Child Care Provider COVID-19 Vaccine Eligibility | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Child Care Provider COVID-19 Vaccine Eligibility

Dear Child Care Providers,

On March 2, President Biden announced that he expects all K–12 school employees and child care providers to receive at least one dose of the COVID-19 vaccine before the end of March.

We are pleased that Gov. Jay Inslee issued a statement to include child care workers and educators in Phase 1B, Tier 1 immediately.

There is no specified age requirement. Child care providers and workers of all ages are immediately eligible for a vaccine under Phase 1B-1 and can now begin scheduling appointments. However, the state’s allocation of vaccine has not significantly increased, and progress is still being made to vaccinate all others eligible in Phase 1B-1. We urge you to remain patient, as vaccinations will be phased-in throughout the month.

The best option to access vaccines for child care right now is through the Federal Retail Pharmacy Program, which operates through national pharmacies and independent pharmacy chains. You can also find a vaccine location here.

To ensure you can begin scheduling your appointments immediately, we won’t be sending a postcard to you after all, as previously communicated. To assess your eligibility to receive COVID-19 vaccine, please visit the DOH Phase Finder form.  If Phase Finder shows that you are eligible, please print or screenshot the confirmation page, along with a screenshot of this email and bring that with you when you get your vaccine.

In Phase Finder, you must answer "Yes" to the following questions, even if you provide child care in your home or a licensed outdoor preschool:

  • “Are you working outside the home and/or does someone you are living with work outside the home?"
  • "Are you considered a critical worker according to the Washington Critical Infrastructure Worker list?"

Then, select “I work in a child care/daycare or early learning in an enclosed setting.”

DCYF acknowledges these announcements may cause a mix of excitement, concern, and confusion. The agency will continue to share information as we learn more.

If you have questions, contact the State COVID-19 Information Hotline: Dial 1-800-525-0127, then press #. If you can’t reach the hotline via the regular number, please call the alternate number, 888-856-5816 (a Spanish option is available).

Thank you for your continued service to the children and families we serve.


Elegibilidad de los proveedores de cuidado infantil para recibir la vacuna contra la COVID-19

Estimados proveedores de cuidado infantil:

El 2 de marzo, el presidente Biden anunció que espera que todos los empleados de las escuelas de jardín de infantes a 12.º grado y los proveedores de cuidado infantil reciban al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 antes de finales de marzo.

Estamos agradecidos de que el gobernador Jay Inslee haya emitido una declaración para incluir de inmediato a los proveedores de cuidado infantil y educadores en la Fase 1B, Nivel 1.

No hay ningún requisito que especifique la edad. Los trabajadores y proveedores de cuidado infantil de todas las edades se vuelven inmediatamente elegibles para recibir la vacuna durante la Fase 1B-1 y, a partir de ahora, ya pueden programar su cita. Sin embargo, la asignación estatal de las vacunas no ha aumentado considerablemente, y se sigue avanzando para lograr vacunar a todas las demás personas elegibles para la Fase 1B-1. Les pedimos que tengan paciencia, ya que las vacunas estarán disponibles de manera paulatina a lo largo del mes.

La mejor manera de que los proveedores de cuidado infantil accedan ahora mismo a la vacuna es a través del Programa Federal de Farmacias Minoristas, que opera en farmacias nacionales y cadenas de farmacias independientes. También pueden encontrar un lugar de vacunación aquí.

Para que puedan comenzar a programar su cita de inmediato, no les enviaremos una tarjeta postal, tal como se había informado anteriormente. Para verificar su elegibilidad para recibir la vacuna contra la COVID-19, visiten el formulario Encuentra tu fase del DOH.  Si Encuentra tu fase indica que son elegibles, impriman o hagan una captura de pantalla de la página de confirmación, junto con una captura de pantalla de este correo electrónico, y llévenlo cuando reciban su vacuna.

En Encuentra tu fase, deben responder “Sí” a las siguientes preguntas, incluso si prestan servicios de cuidado infantil en su casa o en un centro preescolar al aire libre con licencia:

  • “¿Usted y/o alguien que vive con usted trabajan fuera de casa?”
  • “¿Usted es considerado un trabajador crítico según la lista de Trabajadores de Infraestructura Crítica de Washington?”

Luego, seleccionen “Trabajo en persona en un centro de cuidado infantil o en un centro de educación temprana”.

El DCYF reconoce que estos anuncios pueden generar una mezcla de entusiasmo, inquietud y confusión. La agencia continuará compartiendo información a medida que se conozca más acerca del tema.

Si tienen preguntas, pónganse en contacto con la línea directa estatal de información sobre la COVID-19: Marquen 1-800-525-0127 y, luego, pulsen #. Si no pueden comunicarse con la línea directa a través del número habitual, llamen al número alternativo, 888-856-5816 (hay una opción en español).

Gracias por prestar servicio continuo a los niños y las familias a quienes prestamos servicios.


U Qalanka Talaalka Bixiyaha Daryeelka Ilmaha COVID-19

Daryeel-bixiyayaasha Carruurta ee Sharafta leh,

Maarso 2, Madaxweyne Biden waxa uu ku dhawaaqay inuu uga fadhiyo dhamaan shaqaalaha dugsiyada xanaanada caruurta -12 iyo bixiyahaasha daryeelka ilmaha inay qaataan ugu yaraan hal talaal oo COVID-19 ah wixii ka horeeya Maarso.

Waxaa noo farxad ah in Badhasaab. Jay Inslee uu soo saaro bayaanka loogu darayo shaqaalaha iyo macalimiinta daryeelka ilmaha Wajiga 1B, Qaybta 1 isla markaba.

Malaha shardi da' oo gaar ah. Bixiyayaasha daryeelka ilmaha iyo shaqaalaha dhamaan da'daha waxay markaba u qalmaan talaalka Wajiga 1B- 1 oo waxa ay iminka bilaabi karaan qabsashada balanta. Laakiin, talaalka uu hayo gobolku weli si wayn uma uu kordhin, oo hawsha ayaa la wadaa weli lagu doonayo in cid walba lagu talaalo oo kale oo u qalanta Wajiga 1B-1. Waxa aan kaa dalbanaynaa inaad u samirto, maadaama oo talaalka lagu bixinayo wajiyo bisha.

Ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee loo qaadan karo talaalku daryeelka ilmaha ee iminka waxaa weeye in lagu qaadoBarnaamijka Farmasiga Tafaariiqda ee Federalka, kuwaas oo hoos yimaada farmasiyada qaran iyo dalada farsamiyada madaxa banaan. Waxa aad sidoo kale ka heli kartaa goobta talaalka halkan.

Si loo xaqiijiyo in laguu qabtay balantaada isla markaba, ma soo diri doono booskaadh adiga marka danbe, sida hore la iskugu soo sheegi jiray. Si aad u ogaato u qalankaaga inaad qaadato talaalka COVID-19, fadlan booqo foomka Phase Finder (Helitaanka Wajiga) ee DOH.  Hadii Phase Finder uu muujinayo inaad u qalanto, fadlan daabaco ama ka qaad sawir shaashada ah boga xaqiijinta, oo waxa aad sidoo kale sawirtaa shaashada iimeelka oo soo qaado marka aad talaalka u iminayso.

Phase Finder, waa inaad ku jawaabtaa "Haa" su'aalaha soo scoda, xataa hadii aad ku bixiso daryeelka ilmaha gurigaaga ama waxbarashada dugsiga kahor banaanka ah oo liisan haysta:

  • "Miyaad ka shaqaysaa meel ka baxsan guriga iyo/ama miyaad qof la nooshahay kaala shaqeeyaa meel ka baxsan gurigaaga?"
  • "Miyaad kamid tahay shaqaalaha loo arko daruuri sida ay dhigayaan Liiska Shaqaalaha Qaab Dhismeedka Daruuriga ah ee Washington?"

Kadib, dooro "waxa aan ka shaqeeyaa daryeelka ilmaha/xanaanada maalintii ama waxbarashada hore oo habdhismeed xidhan ah."

DCYF waxay qiraysaa bayaanadan inay keeni karaan isku dar farxad, walaacyo iyo dawakhaad. Hay'adu waxay sii wadi doontaa inay bixiso macluumaad markay macluumaad cusub ogaato.

Hadii aad qabto su'aalo, la xidhiidh Khadka Tooska ah ee Macluumaadka COVID-19 ee Gobolka: Garaac : 1-800-525-0127, oo kadibna taabo #. Hadii aad ku waydi khadka tooska ah lambarka caadiga ah, fadlan la hadal lambarka kale ee, 888-856-5816 (Ikhtiyaar Isbaanish ah ayaa laga helaa).

Waad ku mahadsan tahay adeega joogtada ah ee aad siiso caruurta iyo qoysaska aanu u shaqayno.