DCYF Secure Provider Email for Child Care Providers – Instructions

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

DCYF Secure Provider Email for Child Care Providers – Instructions

On Nov. 15, 2022, all Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) child care providers sending an email to providerhelp@dcyf.wa.gov will receive an automatic reply with a few steps to follow to ensure their emails and any documents or attachments are secure.

Once in the secure system, providers will always receive automatic replies letting them know the status of their email. The automatic replies will tell providers if their email was received or if there are any problems with the email or attachments.

Getting Started

Providers who email providerhelp@dcyf.wa.gov will receive an automatic reply with the subject line “DCYF Secure Provider Email” with the steps to take to ensure they are using the secure email.

 • Providers using an email ending in @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, or @msn.com will reply to the email. Providers will receive an automatic reply letting them know their email was received and is being processed.
 • Providers using email accounts other than @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, or @msn.com, for example Gmail, Yahoo, etc., will have 30 days to follow the brief instructions below.
 1. The automatic reply will ask the provider to click on the blue box that reads: “Read the Message” which takes them to the sign-in page.
 2. Providers will click “sign in with a one-time passcode.” The system will send the provider an email with the passcode.
 3. Providers enter the passcode and will be able to read and reply to the secure email.
 4. Providers will receive an automatic reply letting them know their email was received and is being processed.

How will providers know that their email is secure?

Providers will always receive an automatic reply letting them know their email was received and is being processed.

If the email cannot be processed, providers will receive an automatic reply with information on how to proceed. 

Tips when using the secure email:

 1. Responding to an email from DCYF with the subject line “Provider Help Access” ensures that your email is secure.
 2. Documents must be attached to the email and not embedded or inserted into the body of the email.
 3. Ensure that any attachments are clear and that each page contains your SSPS provider identification number.

For further assistance using the secure provider email or for questions regarding this email, call the Child Care Subsidy Contact Center at 800-394-4571 from 8 a.m. – 5 p.m., Monday through Friday.


Correo electrónico seguro del proveedor del DCYF para proveedores de cuidado infantil: instrucciones

El día 15 de noviembre de 2022, todos los proveedores de cuidado infantil del Department of Children, Youth, and Families (DCYF) del estado de Washington que envíen un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov recibirán una respuesta automática con los pasos que deben seguir para garantizar que sus correos electrónicos y cualquier documento o archivo adjunto estén seguros.

Una vez dentro del sistema seguro, los proveedores siempre recibirán respuestas automáticas para hacerles saber sobre el estado de su correo electrónico. Las respuestas automáticas indicarán a los proveedores si se recibió su correo electrónico o si hay algún problema con el correo o los archivos adjuntos.

Introducción

Los proveedores que envíen un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov recibirán una respuesta automática con el asunto "DCYF Secure Provider Email" (Correo electrónico seguro del proveedor del DCYF) con los pasos que se deben seguir para garantizar que estén utilizando el correo electrónico seguro.

 • Los proveedores que estén utilizando correos electrónicos terminados en @outlook.com, @hotmail.com, @live.com o @msn.com responderán al correo electrónico. Los proveedores recibirán una respuesta automática donde se les informará que sus correos electrónicos han sido recibidos y están siendo procesados.
 • Los proveedores que utilicen cuentas de correo electrónico que no sean @outlook.com, @hotmail.com, @live.com o @msn.com (por ejemplo: Gmail, Yahoo, etc.) tendrán 30 días para seguir las breves instrucciones mencionadas a continuación.
 1. La respuesta automática le solicitará al proveedor que haga clic en el cuadro azul que dice: "Read the Message" (Leer mensaje), el cual lo llevará a la página de inicio de sesión.
 2. Los proveedores deberán hacer clic en "sign in with a one-time passcode" (iniciar sesión con una contraseña de un solo uso). El sistema le enviará al proveedor un correo electrónico con la contraseña.
 3. Los proveedores deberán ingresar la contraseña y podrán leer y responder al correo electrónico seguro.
 4. Los proveedores recibirán una respuesta automática donde se les informará que sus correos electrónicos se recibieron y están siendo procesados.

¿Cómo sabrán los proveedores que sus correos electrónicos son seguros?

Los proveedores siempre recibirán una respuesta automática donde se les informa que sus correos electrónicos se recibieron y están siendo procesados.

Si el correo electrónico no puede ser procesado, los proveedores recibirán una respuesta con la información sobre cómo proceder. 

Sugerencias al momento de utilizar el correo electrónico seguro:

 1. Responder a un correo electrónico del DCYF con el asunto "Provider Help Access" (Ayuda: acceso del proveedor) garantiza que su correo electrónico es seguro.
 2. Se deben adjuntar los documentos al correo electrónico y no incorporarlos o insertarlos en el cuerpo del correo electrónico.
 3. Asegúrese de que todos los archivos adjuntos sean claros y que cada página contenga su número de identificación de proveedor del Sistema de Pago de Servicios Sociales (Social Service Payment System, SSPS).

Para obtener más ayuda sobre el uso del correo electrónico seguro del proveedor o si tiene preguntas sobre este correo electrónico, llame al Centro de Contacto de Subsidios de Cuidado Infantil al 800-394-4571 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.


Iimeelka Bixiyaha Amaanka ah ee DYCF ee Bixiyayaasha Daryeelka Ilmaha - Tilmaamaha

Noofember 15, 2022, dhamaan bixiyayaasha daryeelka ilmaha Gobolka Washington ee Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ee u diraya iimeel providerhelp@dcyf.wa.gov waxay heli doonaan jawaab otomaatig ah oo wadata dhawr talaabo oo ay qaadanayaan si loo xaqiijiyo in iimeelada iyo wixii waraaqo ah ama waxa ku lifaaqan inay yihiin amaan.

Marka galaan nidaamka amaanka, bixiyayaasha waxay mar kasta heli doonaan jawaabo otomaatig ah oo loogu sheegayo xaalada iimeelkooda. Jawaabaha otomaatiga ah waxay u sheegayaan bixiyayaasha hadii iimeelkooda la heley ama hadii wax mushkilad ah ay ku dhacday iimeelka ama lifaaqyada.

Bilaabid

Bixiyayaasha iimeelka u dira providerhelp@dcyf.wa.gov waxay helidoonaan jawaabo otomaatig ah oo mawduucoodu yahay" (DCYF Secure Provider Email) Iimeelka Bixiyaha Amaanka ah ee DCYF" oo wata talaabooyinka lagu xaqiijinayo in iimeelkoodu yahay amaan.

 • Bixiyayaasha isticmaala iimeelada ku dhamaada @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, ama @msn.com waxay ka jawaabayaan iimeelka. Bixiyayaashu waxay heli doonaan jawaabo otomaatig ah oo loogu sheegayo in iimeelkoodii la heley oo laga shaqaynayo.
 • Bixiyayaasha isticmaalaya cinwaanada iimeelka ee aan ahayn @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, ama @msn.com, ee tusaale ahaan Gmail, Yahoo, iwm., waxay haystaan 30 maalmood inay ku raacaan tilmaamaha hoose ee kooban.
 1. Jawaabta tooska ah waxay ka dalban doontaa bixiyaha inuu gujiyo sanduuqa buluuga ah ee ay ku qoran tahay: "Akhri Fariinta" (Read the Message) oo gaynaya boga gelitaanka.
 2. Bixiyayaashu waxay gujin doonaan "gelida oo leh baaskoodh hal mar ah" (sign in with a one-time passcode). Nidaamku waxa uu u diri doonaa bixiyaha iimeel baaskoodhka ah.
 3. Bixiyuhu waxa uu gelin doonaa baaskoodhka oo waxa uu akhriyi karaa oo uu ka jawaabi karaa iimeelka amaanka ah.
 4. Bixiyayaashu waxay heli doonaan jawaab otomaatig ah oo loogu sheegayo in iimeelkooda la heley oo laga shaqaynayo.

Sidee ayuu bixiyayaashu u ogaanayaa in iimeelkoodu amaan yahay?

Bixiyayaashu waxay mar kasta heli doonaan jawaab iimeel oo toos ah oo loogu sheegayo in iimeelkoodu la heley oo laga shaqaynayo.

Hadii iimeelka laga shaqayn kari waayo, bixiyayaasha waxay heli doonaan jawaab otomaatig ah oo uu la socdo macluumaad sida looga shaqaynayo ah. 

Tilmaamaha marka aad isticmaalayso iimeelka amaanka ah:

 1. Jawaabta iimeelka DCYF ee leh khadka mawduuca "Kaalmada Bixiyaha ee Gelitaanka" (Provider Help Access) si loo xaqiijiyo in iimeelku amaan yahay.
 2. Waraaqaha waa in lagu lifaaqo iimeelka oo lama gelin karo qaybta dhexe ee iimeelka.
 3. Xaqiiji in dhamaan wixii lifaaqyada ah ay cad yihiin oo bog kasta uu la socdo lambarka aqoonsiga bixiyaha SSPS.

Wixii kaalmo dheeraad ah ee isticmaalka iimeelka bixiyaha amaanka ah ama wixii su'aalo ah ee ku saabsan iimeelkan, kala hadal Xarunta La Xidhiidhka Kaabista Daryeelka Ilmaha 800-394-4571 laga bilaabo 8 subaxnimo. – 5 galabnimo, Isniin ilaa Jimce.