Enrollment Based Subsidy Payments End June 30, 2022 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Enrollment Based Subsidy Payments End June 30, 2022

Dear Tribal Partners, Child Care, and Early Learning Providers,

The Washington State Legislature allowed licensed child care providers to claim their child care subsidy payment based on enrollment for services provided between April 1, 2022, and June 30, 2022.

Effective with services beginning July 1, 2022, licensed providers will revert to attendance-based billing.

Please contact the Child Care Provider Line with any additional questions at 1-800-394-4571 or providerhelp@dcyf.wa.gov.

Thank you for your continued care of Washington State’s children.


Los pagos subsidiados basados en la inscripción finalizan el 30 de junio de 2022

Estimados socios tribales, cuidadores de niños y proveedores de aprendizaje temprano:

La Legislatura Estatal de Washington permitió que los proveedores de cuidado infantil autorizados puedan solicitar el pago subsidiado de cuidado infantil basado en la inscripción para los servicios que prestaron entre el 1 de abril de 2022 y el 30 de junio de 2022.

A partir del 1 de julio de 2022, los proveedores autorizados volverán a facturar en función de la asistencia.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la Línea de proveedores de cuidado infantil (Child Care Provider Line) llamando al 1-800-394-4571 o escribiendo a providerhelp@dcyf.wa.gov.

Gracias por cuidar de manera continua a los niños del estado de Washington.


Lacagta Kaabista Ku Salaysan Qoraalku Waxay Dhamaanaysaa Juun 30, 2022

Mudane Bixiyayaasha Qabaa'ilka Wada Shaqaynta Lala Leeyahay, Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore,

Sharciga Gobolka Washington waxa uu u ogolaanayaa bixiyayaasha daryeelka ilmaha inay dalbadaan lacagta kaabista daryeelka ilmaha oo ku salaysan qoraalka adeegyada la bixiyay intii u dhaxaysay Abriil 1, 2022 iyo Juun 30, 2022.

Laga bilaabo adeegyada bilaabmaya Julaay 1, 2022 bixiyayaasha liisanka haysta waxaa laga dhigi doonaa ka qayb galayaal ku salaysan kharash dalicida.

Fadlan kala xidhiidh Khadka Bixiyaha Daryeelka Ilmaha wixii su'aalo dheeraad ah 1-800-394-4571 ama providerhelp@dcyf.wa.gov.

Waad ku mahadsan tahay sida aad weli u daryeesho caruurta Gobolka Washington.