Updates to Non-Standard Hours Bonus, Field Trip Fees & Tiered Reimbursement | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Updates to Non-Standard Hours Bonus, Field Trip Fees & Tiered Reimbursement

Dear Licensed Family Home Provider,

Beginning July 1, 2021, the Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) will:

 • Increase the Non-Standard Hours Bonus to $90.
 • Reimburse field trip fees:
 • For out-of-pocket expenses for field trip fees and other activities described in the Service Employees International Union (SEIU) 925 Collective Bargaining Agreement (CBA). Reimbursement will occur until funding for field trip fees is exhausted.
 • Providers must request authorization of field trip fees by contacting the provider line at providerhelp@dcyf.wa.gov or calling 1-800-394-4571.

Additionally, beginning with the July 2021 month of service, DCYF’s Social Service Payment System (SSPS) will begin calculating Tiered Reimbursement rates. This allows for increased transparency as child care providers will be able to view their Tiered Reimbursement invoice in the SSPS Provider Portal. DCYF will pay Tiered Reimbursement for Licensed Family Homes at the following rates:

 • 2% Tiered Reimbursement rate for providers at Early Achievers Level 2
 • 12% Tiered Reimbursement rate for providers at Early Achievers Level 3
 • 15% Tiered Reimbursement rate for providers at Early Achievers Level 3+
 • 17% Tiered Reimbursement rate for providers at Early Achievers Level 4
 • 10% Tiered Reimbursement rate for providers at Early Achievers Level 5

If you have questions, please email providerhelp@dcyf.wa.gov or call 1-800-394-4571.


Actualizaciones de la bonificación de horas no estándar, tarifas de excursiones escolares y reembolso escalonado

Estimado proveedor de hogar familiar autorizado:

A partir del 1 de julio de 2021, el Department of Children, Youth, and Families (DCYF) del estado de Washington:

 • Aumentará la bonificación por horas no estándar a $90.
 • Reembolsará las tarifas de excursiones escolares:
 • Gastos de su bolsillo para tarifas de excursiones escolares y otras actividades que se describen en el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (Service Employees International Union, SEIU) 925 Contrato Colectivo de Trabajo (Collective Bargaining Agreement, CBA). Se reembolsarán hasta que se agoten los fondos para las tarifas de las excursiones.
 • Los proveedores deben solicitar la autorización de las tarifas de las excursiones escolares comunicándose con la línea de proveedores en providerhelp@dcyf.wa.gov o llamando al 1-800-394-4571.

Además, a partir del mes de servicio de julio de 2021, el Sistema de pago de servicios sociales (Social Service Payment System, SSPS) del DCYF comenzará a calcular las tasas de reembolso escalonado. Esto permite una mayor transparencia debido a que los proveedores de cuidado infantil podrán ver su factura de reembolso escalonado en el Portal de proveedores del SSPS. El DCYF pagará el reembolso escalonado para los hogares familiares autorizados con las siguientes tasas:

 • Tasa de reembolso escalonado del 2% para proveedores en el nivel 2 de Early Achievers
 • Tasa de reembolso escalonado del 12% para proveedores en el nivel 3 de Early Achievers
 • Tasa de reembolso escalonado del 15% para proveedores en el nivel 3+ de Early Achievers
 • Tasa de reembolso escalonado del 17% para proveedores en el nivel 4 de Early Achievers
 • Tasa de reembolso escalonado del 10% para proveedores en el nivel 5 de Early Achievers

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov o llame al 1-800-394-4571.


Macluumaadka ugu Danbeeya ee Gunada Saacadaha Aan Caadiga Ahayn, Kharashka Safarada & Qayb Gudida

Bixiyaha Guriga Qoyska Liisanka leh ee Qaaliga,

Laga bilaabo Julaay 1, 2021, Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxay:

 • Kordhinaysaa Gunada Saacada Aan Caadiga Ahayn oo ay ka dhigaysaa $90.
 • Kharashka gudida safarka shaqo kharashkiisa:
 • Wixii kharash ah ee laga bixiyo jeebka ee kharashka safarka iyo hawlaha kale ee lagu sheegey Ururka Caalamiga ah ee Shaqaalaha Adeega (Service Employees International Union, SEIU) 925 Heshiiska Wada Gorgortanka (Collective Bargaining Agreement, CBA). Waxaa la gudi doonaa ilaa inta ay dhamaanayso lacagta loo hayo kharashaadka safarada shaqo.
 • Bixiyayaashu waa inay dalbadaan ogolaanshaha kharashka safarka shaqo iyaga oo la xidhiidhaya khadka bixiyaha ee providerhelp@dcyf.wa.gov ama la hadlaya 1-800-394-4571.

Sidoo kale, laga bilaabo bisha adeega ee Julaay 2021, Nidaamka Bixinta Lacagta Adeega Bulshada (Social Service Payment System, SSPS) DCYF waxa uu bilaabi doonaa inuu xisaabiyo xadiga Guditaanka Qaybaha. Waxay tani keeni doontaa in la kordhiyo bayaaminta oo bixiyayaasha daryeelka ilmuhu waxay awoodaan inay ka eegaan qaansheegta Gudida Qaybta Daaqada Bixiyaha SSPS. DCYF waxay siin doontaa Gudida Qaybaha Guryaha Qoyska Liisanka Haysta xadiyada soo socda:

 • 2% xadiga Gudida Qaybaha ee bixiyayaasha Early Achievers Heerka 2
 • 12% xadiga Gudida Qaybaha ee bixiyayaasha Early Achievers Heerka 3
 • 15% xadiga Gudida Qaybaha ee bixiyayaasha Early Achievers Heerka 3+
 • 17% xadiga Gudida Qaybaha ee bixiyayaasha Early Achievers Heerka 4
 • 10% xadiga Gudida Qaybaha ee bixiyayaasha Early Achievers Heerka 5

Haddii aad su'aalo qabto, fadlan la xiriir providerhelp@dcyf.wa.gov ama la hadal 1-800-394-4571.