Child Care Center Subsidy Base Rates Increase Beginning July 1, 2022 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Child Care Center Subsidy Base Rates Increase Beginning July 1, 2022

Dear Licensed Center Provider,

The Washington State Legislature has increased licensed child care center subsidy base rates 16% beginning July 1, 2022.

DCYF will update authorizations automatically. July invoices will reflect these changes.

The new half-day and full-day rates beginning July 1, 2022, are:

Half-Day Rate

  Infants Toddlers Preschool School Age
Region 1 24.01 21.75 19.84 19.58
Spokane 34.27 27.69 26.07 20.30
Region 2 27.84 21.22 21.17 15.87
Region 3 44.29 39.68 33.45 25.31
Region 4 55.53 46.14 41.66 26.10
Region 5 36.28 31.40 27.89 20.30
Region 6 33.06 29.58 27.26 20.83

Full-Day Rate

  Infants Toddlers Preschool School Age
Region 1 48.02 43.50 39.67 39.15
Spokane 68.54 55.37 51.14 40.59
Region 2 55.68 42.44 42.34 31.74
Region 3 88.58 79.36 66.89 50.62
Region 4 111.05 92.28 83.31 52.20
Region 5 72.56 62.80 55.77 40.60
Region 6 66.12 59.16 54.52 41.66

If you have any questions, please call 1-800-394-4571 or email providerhelp@dcyf.wa.gov.


Aumento de las tarifas base de los Centros de Cuidado Infantil a partir del 1 de julio de 2022

Estimado proveedor de centros autorizados:

La Legislatura del estado de Washington aumentará las tarifas base de los subsidios de los centros de cuidado infantil autorizados en un 16 % a partir del 1 de julio de 2022.

El DCYF actualizará las autorizaciones automáticamente. En las facturas de julio se verán reflejados estos cambios.

Las nuevas tarifas de media jornada y jornada completa a partir del 1 de julio de 2022 son las siguientes:

Tarifa de media jornada

 

Bebés

Niños
pequeños

Niños en
e
dad preescolar

Edad
escolar

Región 1

24.01

21.75

19.84

19.58

Spokane

34.27

27.69

26.07

20.30

Región 2

27.84

21.22

21.17

15.87

Región 3

44.29

39.68

33.45

25.31

Región 4

55.53

46.14

41.66

26.10

Región 5

36.28

31.40

27.89

20.30

Región 6

33.06

29.58

27.26

20.83

Tarifa de jornada completa

 

Bebés

Niños
pequeños

Niños en
edad preescolar

Edad
escolar

Región 1

48.02

43.50

39.67

39.15

Spokane

68.54

55.37

51.14

40.59

Región 2

55.68

42.44

42.34

31.74

Región 3

88.58

79.36

66.89

50.62

Región 4

111.05

92.28

83.31

52.20

Región 5

72.56

62.80

55.77

40.60

Región 6

66.12

59.16

54.52

41.66

Si tiene preguntas, llame al 1-800-394-4571 o envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov.


Qiimaha Saldhigga Kaalmada Xarunta Daryeelka Ilmaha ayaa kordhay Laga bilaabo Luulyo 1, 2022

Gacaliye Bixiyaha Xarunta Shatiga u haysta,

Sharci-dejinta Gobolka Washington ayaa kordhiyey qiimaha saldhiga kabida xarunta daryeelka ilmaha shatiga leh 16% laga bilaabo Luulyo 1, 2022.

DCYF waxay cusboonaysiin doontaa oggolaanshaha si toos ah. Kharashyada Luulyo ayaa ka tarjumaya isbeddeladan.

Qiimaha cusub ee maalinta nuska ah iyo maalinta buuxda ee bilaabmaya Luulyo 1, 2022, waa:

Qiimaha maalinta nuska ah

  Dhalaanka Caruurta Socod-baradka ah Caruurta waxbarashada dugsiga kahor ku jirta Da’da Iskuulka
Deegaan 1

24.01

21.75

19.84

19.58

Spokane

34.27

27.69

26.07

20.30

Deegaan 2

27.84

21.22

21.17

15.87

Deegaan 3

44.29

39.68

33.45

25.31

Deegaan 4

55.53

46.14

41.66

26.10

Deegaan 5

36.28

31.40

27.89

20.30

Deegaan 6

33.06

29.58

27.26

20.83

Qiimaha Maalinta Dhamaystiran

  Dhalaanka Caruurta Socod-baradka ah Caruurta waxbarashada dugsiga kahor ku jirta Da’da Iskuulka
Deegaan 1

48.02

43.50

39.67

39.15

Spokane

68.54

55.37

51.14

40.59

Deegaan 2

55.68

42.44

42.34

31.74

Deegaan 3

88.58

79.36

66.89

50.62

Deegaan 4

111.05

92.28

83.31

52.20

Deegaan 5

72.56

62.80

55.77

40.60

Deegaan 6

66.12

59.16

54.52

41.66

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan wac 1-800-394-4571 ama emayl u dir providerhelp@dcyf.wa.gov.