gov.


Estimado proveedor de hogar familiar con licencia:

A partir de agosto, el DCYF implementará un nuevo plazo para pagar los aumentos de la tasa del costo de cuidado a los proveedores elegibles. Los aumentos mensuales de la tasa del costo de cuidado que actualmente se pagan el mes siguiente al desembolso del pago base del subsidio de cuidado infantil ahora se pagarán durante el mismo mes en que los proveedores elegibles reciban su pago base del subsidio.

Un ejemplo del plazo actual es el siguiente: los servicios de cuidado infantil prestados en julio se subsidian en agosto; el aumento de la tasa del costo de cuidado se otorga en septiembre.

Un ejemplo del nuevo marco de tiempo es el siguiente: Los servicios de cuidado que se brindan en julio son subsidiados en agosto; la mejora de la tarifa por costo del cuidado se distribuye por separado en agosto.

Tenga en cuenta lo siguiente: para implementar el nuevo plazo adoptado, en agosto se otorgarán dos aumentos del costo de cuidado: uno según el plazo anterior para el mes de servicio que finaliza el 30 de junio y otro según el nuevo plazo para el mes de servicio que finaliza el 31 de julio.

Es importante saber que el cambio en los plazos no ha modificado los requisitos de elegibilidad para recibir el aumento de la tasa del costo de cuidado. El proveedor seguirá siendo elegible para recibir este aumento de la tasa del costo de cuidado cuando haya recibido un pago base del subsidio de cuidado infantil:

 • por el mes de servicio;
 • por dos de los últimos tres meses de servicio; o
 • por cuatro de los últimos seis meses de servicio; y
 • tenga una licencia activa, abierta y en regla.

Si tiene preguntas, llame al 1-800-394-4571 o envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov.


Bixiyaha Ruqsada Guriga Qoyska ee Qaaliga:

Laga bilaabo Ogosto, DCYF waxay hirgelin doontaa wakhti xadidan oo loogu talagalay marka kordhinta qiimaha daryeelka la siiyo daryeel bixiyeyaasha u qalma. Kordhinta heerka kharashka daryeelka bilaha ah ee hadda la bixiyo bisha ku xigta bixinta gunada kaabista ah ee daryeelka ilmaha ayaa hadda la bixin doonaa isla bishaas daryeel bixiyeyaasha u qalma waxay helayaan gunada aasaasiga ah.

Tusaalaha wakhtiga hadda jira waa sida soo socota: Adeegyada daryeelka caruurta ee la bixiyo Luuliyo waxa lagu kabayaa Agosto; Kordhinta heerka kharashka daryeelka waxa la bixiyaa Sebteembar.

Halkan waxaa ah tusaalaha wakhtiga la cusboonaysiiyay: Adeegyada daryeelka ilmaha ee la bixiyo bisha Luulyo waxay heli doonaan kabyadooda bisha Agoosto, halka kor u qaadida heerka kharashka daryeelka loo qaybin doono si madaxbannaan isla bishaas.

Fadlan ogow: Si loo hirgeliyo wakhtiga cusub ee la qaatay, bisha Ogosto waxaa la qaybin doonaa laba kobcin ee heerka kharashka daryeelka ah: mid hoos yimaada wakhtiga hawlgabka ee bisha adeega ee dhamaanaysa Juun 30, iyo mid hoos imanaya wakhtiga cusub ee bisha adeega ee dhamaanaya Luuliyo 31.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in isbeddelka ku yimi wakhtiga xadddan aanu beddelin shuruudaha u qalmitaanka ee kordhinta heerka kharashka daryeelka. Adeeg bixiye ayaa sii wadi doona inuu u qalmo kordhinta heerka kharashka daryeelka marka adeeg bixiyaha uu helo kaabista gunada daryeelka ilmaha:

 • Bisha adeega; iyo
 • Laba kamid ah sadexdii bilood ee la soo dhaafay adeega; ama
 • Afar kamid ah lixda bilood ee la soo dhaafay adeega; ama
 • Haysato ruqsad shaqaynaysay, oo furan, oo xaalad wanaagsan ku jirta.

Haddii aad hayso su'aalo, fadlan wac 1-800-394-4571, ama iimayl u dir providerhelp@dcyf.wa.gov.