Licensed Family Home Providers – Authorization Changes for School-Age Children 2022 – Effective July 2022 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Licensed Family Home Providers – Authorization Changes for School-Age Children 2022 – Effective July 2022

Dear Licensed Family Home Providers,

Effective July 2022, authorizations for children attending licensed family home child care will change as they do each school year.

All school-age children authorized for full-time school-age monthly units will have their authorization increased to a unit equal to 22 full days in July and August 2022. The full-time school-age monthly units will reduce for the school year, September 2022 through June 2023, to 17 half days and five full days for children who need care before or after school, and 17 partial days (paid at 75% of full day rate) and five full days for children who need care before and after school.

School-age children authorized at part-time or part-time partial monthly units will be reviewed for any increase in care for July and August 2022. The monthly units will reduce for September 2022 through June 2023 based on the average actual scheduled care.

SSPS Invoices – Claiming Monthly Units

Claim “1” monthly unit if the child was in care during any day covered by the authorization. If the authorization is for less than the full month, the system will automatically adjust for the days authorized in the month.

If you have any questions, please email providerhelp@dcyf.wa.gov or call 1-800-394-4571.


Proveedores autorizados de cuidado en el hogar familiar: cambios en las autorizaciones para niños en edad escolar 2022, en vigencia a partir de julio de 2022

Estimado proveedor autorizado de cuidados en el hogar familiar:

A partir de julio de 2022, como cada año escolar, se modificarán las autorizaciones para los niños que asisten a un hogar familiar de cuidado de niños autorizado.

Las autorizaciones de unidades mensuales de tiempo completo para niños en edad escolar aumentarán a una unidad equivalente a 22 días completos en julio y agosto de 2022. Las unidades mensuales de tiempo completo para niños en edad escolar se reducirán durante el año escolar, desde septiembre de 2022 hasta junio 2023, a 17 medios días y 5 días completos para los niños que requieran cuidado antes o después de la escuela, y a 17 días parciales (que se pagan al 75 % de la tarifa de día completo) y 5 días completos para los niños que requieran cuidado antes y después de la escuela.

Las autorizaciones de unidades mensuales parciales o de medio tiempo para niños en edad escolar se revisarán para verificar si corresponde un aumento en el cuidado durante julio y agosto de 2022. Las unidades mensuales se reducirán desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023 según el cuidado programado promedio actual.

Facturas de SSPS: reclamación de unidades mensuales

Reclame "1" unidad mensual si el niño estuvo bajo su cuidado durante cualquier día cubierto, de conformidad con la autorización. Si la autorización es por menos del mes completo, el sistema automáticamente ajustará los días autorizados al mes.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov o llame al 1-800-394-4571.


Bixiyeyaasha Guriga Qoyska ee Shatiga u haysta - Isbeddellada Ogolaanshaha ee Carruurta Da'da Dugsiga 2022 - Dhaqan-galaya Julaay 2022

Bixiyeyaasha Guriga Qoyska ee Qaaliga ah ee Ruqsada haysta,

Laga bilaabo Juulaay 2022, oggolaanshaha carruurta gelaysa daryeelka carruurta guriga qoyska ee shatiga leh ayaa isbeddeli doona sida ay sameeyaan sannad-dugsiyeed kasta.

Dhammaan carruurta da'da-dugsiga ee loo oggolaaday inay dhigtaan da'-dugsiyeed waqti-buuxa cutubyo bille ah ayaa oggolaanshahooda la kordhin doonaa oo la gaarsiin doonaa cutub u dhigma 22 maalmood oo buuxa Julaay iyo Ogosto 2022. Qaybaha bilaha ah ee da'da dugsiga ayaa hoos u dhigi doona sannad dugsiyeedka, Sebtembar 2022 ilaa Juun 2023, ilaa 17 maalmood oo badh ah iyo shan maalmood oo buuxa carruurta u baahan daryeel ka hor ama ka dib dugsiga, iyo 17 maalmo qayb ah (oo lagu bixiyo 75% heerka maalinta oo dhan) iyo shan maalmood oo buuxa oo loogu talagalay carruurta u baahan daryeel ka hor iyo ka dib dugsiga.

Caruurta da'da iskuulka ah ee la oggol yahay waqti-barkii ama qeyb-ka-billaha ah ayaa dib loo eegi doonaa wixii koror ah ee daryeelka ah ee Luulyo iyo Ogosto 2022. Unugyada bisha ayaa la dhimi doona Sebtembar 2022 illaa Juunyo 2023 iyadoo lagu saleynayo celceliska daryeelka dhabta ah ee la qorsheeyay.

Qaansheegyada SSPS - Sheegashada Unugyada Bishii

Sheego "1" unug bille ah haddii ubadku ku jiray daryeelka maalin oo kafaala qaaday oggolaanshaha. Hadii loo ogolaaday wax ka yar bil dhan, nidaamku waxa uu si toos ah u hagaajin doonaa maalmaha la ansixiyay ee bisha.

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan iimayl u dir providerhelp@dcyf.wa.gov or call 1-800-394-4571.