Fall Child Care COVID-19 Grant Application Now Available | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Fall Child Care COVID-19 Grant Application Now Available

Dear Licensed Child Care Provider,

The Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) is announcing a new funding opportunity for licensed child care providers to ensure a stable, functional and flexible child care system that supports providers and families throughout the COVID-19 pandemic. The Fall Child Care COVID-19 Grants will help child care providers to offset increased costs associated with the pandemic and to incentivize providers to serve school-age children.

Eligible Providers

The DCYF Fall Child Care COVID-19 Grant is available to licensed providers who agree to remain open and serve children through the end of the 2020-2021 school year and who meet one of the following criteria:

  • Sustainability Criteria: Providers who have been open and providing care throughout the pandemic and did not previously receive a DCYF Child Care COVID-19 Grant. *Open providers that did previously receive a DCYF Child Care COVID-19 Grant may be eligible for a difference payment if the grant amount was less than the amount currently offered.
  • Reopening Criteria: Providers who were temporarily closed and have now opened and did not receive a previous DCYF Child Care COVID-19 Grant because they were closed. Providers must be open at the time of their application. *A provider is not eligible for this grant if they received a previous DCYF Child Care COVID-19 Grant and then closed their license.
  • Expansion Criteria: Providers who started serving school-age children or who are newly authorized to serve children accessing subsidy, or expanded how they offer care (such as expanded hours, serving school-age children full-day instead of before and after school) as a result of the pandemic. *Newly licensed providers as of July 1, 2020, or later may be eligible for a grant.

To determine if you qualify to apply for the grant, please refer to this DCYF Fall Child Care Grant Eligibility Flowchart.

How to Apply

Interested providers will log into the WA Compass Provider Portal and select the DCYF Fall COVID-19 Grant pop-up to apply for the grant. 

The grant will close Wednesday, Nov. 25, at 11:59 p.m.

More Information

To learn more and access helpful resources and information, visit the DCYF Early Learning COVID-19 Grant webpage.

Questions?

Contact dcyf.covidgrantinfo@dcyf.wa.gov or contact your local Child Care Aware regional office.


Ya está disponible la solicitud de subvención de otoño para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19

Estimado(a) proveedor autorizado para el cuidado de niños:

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families, DCYF) del estado de Washington anuncia una nueva oportunidad de subvención para los proveedores de cuidado de niños autorizados a fin de garantizar un sistema de cuidado de niños estable, funcional y flexible que apoye a los proveedores y a las familias durante la pandemia de COVID-19. La subvención de otoño para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19 ayudará a los proveedores de cuidado de niños a compensar por el aumento de gastos asociado con la pandemia e incentivarlos para que reciban a niños en edad escolar.

Proveedores elegibles

La subvención de otoño para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19 que entrega el DCYF está disponible para los proveedores autorizados que acepten seguir con sus programas abiertos y reciban niños hasta que termine el año escolar 2020-2021, y que cumplan con uno de los siguientes criterios:

  • Criterios relacionados con la sostenibilidad: Proveedores cuyos programas han permanecido abiertos brindando atención durante toda la pandemia y que no recibieron anteriormente una subvención para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19 entregada por el DCYF. * Los proveedores con programas abiertos que recibieron anteriormente una subvención para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19 entregada por el DCYF pueden ser elegibles para el pago de una diferencia si el monto de la subvención anterior fue menor que el monto que se ofrece actualmente.
  • Criterios relacionados con la reapertura: Proveedores que cerraron temporalmente sus programas, que ahora han abierto y que, por haber cerrado, no recibieron una subvención anterior para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19 por parte del DCYF. Los programas de los proveedores deben estar abiertos en el momento de su solicitud. * Si un proveedor recibió una subvención del DCYF para cuidado de niños por motivos relacionados con la COVID-19 y luego cerró su licencia, entonces no es elegible.
  • Criterios relacionados con la ampliación: Proveedores que comenzaron a recibir a niños en edad escolar o que fueron autorizados recientemente para recibir a niños con acceso al subsidio, o bien, proveedores que ampliaron la prestación del servicio (por ejemplo, extendieron el horario o reciben a niños en edad escolar durante todo el día en lugar de hacerlo solo antes y después de la escuela) como resultado de la pandemia. * Los proveedores que han sido autorizados recientemente, a partir del 1 de julio de 2020 o después, pueden ser elegibles para una subvención.

Para determinar si es elegible para solicitar la subvención, consulte el diagrama sobre la elegibilidad para la subvención de otoño que entrega el DCYF para cuidado de niños.

Cómo realizar la solicitud

Los proveedores interesados deben iniciar sesión en WA Compass Provider Portal (Portal para proveedores) y seleccionar la ventana emergente de subvención de otoño que entrega el DCYF para cuidado de niños por motivos relacionados con la pandemia de COVID-19. 

Esta solicitud para la subvención se cerrará el miércoles 25 de noviembre, a las 11:59 p. m.

Más información

Para obtener más información y acceder a recursos y datos útiles, visite la página web de la Subvención relacionada con la COVID-19 que entrega el DCYF para proveedores de aprendizaje temprano.

¿Tiene alguna pregunta?

Escriba a dcyf.covidgrantinfo@dcyf.wa.gov o comuníquese con su oficina regional de Child Care Aware.


Codsiga Deeqda COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee Xiliga Dayrta ayaa Hadda La Heli Karaa

Qaali Bixiyaha Daryeelka Caruurta ee Ruqsada Haysta,

The Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxay ku dhawaaqaysaa fursad maalgelin oo cusub oo la siinayo bixiyeyaasha daryeelka caruurta ee ruqsada haysta si loo hubiyo nidaam daryeel caruur oo xasiloon, shaqaynaya oo dabacsan kaasoo taageeraya bixiyeyaasha iyo qoysaska inta lagu guda jiro xaalada cudurka safmarka ee COVID-19. Deeqaha COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee Xiliga Dayrta waxay bixiyeyaasha daryeelka caruurta ka caawinaysaa isku dheela tirka qarashaadka deeraadka ah ee la xiriira cudurka safmarka iyo ku dhiiragelinta daryeel bixiyeyaasha inay u adeegaan caruurta da'da dugsiga gaartay.

Daryeel Bixiyeyaasha U Qalma

Codsiga Deeqda COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee Xiliga Dayrta ee DCYF waxaa heli kara daryeel bixiyeyaasha ruqsada haysta kuwaasoo oggolaaday inay furnaadaan oo u adeegaan caruurta illaa dhammaadka sanad dugsiyeedka 2020-2021 kuwaasoo buuxiya mid ka mid ah shuruudaha soo socda:

  • Shuruudaha Joogtaynta: Daryeel bixiyeyaasha furnaa ee bixinayay daryeel inta lagu jiray cudurka safmarka ah oo dhan isla markaana aan horey u helin Deeqda COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee DCYF. *Daryeel bixiyeyaasha furan ee horay u helay Deeqda COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee DCYF waxay xaq u yeelan karaan lacag siin kale haddii qadarka deeqdu ka yarayd inta hadda la bixinayo.
  • Shuruudaha Dib u Furida: Daryeel bixiyeyaasha si ku meelgaar ah u xirnaa haddana furmay oo aan helin Deeqda COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee DCYF iyadoo ay sabab u tahay inay xirnaayeen. Daryeel bixiyeyaasha waa inay furan yihiin waqtiga ay codsiga soo dirayaan. *Daryeel bixiye uma qalmo deeqdan haddii ay horay u heleen Deeqda COVID-19 ee Daryeelka Caruurta ee DCYF kadibna ay xireen ruqsadooda.
  • Shuruudaha Balaarinta: Daryeel bixiyeyaasha bilaabay u adeegida caruurta da'da dugsiga gaartay ama kuwa dhowaan loo fasaxay inay u adeegaan caruur helaysa kaalmo, ama balaariyey sida ay u bixiyaan daryeelka (sida saacado la kordhiyay, u adeegida caruurta da'da dugsiga gaartay maalintii oo dhan halkii ay ahayd ka hor iyo kadib dugsiga) iyadoo uu sabab u yahay cudurka safmarka ah. *Daryeel bixiyeyaasha dhowaan la siiyay ruqsada laga bilaabo Luulyo 1, 2020, ama wixii ka dambeeya ayey u qalmi karaan deeqda.

Si aad u ogaato haddii aad u qalanto inaad codsato deeqda, fadlan halkan ka ogow DCYF Fall Child Care Grant Eligibility Flowchart.

Sida loo Codsado

Daryeel bixiyeyaasha danaynaya waxay geli doonaan Bogga Daryeel Bixiyaha ee WA Compass waxayna dooran doonaan bogga sida kediska ah u soo muuqan doono ee DCYF Fall COVID-19 Grant si ay u codsadaan deeqda. 

Deeqda waxay xirmi doontaa Arbaco, Nofembar 25, 11:59 hebeennimo

Xog Badan

Si aad u ogaato macluumaad dheeraad ah oo aadna u hesho ilo macluumaad caawimaad leh, booqo Bogga DCYF Early Learning COVID-19 Grant.

Su’aalo?

La xiriir dcyf.covidgrantinfo@dcyf.wa.gov ama la xiriir Xafiis goboleedka Child Care Aware ee deegaankaaga.