Fair Start for Kids Act | The May Newsletter

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

FSKA newsletter header

 MAY 2022  -  FAIR START FOR KIDS ACT  -  THE NEWSLETTER

The Fair Start for Kids Act (FSKA) is a $1.1 billion investment of the Washington State Legislature to expand access to affordable, high-quality early learning for Washington families by increasing eligibility limits, capping co-pays, and providing resources to support early learning providers.

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) is the administrator of the FSKA. This monthly newsletter provides updates on FSKA-related topics and DCYF's commitment to a high-quality integrated birth-to-8 early learning system.

La Ley de Comienzo Justo para los Niños (Fair Start for Kids Act, FSKA) es una inversión de 1,100 millones de dólaresde la legislatura del estado de Washington para la ampliación del acceso al aprendizaje temprano asequible y de alta calidad de las familias de Washington, mediante el aumento de los límites de elegibilidad, la limitación de los copagos y el suministro de recursos para apoyar a los proveedores de aprendizaje temprano.

El Department of Children, Youth, and Families (Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, DCYF) es el administrador de la FSKA. Este boletín informativo mensual proporciona actualizaciones sobre temas relacionados con la FSKA y el compromiso del DCYF con un sistema de aprendizaje temprano integrado de alta calidad desde el nacimiento hasta los 8 años.

The Fair Start for Kids Act (FSKA) waa maalgashi 1.1$ bilyan ah oo Sharci dejinta Gobolka Washington ah si loo balaadhiyo helitaan la awoodi karo, oo ah waxbarashada xiliga hore oo tayo-sare leh  oo loogu tala galay qoysaska Washington iyadoo la kordhinayo xadka u qalmitaanka, capping co-pays, iyo bixinta agabyo si loo taageero bixiyayaasha waxbarashada hore.

Waaxda Caruurta, Dhalinyarada, iyo Qoysaska (DCYF) ayaa ah maamulka FSKA. Warsidahan bilaha ahi waxa uu bixiyaa soo gudbinta waxyaabaha cusub ee kusoo kordha mawduucyada la xidhiidha FSKA iyo ka go'naanshaha DCYF ee nidaamka isku dhafan ee waxbarashada hore, ee dhalashada-ilaa-8 oo taya sare leh.


In This Issue


CNF children

Now Open: Child Care Complex Needs Fund Application

DCYF is pleased to announce that the Child Care Complex Needs Fund application is now available. Open licensed and certified child care providers can apply for the Child Care Complex Needs Fund in the WA Compass Provider Portal. 

Ya se encuentra disponible la solicitud del fondo de necesidades complejas para el cuidado de niños

El DCYF se complace en anunciar que la solicitud del fondo de necesidades complejas para el cuidado de niños ya está disponible. Los proveedores de cuidado infantil autorizados y certificados pueden solicitar el fondo de necesidades complejas para el cuidado de niños en el portal para proveedores WA Compass.

Hada Furan: Codsiga Sanduuqa Baahiyaha Adag/Kaladuwan ee Xanaanada Caruurta

DCYF waxa ay ku faraxsantahay inay ku dhawaaqdo in Codsiga Sanduuqa Baahiyaha Adag/Kaladuwan ee Xanaanada Caruurta  hada la heli karo. Bixiyayaasha xanaanada caruurta furan ee haysta shatiga iyo shahaadada way codsan karaan  Sanduuqa Baahiyaha Adag/Kaladuwan ee Xanaanada Caruurta oo laga heli karo Websaydka WA Compass Provider Portal. 

Read More | Obtener más información | Akhri Wax Dheeraad ah


Holding Hope IECMHC Program Supports Social-Emotional Development in Youth

The Holding Hope IECMHC (Infant and Early Childhood Mental Health Consultation) program is designed to promote the social-emotional development and well-being of young children in licensed child care settings throughout Washington State. Thanks to additional funding through the FSKA, Holding Hope IECMHC now has 15 Mental Health Consultants serving child care providers across the state. 

El programa Holding Hope: IECMHC apoya el desarrollo socioemocional de los jóvenes

El programa Holding Hope: Consulta de Salud Mental para Bebés y Niños Pequeños (Infant and Early Childhood Mental Health Consultation, IECMHC) está diseñado para fomentar el desarrollo socioemocional y el bienestar de los niños pequeños en entornos de cuidado infantil autorizados de todo el estado de Washington. Gracias a la financiación adicional en virtud de la FSKA, Holding Hope: IECMHC ahora cuenta con 15 consultores de salud mental que brindan servicios a los proveedores de cuidado de niños de todo el estado. 

Barnaamijka Holding Hope IECMHC waxa uu taageeraa Horumarinta Shucuurta-Bulsheed ee Dhalinyarada

Barnaamijka Holding Hope IECMHC Barnaamijka (La talinta Caafimaadka Maskaxda ee Dhalaanka iyo Caruurnimada Hore) waxa loogu tala galay in kor loogu qaado horumarinta shucuurta-bulsheed iyo bad qabka caruurta da'da yar ee ku jira xanaanada caruurta ee leh shatiga ee Gobolka Washington oo dhan. Mahadsanid maalgalinta dheeraadka ah ee FSKA, Holding Hope IECMHC hada waxa ay leedahay 15 La-taliyayaasha Caafimaadka Maskaxda ah oo u adeegaya bixiyayaasha xanaanada caruurta ee gobolka oo dhan. 

Read More | Obtener más información | Akhri wax Dheeraad ah


Fair Start for Kids Act Helps DCYF Subsidy Eligibility Increase by 4,400 Families

Subsidy newsletter

Since Oct. 1, 2021, when new income eligibility standards and copay calculations became effective, Working Connections Child Care (WCCC) eligibility has increased by approximately 4,400 families. This represents 6,500 children that are now eligible for child care through WCCC.

La Ley de Comienzo Justo para los Niños ayuda a que haya 4,400 familias más con elegibilidad para las subvenciones del DCYF

Desde el 1.º de octubre de 2021, cuando entraron en vigor las nuevas normas de elegibilidad de los ingresos y los cálculos de los copagos, la elegibilidad del Programa de Cuidado Infantil Working Connections (Working Connections Child Care, WCCC) aumentó en aproximadamente 4,400 familias. Esto representa a 6,500 niños que ahora son elegibles para el cuidado de niños mediante el WCCC.

Xeerka Fair Start for Kids Waxa uu caawiyay Kordhinta Uqalmitaanka Kabida ee 4,400 oo Qoys.

Laga soo bilaabo Oktoobar. 1, 2021, markii halbeegyada cusub ee u qalmitaanka dakhliga iyo xisaabinta/copay ay dhaqan gal noqdeen, Working Connections Child Care (WCCC)(Xanaanada Caruurta ee WCCC) u qalmitaanka ayaa kordhay ku dhawaad 4,400 oo qoys. Tani waxa ay ka dhigan tahay in 6,500 oo caruur ahi ay hada xaq u leeyihiin xanaanada caruurta iyadoo loo marayo WCCC.

Read More | Obtener más información | Akhri wax Dheeraad ah


Please Note: Organizational License Pilot Recruitment Has Closed

DCYF closed the application for the Organizational License Pilot (SpanishSomali) on May 5.

The pilot project is a directive from the Washington State Legislature, Senate Bill 5092 sec. 229 (19) and will determine the feasibility of creating a license category for child care centers and school-age programs with multiple sites, that operate under a single owner or entity. 

DCYF received a large volume of interest in the Organizational License Pilot.

Now that the application window has closed, DCYF will review all submissions. Pilot participants will be selected on a first-come, first-served basis. If your organization is not selected to participate in this first round of the pilot, you will be placed on a waiting list and contacted when additional slots open up.

If you have questions, please email Michelle Balcom, Organizational License Pilot Program Manager, at michelle.balcom@dcyf.wa.gov.

Recuerde: se cerró la inscripción para el proyecto piloto de licencia de organizaciones

El DCYF cerró la solicitud para el proyecto piloto de licencia de organizaciones (españolsomalí) el 5 de mayo.

El proyecto piloto es una directiva de la legislatura del estado de Washington, proyecto de ley 5092 del Senado, sección 229 (19), y determinará la viabilidad de crear una categoría de licencia para los centros de cuidado de niños y los programas para niños en edad escolar con múltiples sedes que operan bajo un único propietario o entidad. 

El DCYF recibió mucho interés en el proyecto piloto de licencia de organizaciones.

Ahora que se cerró el plazo para presentar la solicitud, el DCYF evaluará todas las que ya hayan sido presentadas. Los participantes del proyecto piloto se seleccionarán por orden de llegada. Si su organización no resulta elegida para participar en esta primera ronda, se lo incluirá en una lista de espera y se lo contactará cuando se abran plazas adicionales.

Si tiene alguna pregunta, envíele un correo electrónico a Michelle Balcom, gerente del proyecto piloto de licencia de organizaciones, a michelle.balcom@dcyf.wa.gov.

Fadlaw ogow: Organizational License Pilot Recruitment In la Xidhay

DCYF way xidhay codsiga loogu tala galay  Organizational License Pilot (IsbaanishkaSoomaalida) May 5-teedii.

Mashruuca tijaabada waa awaamiir ka timid Sharci dajinta Gobolka Washington, Biilka Senatka 5092 qaybta. 229 (19)  oo go'aamin doonta suurtagalnimda abuurista qaybta shatiga ee xarumaha xanaanada caruurta iyo barnaamijyada dugsiyada-da'da(xarumaha xanaanada caruurta ee bixiya kormeerka, tilmaamo xirfadeed ama tababarada) ee leh goobo badan, ee hoos yimaada ama ka hoos shaqeeya hal mulkiile ama hal urur.

DCYF waxa uu helay tiro aad u badan oo danaysa Mashruuca Organizational License Pilot

Imika oo daaqada arjigu ay xidhan tahay, DCYF waxay dib u eegi doontaa dhamaan soo gudbinta. Ka qaybqaatayaasha mashruuca Tijaabada ah waxa lagu dooran doonaa iyadoo lagu salaynayo sidii ay usoo kala horeeyeen. Hadii aan ururkaaga la dooran inuu ka qaybqaato wareega koowaad ee tijaabada, waxa lagu galin doonaa liiska sugitaanka oo waa lagula soo xiriiri doonaa marka slots dheeraad ah la furo.

 Hadii aad qabto su'aalo, fadlan iimay u dir Michelle Balcom, Maamulaha Barnaamijka Organazational License Pilot, michelle.balcom@dcyf.wa.gov.


ECLIPSE Programming Expanding

children coloring

DCYF is working to integrate ECLIPSE (Early Childhood Intervention and Prevention Services) with Early ECEAP/ECEAP programming for children who are referred to ECEAP by DCYF social workers, primary care physicians, public health nurses, or Department of Social and Health Services social workers who have identified children who have experienced Adverse Childhood Experiences (ACEs).

Ampliación del programa ECLIPSE

El DCYF está trabajando para integrar el programa ECLIPSE (Servicios de Intervención y Prevención en la Infancia Temprana) con el Programa de Educación y Asistencia en la Infancia Temprana (Early Childhood Education Assistance Program, ECEAP) para los niños que son remitidos al ECEAP por los trabajadores sociales del DCYF, los médicos de atención primaria, los enfermeros de salud pública o los trabajadores sociales del Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of Social and Health Services) que han identificado a niños que han sufrido experiencias infantiles adversas (adverse childhood experiences, ACE).

Balaadhinta Barnaamijka ECLIPSE

DCYF waxay ka shaqaynaysaa isku darka ECLIPSE (Adeegyada Early Childhood Intervention and Prevention) lagu darayo Early ECEAP/ECEAP programming ee caruurta ay usoo gudbiyaan ECEAP shaqaalaha bulshada ee DCYF, dhakhaatiirta daryeelka aasaasiga ah, kalkaalisooyinka caafimaadka dadwaynaha, ama shaqalaha Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka oo aqoonsaday caruurta la soo kulmay Waaya aragnimada Xun ee Caruurnimo (ACEs).

Read More | Obtener más información | Akhri wax dheeraada


ECEAP Expands to 1,331 Slots for 2022-23 School Year

teacher with students

Washington State’s Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP) is expanding the number of slots available to children ages 3 to 4 years old for the 2022-23 school year.

At the close of the 2022-23 ECEAP Request for Application for ECEAP Services, 17 applicants applied for 1,331 ECEAP slots across the state. DCYF expects to be able to award most of the slots requested as a result of funding that was recaptured from some returned Part Day slots and additional investment from the legislature in the 2022 Legislative Session.

El ECEAP se amplía a 1,331 plazas para el año escolar 2022-2023

El Programa de Educación y Asistencia en la Infancia Temprana (Early Childhood Education Assistance Program, ECEAP) del estado de Washington amplia la cantidad de plazas disponibles para niños de 3 a 4 años para el año escolar 2022-2023.

Al cierre de la solicitud de servicios del ECEAP 2022-2023, 17 solicitantes pidieron 1,331 plazas en todo el estado. El DCYF espera poder conceder la mayoría de las plazas solicitadas como resultado de la financiación que se recuperó de algunos cupos de Part Day devueltos y de la inversión adicional de la legislatura en la sesión legislativa de 2022.

ECEAP waxay balaadhinaysaa Slots ka 1,331 Sanad Dugsiyeedka 2022-23

Gobolka Washington Waxbarashada Caruurnimada Hore iyo Barnaamijka Taageerada (ECEAP) waxa uu balaadhinayaa tirada slots ka la heli karo ee caruurta da'doodu tahay 3-4 sano jir ee sanad dugsiyeedka 2022-23.

Xidhitaanka Codsiga ECEAP ee 2022-23 ee Codsashada Adeegyada ECEAP, 17 codsade ayaa soo dalbaday 1,331 ECEAP slots ah gobolka oo dhan. DCYF waxay rajanaysaa inay awoodo inay bixiso inta badan slots ka la codsaday taasoo ah natiijo ka dhalatay maalgalinta dib loogala wareegay Part Day slots ka lasoo ceiyay iyo maalgalin dheeraad oo ka timid sharci dajinta Fadhigii Sharci dajinta ee 2022.

Read More | Obtener más información | Akhri wax dheeraada


Infant Child Care Subsidy Rate Incentive

The FSKA creates a rate incentive for licensed and certified child care providers to help expand access to high-quality child care for parents returning to work after using paid family leave.

Incentivo de tarifas de subvención para el cuidado de niños pequeños

La FSKA crea un incentivo de tarifas para los proveedores de cuidado de niños autorizados y certificados con el fin de ayudar a ampliar el acceso al cuidado de niños de alta calidad para los padres que se reincorporan al trabajo después de haber utilizado una licencia familiar remunerada.

Dhiirigelinta Heerka Kabida Xanaanada Caruurta ee Dhalaanka

FSKA waxay u abuurtaa dhiirigalin bixiyayaasha xanaanada caruurta ee leh shatiga iyo shahaadada inay ka caawiso balaadhinta helitaanka xanaanada caruurta oo tayadeedu sarayso waalidka ku laabanaya shaqada ka dib marka ay isticmaalaan fasaxa qoyska ee lacagta ah.

Read More | Obtener más información | Akhri wax badan


If you have questions about this newsletter or DCYF’s efforts to implement the FSKA, please email dcyf.fairstart@dcyf.wa.gov.

Si tiene preguntas acerca de este boletín informativo o sobre los esfuerzos del DCYF para implementar la FSKA, envíe un correo electrónico a dcyf.fairstart@dcyf.wa.gov.

Hadii aad qabto su'aalo ku saabsan warsidahan ama dadaalka DCYF ee hirgalinta FSKA, fadlan iimayl u dir dcyf.fairstart@dcyf.wa.gov.


Click Here to Sign Up for the Fair Start for Kids Act Newsletter

Haga clic aquí para inscribirse al boletín informativo de la Ley de Comienzo Justo para los Niños

Guji Halkan si aad U HESHO Warsidaha Fair Start For Kids Act