Providers Must Update Rates with DCYF by July 17, 2021 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Providers Must Update Rates with DCYF by July 17, 2021

The Fair Start for Kids Act, signed by Gov. Inslee on May 7, increases subsidy base payment rates. The new subsidy rates take effect July 1, 2021, and can be found online at Working Connections Child Care. If your private pay rate is equal to or higher than the new subsidy rate, you do not need to update your rates.

The Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) is required to pay the lower amount between the subsidy rate or the provider’s private pay rate. Providers must report an increase in rates before DCYF will increase rates authorized for families receiving child care subsidy. 

Providers may report private rates by sending an email to providerhelp@dcyf.wa.gov and include:

 • Your provider number
 • Your business name
 • Your business address
 • Your preferred contact information (email address or phone number if you prefer DCYF to contact you by phone)
 • The date you are increasing your private rates
 • Your private rates broken down by age category:
  • Infant (birth to 11 months)
  • Enhanced Toddler (12 to 17 months)
  • Toddler (18 to 29 months)
  • Preschool (30 months to 6 years of age not attending kindergarten)
  • School-age (5 – 12 years of age attending school)

Please submit your updated rates to DCYF no later than July 17, 2021, to be available on July invoices. If your private pay rate is equal to or higher than the new subsidy rate, you do not need to update your rates.

For more information on the Fair Start for Kids Act and the upcoming changes to child care, visit the Working Connections Child Care page on the DCYF website.

For questions about updating your rates, please contact the Working Connections Child Care Provider Line at 1-800-394-4571 or email providerhelp@dcyf.wa.gov.


Los proveedores deben actualizar las tarifas con el DCYF antes de 17 de julio de 2021

La Ley de Inicio Justo para los Niños (Fair Start for Kids Act), firmada por el gobernador Inslee el 7 de mayo, aumenta las tarifas básicas del pago de subsidios. Las nuevas tarifas de subsidios entran en vigencia a partir del 1 de julio de 2021 y se pueden encontrar en línea en el Programa de Cuidado Infantil Working Connections (Working Connections Child Care). Si su tarifa de pago privada es igual o superior a la nueva tarifa de subsidio, no necesita actualizar las tarifas.

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families, DCYF) del estado de Washington debe pagar el monto más bajo entre la tarifa del subsidio y la tarifa de pago privada del proveedor. Los proveedores deben informar el aumento en las tarifas antes de que el DCYF aumente las tarifas autorizadas para las familias que reciben subsidios de cuidado infantil. 

Los proveedores pueden informar las tarifas privadas enviando un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov. Debe incluir lo siguiente:

 • Su número de proveedor
 • El nombre de su empresa
 • La dirección de su empresa
 • Su información de contacto preferida (dirección de correo electrónico o número de teléfono, si prefiere que el DCYF se comunique con usted por teléfono)
 • La fecha en la que aumentará las tarifas privadas
 • Sus tarifas privadas desglosadas por grupo de edad:
  • Bebé (desde el nacimiento hasta los 11 meses)
  • Bebé crecido (desde los 12 hasta los 17 meses)
  • Niño pequeño (desde los 18 hasta los 29 meses)
  • Niño en edad preescolar (desde los 30 meses hasta los 6 años de edad; no asiste al jardín de infantes)
  • Niño en edad escolar (desde los 5 hasta los 12 años de edad; asiste a la escuela)

Envíe sus tarifas actualizadas al DCYF, a más tardar, el 17 de julio de 2021 para que estén disponibles en las facturas de julio. Si su tarifa de pago privada es igual o superior a la nueva tarifa de subsidio, no necesita actualizar las tarifas.

Para obtener más información sobre la Ley de Inicio Justo para los Niños y los próximos cambios en el cuidado infantil, visite la página del Programa de Cuidado Infantil Working Connections en el sitio web del DCYF.

Si tiene alguna pregunta sobre la actualización de tarifas, comuníquese con la Línea para Proveedores del Programa de Cuidado Infantil Working Connections llamando al 1-800-394-4571 o envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov.


Bixiyayaashu Waa Inay Cusboonaysiiyaan Xadigooda DCYF ugu danbayn Julaay 17, 2021

Sharciga Caruurta ee Fair Start, oo uu saxeexay Badhasaab Inslee Maay 7, waxa uu kordhinayaa xadiga lacagta kaabista. Xadiga cusub ee kaabistu waxay dhaqan galaysaa Julaay 1, 2021, oo waxaa laga heli karaa Working Connections Child Care Hadii xadigaaga dadka gaarka iskaga bixinayo aad ka qaado uu u dhigmo ama uu ka sareeyo xadiga cusub ee kaabista, lagaagama baahna inaad cusboonaysiiso xadigaaga.

Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxaa ku waajib ah inay bixiso xadiga hooseeya ee u dhaxeeya xadiga kaabista ama xadiga dadka sida gaarka ah lacagta iskaga bixiyaha. Bixiyayaashu waa inay ka warbixiyaan korodhka xadiga kahor inta DCYF ayna kordhin xadiga si loogu ogolaado qoysaska qaata kaabista daryeelka ilmaha. 

Bixiyayaashu waxay ka warbixin karaan xadiga dadka gaarka iskaga bixiya iyada oo iimeel u diraya providerhelp@dcyf.wa.gov oo uu ku jiro:

 • Lambarkaaga bixiyaha
 • Magaca ganacsigaaga
 • Cinwaanka ganacsigaaga
 • Macluumaad aad doorbido in lagaaga soo xidhiidho (cinwaanka iimeelka ama lambarka taleefanka hadii aad doorbidayso DCYF inay kugula soo xidhiidho taleefanka)
 • Taariikhda aad kordhinayso xadidaada dadka iska iskaga bixinaya
 • Xadiga dadka is iska bixiya waxaa loo kala jajabiyaa qaybaha da'da:
  • Sabi (dhalasho ilaa 11 bilood)
  • Ilmo Socod Barad ah (12 ilaa 17 bilood)
  • Ilme socda (18 ilaa 29 bilood)
  • Waxbarashada dugsiga kahor (30 maalmood ilaa 6 bilood da'da ah oo aan gelin xanaanada caruurta)
  • Da'da waxbarashada (5 - 12 sano jir oo dhigta dugsiga)

Fadlan u soo gudbi xadigaaga ugu danbeeya ee DCYF ugu danbayn Julaay 17, 2021, si loogu bixiyo qaansheegta Julaay. Hadii xadigaaga dadka gaarka iskaga bixinayo aad ka qaado uu u dhigmo ama uu ka sareeyo xadiga cusub ee kaabista, lagaagama baahna inaad cusboonaysiiso xadigaaga.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Sharciga Caruurta Fair Start iyo isbadala kusoo socda daryeelka ilmaha, booqo boga Working Connections Child Care ee websaytka DCYF.

Wixii su'aalo ah oo ku saabsan macluumaadka ugu danbeeya ee xadiyada, fadlan waxa aad kala xidhiidhaa Khadka Bixiyaha Working Connections Child Care ee 1-800-394-4571 ama iimeelka providerhelp@dcyf.wa.gov.