Child Care Center Providers – Authorization Changes for School-Age Children 2022 – Effective July 2022 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Child Care Center Providers – Authorization Changes for School-Age Children 2022 – Effective July 2022

Dear Child Care Center Providers,

Effective July 2022, authorizations for children attending child care centers will change as they do each school year.

All school-age children authorized for 30 half-day units will have their authorization increased to 46 half-day units for June, July, and August 2022. The authorization will decrease to 30 half-day units for the school year, September 2022 through June 2023, for all families who maintain eligibility. Providers will receive social service payment system (SSPS) notices after changes are made.

Authorizations change to 30 half-days beginning in September 2022 for school-age children. For children newly enrolled for the 2022-23 school year and authorized 23 full days, their authorizations will change to 30 half days. SSPS notices will be mailed in August.

SSPS Invoice: For June 2022, claim one half-day unit for each day the child is in care less than five hours or absent before summer break. After summer break begins, claim two half-day units each day the child is in care or absent. You may claim two half-day units each day the child is in care, absent, or for the Juneteenth and July 4 holidays.

Examples: During June, July, and August, the child is authorized 46 half-day units:

 • Before summer break, the child attends 7-8 a.m. and 3-5 p.m.: claim one half-day unit
 • Before summer break, the child is absent: claim one half-day unit
 • During summer break, the child attends 8 a.m. to 12 p.m.: claim two half-day units
 • For the year, the child attends 8 a.m. to 5 p.m.: claim two half-day units
 • On the July 4 holiday, the provider is closed: claim two half-day units
 • The child is absent during summer break: claim two half-day units

If you have any questions, please email providerhelp@dcyf.wa.gov or call 1-800-394-4571.


Proveedores de centros de cuidado infantil: cambios en las autorizaciones para niños en edad escolar 2022 a partir de julio de 2022

Estimados proveedores de centros de cuidado infantil:

A partir de julio de 2022, se modificarán las autorizaciones para niños que asisten a centros de cuidado infantil, tal como sucede cada año escolar.

La autorización de todos los niños en edad escolar que tengan permitido recibir 30 unidades de media jornada aumentará a 46 unidades de media jornada durante junio, julio y agosto de 2022. La autorización se reducirá a 30 unidades de media jornada para el año escolar, desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023, para todas las familias que sigan cumpliendo con los requisitos. Los proveedores recibirán avisos del Sistema de Pagos de Servicios Sociales (Social Service Payment System, SSPS) después de que se realicen los cambios.

Las autorizaciones cambian a 30 unidades de media jornada a partir de septiembre de 2022 para los niños en edad escolar. En el caso de los niños que recién se hayan inscrito en el año escolar 2022-2023 y posean 23 unidades de jornada completa autorizadas, las autorizaciones pasarán a ser de 30 unidades de media jornada. Los avisos del SSPS se enviarán por correo en agosto.

Factura del SSPS: Durante junio de 2022, reclamen una unidad de media jornada por cada día en que el niño acceda a los servicios de cuidado por menos de cinco horas o se ausente antes de las vacaciones de verano. Después del inicio de las vacaciones de verano, reclamen dos unidades de media jornada cada día en que el niño acceda a los servicios de cuidado o se ausente. Pueden reclamar dos unidades de media jornada cada día en que el niño acceda a los servicios de cuidado o se ausente, o bien, durante los feriados Juneteenth y 4 de Julio.

Ejemplos: durante junio, julio y agosto, al niño se le autorizan 46 unidades de media jornada:

 • Antes de las vacaciones de verano, el niño asiste entre las 7 y las 8 a. m., y entre las 3 y las 5 p. m.: reclamen una unidad de media jornada.
 • Antes de las vacaciones de verano, el niño se ausenta: reclamen una unidad de media jornada.
 • Durante las vacaciones de verano, el niño asiste de 8 a. m. a 12 p. m.: reclamen dos unidades de media jornada.
 • Durante el año, el niño asiste de 8 a. m. a 5 p. m.: reclamen dos unidades de media jornada.
 • El feriado del 4 de julio, el proveedor no presta servicios: reclamen dos unidades de media jornada.
 • El niño se ausenta durante las vacaciones de verano: reclamen dos unidades de media jornada.

Si tienen alguna pregunta, envíen un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov o llamen al 1-800-394-4571.


Bixiyeyaasha Xarunta Daryeelka Ilmaha - Maamulka Ayaa badaleen Carruurta Da'da Dugsiga 2022 - Dhaqan-galeysaa Julaay 2022

Bixiyeyaasha Xarunta Xanaanada Carruurta ee qaaliga ah,

Laga bilaabo Luulyo 2022, oggolaanshaha carruurta dhigata xarumaha daryeelka carruurta ayaa is beddeli doonta sida ay sameeyaan sannad dugsiyeed kasta.

Dhammaan carruurta da'da dugsiga ah ee loo oggolaaday 30 unug oo nus-maalin ah ayaa oggolaanshahooda la kordhin doonaa 46 unug oo nus-maalin ah bisha Juun, Luulyo, iyo Ogosto 2022. Oggolaanshuhu wuxuu hoos ugu dhici doonaa 30 unug oo nus-maalin ah sanad dugsiyeedka, Sebtember 2022 ilaa Juun 2023, dhammaan qoysaska joogteeya u-qalmitaanka. Bixiyeyaasha ayaa heli doona ogaysiisyada nidaamka lacag bixinta adeegga bulshada (Social Service Payment System - SSPS) kadib isbeddellada la sameeyo.

Oggolaanshuhu wuxuu u beddelaa 30 maalmood oo nus ah laga bilaabo Sebtember 2022 carruurta da'da dugsiga ah. Caruurta dhowaan la diiwaangeliyay sanad dugsiyeedka 2022-23 oo loo oggolaaday 23 maalmood oo buuxa, oggolaanshahooda ayaa isu beddeli doona 30 maalmood oo nus ah. Ogeysiisyada SSPS waxaa boostada lagu soo diri doonaa Ogosto.

Qaansheegga: SSPS Juun 2022, waxay sheegan hal unug-maalin badhkii maalin kasta ilmuhu wuxuu ku jiraa daryeelka wax ka yar shan saacadood ama ka maqan yahay ka hor fasaxa xagaaga. Ka dib marka uu billowdo fasaxa xagaaga, codso laba qaybood oo maalin barkeed ah maalin kasta oo ilmuhu ku jiro daryeelka ama maqnaanshaha. Waxaad codsan kartaa laba unug oo maalin barkeed ah maalin kasta ilmuhu waa la xanaaneeyaa, maqan yahay, ama Juneteenth iyo fasaxyada 4-ta Luulyo.

Tusaalooyinka: Inta lagu jiro Juun, Luulyo, iyo Ogosto, ilmaha waxaa loo oggolaaday 46 unug-maalin nus ah:

 • Kahor fasaxa xagaaga, ilmuhu wuxuu tagaa 7-8 subaxnimo iyo 3-5 galabnimo: codso hal maalin barkeed
 • Kahor fasaxa xagaaga, ilmuhu waa maqan yahay: codso unug oo maalin nuskeed ah
 • Inta lagu jiro fasaxa xagaaga, ilmuhu wuxuu tagaa 8 subaxnimo ilaa 12 galabnimo: codso laba unug oo maalin nuskeeda ah
 • Sannadka, ilmuhu wuxuu tagaa 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo: codso laba unugood oo maalin barkeed ah
 • Fasaxa Luulyo 4, bixiyaha waa xiran yahay: codso laba unug oo maalin nus ah
 • Ilmuhu wuu maqan yahay xilliga fasaxa xagaaga: codso laba unug oo maalin nus ah

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan iimayl u dir providerhelp@dcyf.wa.gov ama wac 1-800-394-4571.