Reopening Steps and Guidance for Child Care Providers | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Reopening Steps and Guidance for Child Care Providers

Dear Child Care Providers:

The Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) recognizes child care providers are preparing to reopen their programs after temporary closures due to COVID-19 to support families in need of child care.

Additional steps need to be considered by providers to reopen the child care program to support the health and safety of staff, families and children. DCYF has created a guidance document to support reopening to promote and support the health and safety of all adults and children.

This guidance is based on Washington State Department of Health (DOH) guidance, federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommendations and a public health approach. It is not a licensing requirement at this time.

The guidance document created by DCYF contains a variety of areas for program planning, communicating and prevention, with a column for optional documentation for programs on completion and dates to aid the program’s diligent review.

If you decide to reopen your program after a temporary closure, DCYF requires you to report this on the WA Compass Provider Portal, contact your licensor and communicate your opening business date.

Read the full Child Care Reopening Steps and Guidance document.

If you have any questions, please contact your licensor.


Medidas de reapertura y guías para los proveedores de cuidado infantil

Estimados proveedores de cuidado infantil:

El Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) reconoce que los proveedores de cuidado infantil se están preparando para reabrir sus programas después del cierre temporal debido a la COVID-19 con el fin de apoyar a las familias que necesitan estos servicios.

Los proveedores deben considerar tomar medidas adicionales para reabrir el programa de cuidado infantil con el objetivo de apoyar la salud y la seguridad del personal, las familias y los niños. El DCYF creó un documento guía con el fin de apoyar la reapertura para promover y respaldar la salud y la seguridad de todos los adultos y niños.

Este documento se basa en la guía del Departamento de Salud (Department of Health, DOH) del estado de Washington , las recomendaciones federales de los CDC y en un enfoque de salud pública. No es un requisito para tener licencia en este momento.

El documento guía de la DCYF contiene una variedad de áreas para la planificación, la comunicación y la prevención del programa, e incluye una columna de documentación opcional para la finalización de programas, así como fechas para apoyar la revisión diligente de estos.

Si decide reabrir su programa después del cierre temporal, el DCYF le exige informar esto en WA Compass Provider Portal, contactar al otorgante de su licencia y comunicar la fecha de apertura de su comercio.

Lea el documento Guía y medidas para la reapertura del cuidado infantil en su totalidad.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la persona que otorga su licencia.


Tilmaamaha iyo Talaabooyinka Dib u Furida Daryeel Bixiyayaasha Caruurta

Mudane Daryeel-bixiyaha Carruurta:

Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxa ay ogsoon tahay in bixiyayaasha daryeelka ilmuhu ay u diyaar garoobayaan dib u furitaanka barnaamijyada kadib markii loo xidhay COVID-19 si markaa qoysaska looga taageero baahiyaha daryeelka ilmaha.

Talaabooyin dheeraad ah ayaa loo baahan yahay inay eegaan bixiyayaashu si markaa dib loogu furo barnaamijka daryeelka ilmaha ee lagu taageerayo caafimaadka iyo amaanka shaqaalaha, qoysaska, iyo caruurta. DCYF waxay samaysan waraaqo tilmaamo ah oo gacan ka gaysanaya dib u furitaanka oo markaa lagu sugayo laguna taageerayo amaanka iyo caafimaadka dhamaan dadka waawayn iyo caruurta.

Tilmaamahan waxa ay ku salaysan yihiin tilmaamaha Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington (DOH), Xarunta Federalka ee Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunada (CDC) talooyinkoodii iyo qaabka caafimaadka shacabka. Maaha shuruud liisan wakhti xaadirkan.

Waraaqaha tilmaamaha waxay leeyihiin qorshayn kala duwan oo barnaamijka ah, sheegida iyo kahortaga, waxaana la socoto qayb waraaqo kale ah oo barnaamijka marka la dhamaystiro iyo taariikhdaha si markaa ay gacan uga gaysan karaan aragtida guud ee barnaamijka.

Hadii aad go'aansato inaad dib u furto barnaamijkaaga kadib markii si kumeel gaadh ah loo xidhay, DCYF waxay kaaga baahan tahay in aad tan gaadhsiiso Daaqada Bixiyaha WA Compass, inaad la xidhiidho cida liisanka ku siisay iyo inaad sheegto taariikhda aad furayso.

Akhri gebi ahaan Talaabooyinka Dib u Furitaanka Daryeelka Ilmaha iyo Tilmaamaha waraaqaha.

Hadii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan la xidhiidh cida liisanka ku siisay.