Dual Language Designation Coming April 3, 2023!

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

a message from early achievers

Dual Language Designation Coming April 3, 2023!

children and teacher in classroom looking at letters

Dual Language Learning is when children learn literacy, content, and culture in two languages, typically English and a partner language spoken in the community.

What is a Dual Language Designation?

The Early Achievers Dual Language Designation recognizes programs supporting multilingual children and families in dual language learning environments to meet their specific strengths and needs.

To learn all about the dual language designation, visit the Dual Language Learning webpage.

Who Can Receive a Dual Language Designation?

 • All programs participating in Early Achievers can receive a Dual Language Designation.
 • In this first step, programs that are interested will commit to meeting the Dual Language Standards & Best Practices.
 • Programs that indicate their commitment will demonstrate their practices during the Early Achievers Quality Recognition Cycle.

What is a Dual Language Designation Award and Who is Eligible?

The Fair Start for Kids Act directs DCYF to establish a Dual Language Designation and provides funding for eligible providers to build and/or enhance linguistic support in learning environments.

As funding is available, the following are eligible for an award:

 • Licensed or certified providers accepting state childcare subsidy. This means the program has claimed a payment in the past 12 months.
 • Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP) and Early ECEAP contractors.
 • Prioritization will be based on the Child Care Stabilization Zip Code Factors.

When will the Dual Language Designation be Available?

Starting in April, providers can request a Dual Language Designation in CECI, Washington’s Coach and Educator Community Interface (formerly known as Coaching Companion).  

How will I receive my Dual Language Designation Award?

DCYF will review applications monthly and providers can expect to receive their award up to 60 days after submitting their application.

Light bulb icon

TIP: Programs must have an active statewide vendor number in order to receive payment.

To learn more about how to apply for a statewide vendor number, visit DCYF's Apply for a Statewide Vendor Number webpage.

Questions?

Contact our MERIT Team


¡La Designación de Aprendizaje Dual estará disponible a partir del 3 de abril, 2023!

children and teacher in classroom looking at letters

El aprendizaje dual es cuando los niños aprenden alfabetización, contenido académico y cultura en dos idiomas, generalmente inglés y un idioma asociado que se habla en la comunidad.

¿Qué es la Designación de Aprendizaje Dual?

La Designación de Aprendizaje Dual de Early Achievers reconoce los programas que apoyan a los niños y las familias multilingües en los entornos de aprendizaje dual para cumplir con sus fortalezas y necesidades específicas.

Para aprender más acerca de la designación de aprendizaje dual, visite la página de aprendizaje dual.

¿Quién puede solicitar la Designación de Aprendizaje Dual?

 • Los programas participando en Early Achievers pueden solicitar la Designación de Aprendizaje Dual.
 • En la primera fase, los programas deseando participar se comprometerán a cumplir con los Estándares y Mejores Prácticas de Aprendizaje Dual.
 • Los programas que indiquen su compromiso demostrarán sus prácticas durante el proceso de reconocimiento de calidad de Early Achievers.

¿Existen fondos para la Designación de Aprendizaje Dual y quién es elegible?

La ley Fair Start for Kids le pide a la agencia estatal DCYF establecer una Designación de Aprendizaje Dual y proporcionar fondos para elegibles proveedores para mejorar el apoyo lingüístico en los entornos de aprendizaje.

Mientras que los fondos estén disponibles, los siguientes proveedores son elegibles para recibir fondos:

 • Los proveedores con licencia o con certificación que aceptan subsidios estatales. Esto significa que deben haber reclamado y recibido un pago de subsidio en los últimos 12 meses.
 • Contratistas de Early Childhood Education and Assistance Program (Programa de Asistencia y Educación de la Primera Infancia, ECEAP) y Early ECEAP.
 • Los fondos serán priorizados basado en los criterios de Child Care Stabilization Zip Code Factors.

¿Cuándo estará disponible la Designación de Aprendizaje Dual?

Empezando en abril, los programas pueden solicitar la Designación de Aprendizaje Dual por medio del sitio CECI, Coach and Educator Community Interface del estado de Washington (antes conocido como Coaching Companion). 

 ¿Cómo recibiré los fondos de la Designación de Aprendizaje Dual?

DCYF revisará las solicitudes mensualmente y los proveedores pueden esperar recibir los fondos hasta 60 días después de enviar su solicitud.

Light bulb icon

CONSEJO: Los programas deben tener un número de proveedor estatal activo (SWV) para poder recibir los fondos.

Para aprender más acerca del número de proveedor estatal activo (SWV) , visite la página de DCYF acerca de cómo solicitar un número de proveedor estatal activo (SWV).

¿Tiene preguntas?

Comuníquese con el equipo de MERIT.


Shahaadada Labada-luqadood waxay diyaar noqon doontaa bisha Abriil 3, 2023

children and teacher in classroom looking at letters

Marka carruurtu ku bartaan akhris-qoraalka, maadada, iyo dhaqanka laba-luqadood, oo u badan tahay Af-Ingiriisi iyo luqadda kulliyadda lagaga hadlo bulshada, waxay ku hawlan yihiin barashada labada- luuqadood.

Waa maxay macnaha Magacaabista Labada-Luuqadood?

Naqshadeynta Laba-luqadood ee Early Achievers waxay sharfaan barnaamijyada caawiya carruurta iyo qoysaska ku hadla luqadaha kala duwan ee ku jira jawiga barashada labada-luqadood, si ay u daboolaan xoogooda iyo baahidooda gaarka ah.

Booqo barta internetka ee Barashada Labada-Luqadood, si aad u ogaato wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Naqshadeynta labada-luuqad.

Yaa Heli Kara Magacaabista Labada-Luuqadood?

 • Dhammaan barnaamijyada Early Achievers waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku kasbadaan Naqshadaynta Laba-luqadood.
 • Tallaabadan ugu horreysa, barnaamijyada raba inay ka qaybqaataan wa inay ballan-qaadaan inay ka shaqeeyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha labada-luuqadood iyo sidoo kale hababka ugu wanaagsan.
 • Inta lagu jiro Habka Aqoonsiga Tayada Early Achievers, Barnaamijyada muujiya ballanqaadkooda ayaa muujin doona dhaqamadooda.

Waa maxay Abaalmarinta Magacaabista Labada-Luuqadood, yaase u qalma Abaalmarinta Magacaabista Labada-Luuqadood?

Xeerka Fair Start for Kids Act waxa uu farayaa DCYF in ay abuurto Qorshe Laba-luqadle ah, oo ay maalgeliso bixiyeyaasha u qalma, si ay u dhisaan iyo/ama u horumariyaan taageerada luqadla ee deegaanka waxbarashada.

Shakhsiyaadka soo socdaa waxay xaq u leeyihiin abaal-marin ilaa inta maalgelin la heli karo:

 • Bixiyeyaasha Leysan/shatiyaysan ama shahaado haysta ee aqbalaya kabida daryeelka ilmaha ee gobolka. Tani waxay ka dhigan tahay in barnaamijku uu codsaday lacag-bixin 12 bilood ee la soo dhaafay.
 • Qandaraaslayaasha Barashada Hore iyo Barnaamijka Caawinta (ECEAP).
 • Kala horrayntu waxay ku salaysnaan doontaa qodobbada Xeerka Boosta ee Xasilinta Xannaanada caruurta. (Child Care Stabilization Zip Code Factors).

Goorma ayaan heli karaa Magacaabista Labada -Luuqadood?

LLaga bilaabo bisha Abriil, bixiyeyaasha ayaa awood u yeelan doona inay codsadaan Magacaabista Labada-Luqadood, iyagoo sii maraya jidka CECI, Coach Washington iyo Tababaraha Washington iyo Warbaahinta Bulshada  ( Coach and Educator Community Interface ) (oo hore loo  yaqaan Saaxiibka Tababarka).

Sideen ku helaa Abaalmarinta Magacaabista Labada-Luuqadood?

DCYF waxay dib u eegi doontaa codsiyada bishiiba hal mar, bixiyeyaashana waxay filan karaan abaal-marintooda inay timaado ilaa 90 maalmood gudahooda ka dib markay soo gudbiyaan codsigooda.

Light bulb icon

Soo jeedin: Si loo helo lacag-bixinta, barnaamijyadu waa inay lahaadaan lambarka iibiyaha gobolka oo dhan.

 Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan codsashada lambarka iibiyaha gobolka oo dhan, booqo bogga Codsiga Lambarka Iibiyaha Gobolka ee DCYF.

Su'aalo?

La xidhiidh kooxdayada mudnaanta (MERIT Team).