New Child Care Subsidy Billing and Payment Guides Available Online | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

New Child Care Subsidy Billing and Payment Guides Available Online

Dear Provider:

The Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) has updated its Child Care Subsidy Billing and Payment Guides for all licensed providers: centers, family home, and family, friends, and neighbors (FFN). The guides are available online in English, Spanish, and Somali.

The individual guides provide Washington State subsidy billing and payment information specific to Working Connections Child Care (WCCC) and Seasonal Child Care (SCC). The guides will help you understand the rules and responsibilities you have as a condition of receiving subsidy.

  • Licensed and Certified Child Care Centers Billing and Payment Guide
  • Licensed and Certified Family Home Providers Billing and Payment Guide
  • Family, Friends, and Neighbor/In-Home/Relative Providers Billing and Payment Guide

If you have questions regarding how to properly claim, please contact the Provider Line at 1-800-394-4571 or providerhelp@dcyf.wa.gov

For more information about child care subsidy, please visit https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/subsidy.


Nuevas guías de pago y facturación de subsidios para el cuidado infantil disponibles en línea

Estimado proveedor:

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families, DCYF) del estado de Washington ha actualizado sus guías de pago y facturación de subsidios para el cuidado infantil para todos los proveedores autorizados: familiares, amigos y vecinos (family, friends, and neighbors, FFN) o de centros y hogares familiares. Las guías están disponibles en línea en los idiomas inglés, español y somalí.

Las guías individuales proporcionan información sobre el pago y la facturación de subsidios en el estado de Washington que es específica para los programas Cuidado Infantil Working Connections (Working Connections Child Care, WCCC) y Cuidado Infantil de Temporada (Seasonal Child Care, SCC). Las guías lo ayudarán a comprender las normas y las responsabilidades que debe cumplir como condición de recibir un subsidio.

  • Guía de pago y facturación para los centros decuidado infantil autorizados y certificados
  • Guía de pago y facturación para proveedores de hogares familiares certificados y con licencia
  • Guía de facturación y pago para proveedores familiar, amigo y vecino/en hogar familiar/parientes

Si tiene preguntas sobre cómo realizar una reclamación de manera adecuada, comuníquese con la Línea de proveedores llamando al 1-800-394-4571 o envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov

Para obtener más información sobre el subsidio para el cuidado infantil, visite https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/subsidy.


Tilmamaaha Kharash Dalicida iyo Bixinta Lacagta Kaabista Daryeelka Ilmaha ee Cusub Onleyn Ayaa Laga Helayaa

Mudane Bixiye:

Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxa ay cusboonaysiiyeen Tilmaamahooda Dalicida Kharashka iyo Bixinta Lacagta Kaabista Daryeelka Ilmaha ee dhamaan bixiyayaasha liisanka haysta: xarumaha, guriyaha qoyska, iyo qoyska, iyo asxaabta iyo jaarka (family, friends, and neighbors, FFN). Tilmaamaha waxaa laga heli karaa onleyn ahaan iyaga oo Ingiriisi, Isbaanish iyo Soomaali ah.

Tilmaamaha shakhsi ahaaneed waxa ay u sheegaan Gobolka Washington macluumaadka dalicida kharashka iyo bixinta lacagta ee u gaarka ah Daryeelka Ilmaha Shaqada La Xidhiidha (Working Connections Child Care, WCCC) iyo Daryeelka Ilmaha Xiliyeedka (Seasonal Child Care, SCC). Tilmaamuhu waxay kaa caawin doonaan in aad fahanto shuruucda iyo masuuliyada ku saaran ee shardiga u ah qaadashada kaabista.

  • Tilmamaaha Kharash Dalicida iyo Bixinta Lacagta Daryeelka Ilmaha ee Liisanka Haysta
  • Tilmamaaha Kharash Dalicida iyo Bixinta Lacagta Guriga Qoyska ee Shahaadada iyo Liisanka Haysta
  • Tilmamaaha Kharash Dalicida iyo Bixinta Lacagta ee Bixiyayaasha Asxaabta, Qoyska, iyo Jaarka/Guriga Dhaxdiisa/Qaraabada

Hadii aad su'aal ka qabto sida aad sida sax ah ugu dalbanayso, fadlan la xidhiidh Khadka Bixiyaha ee 1-800-394-4571 ama providerhelp@dcyf.wa.gov

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kaabista daryeelka ilmaha, fadlan booqo https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/subsidy.