Family, Friend, and Neighbor (FFN) Providers – Authorization Changes for School-Age Children 2022 – Effective July 2022 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Family, Friend, and Neighbor (FFN) Providers – Authorization Changes for School-Age Children 2022 – Effective July 2022

Dear Family, Friend, and Neighbor (FFN) Providers,

On July 1, 2022, FFN authorizations for school-age children will not change. You may claim up to 115 contingency hours in June, July, and August. The contingency hours are available so you can claim for the time the children are in care during the summer. During the school year, monthly contingency hours reduce to 35-70 hours per month.

Please Note: Families must maintain eligibility. Families whose child care has been terminated, do not complete their eligibility reviews, or who are not eligible at their review may have authorizations that end before June 2022.

If you have questions, please email providerhelp@dcyf.wa.gov or call 1-800-394-4571.


Proveedores de familias, amigos y vecinos (Family, Friend or Neighbor, FFN). Cambios de 2022 en las autorizaciones para niños en edad escolar. Vigentes a partir de julio de 2022

Estimados proveedores de familias, amigos y vecinos (Family, Friend or Neighbor, FFN):

El 1 de julio de 2022 no se modificarán las autorizaciones de FFN para niños en edad escolar. Pueden reclamar hasta 115 horas de contingencia en junio, julio y agosto. Las horas de contingencia están disponibles para su reclamación por el tiempo que los niños pasan en cuidados durante el verano. Durante el año escolar, las horas de contingencia mensuales se reducen a 35-70 horas por mes.

Tengan en cuenta: Las familias deben mantener su elegibilidad. Es posible que, para las familias cuyo cuidado infantil ha sido terminado, que no completen sus revisiones de elegibilidad o que no sean elegibles en virtud de su revisión, las autorizaciones terminen antes de junio de 2022.

Si tienen preguntas, escriban por correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov o llamen al 1-800-394-4571.


Qoyska, Saaxiibka, iyo Deriska (Family, Friend, and Neighbor - FFN) Bixiyeyaasha - Isbeddellada Ogolaanshaha ee Carruurta Da'da Dugsiga 2022 - Dhaqan-galaya Julaay 2022

Bixiyeyaasha qaaliga ah ee qoyska, saaxiibka, iyo deriska (FFN),

Julaay 1, 2022, oggolaanshaha FFN ee carruurta da'da dugsiga isma beddeli doonto. Waxaad codsan kartaa ilaa 115 saacadood oo degdeg ah bilaha Juun, Luulyo, iyo Ogosto. Saacadaha lama filaanka ah ayaa diyaar ah si aad u dalban karto wakhtiga carruurtu ay ku jiraan daryeelka inta lagu jiro xagaaga. Inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, saacadaha lama filaanka ah ee bishiiba waxay hoos u dhigaan 35-70 saacadood bishii.

Fadlan Ogow: Qoysasku waa inay joogteeyaan u-qalmitaanka. Qoysaska xanaanadooda ilmahooda la joojiyay, aan dhamaystirin dib u eegistooda u qalmida, ama kuwa aan u qalmin dib u eegista waxa laga yaabaa inay haystaan ogolaansho dhamaanaya ka hor Juun 2022.

Haddii aad su'aalo qabto, fadlan iimayl u dir providerhelp@dcyf.wa.gov ama wac 1-800-394-4571.