Subsidy Base Rate Increase for Family, Friend, and Neighbor Providers Beginning July 1, 2022 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Subsidy Base Rate Increase for Family, Friend, and Neighbor Providers Beginning July 1, 2022

Dear Family, Friend, and Neighbor Provider,

In accordance with the collective bargaining agreement with Service Employees International Union (SEIU) 925, beginning on July 1, 2022, the child care subsidy base rate for Family, Friends, and Neighbor providers will increase to $3 per child per hour.

DCYF will update authorizations automatically. July invoices will reflect these changes.

If you have any questions, please call 1-800-394-4571 or email providerhelp@dcyf.wa.gov.


Aumento de la tarifa base del subsidio para familiares, amigos y vecinos proveedores a partir del 1 de julio de 2022

Estimado familiar, amigo y vecino proveedor:

De conformidad con el acuerdo de negociación colectiva con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (Service Employees International Union, SEIU) 925, a partir del 1 de julio de 2022, la tarifa base del subsidio para el cuidado infantil para familiares, amigos y vecinos proveedores aumentará a $3 por niño la hora.

El DCYF actualizará las autorizaciones automáticamente. En las facturas de julio se verán reflejados estos cambios.

Si tiene preguntas, llame al 1-800-394-4571 o envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov.


Kordhinta Qiimaha Saldhigga Kabida ee Qoyska, Saaxiibka, iyo Bixiyeyaasha Deriska Laga bilaabo Luulyo 1, 2022

Gacaliye Qoyska, Saaxiibka, iyo Bixiyaha Deriska,

Iyadoo la raacayo heshiiska gorgortanka wadareed ee lala galay Ururka Shaqaalaha Caalamiga ah ee Adeegga (SEIU) 925, laga bilaabo Juulaay 1, 2022, heerka gunnada kabida daryeelka ilmaha ee qoyska, saaxiibada, iyo bixiyayaasha deriska waxay kordhin doontaa ilaa $3 ilmihiiba saacaddii.

DCYF waxay cusboonaysiin doontaa oggolaanshaha si toos ah. Kharashyada Luulyo ayaa ka tarjumaya isbeddeladan.

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan wac 1-800-394-4571 ama emayl u dir providerhelp@dcyf.wa.gov.