The Right to Transfer a Child Care License Effective June 11, 2020 | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

The Right to Transfer a Child Care License Effective June 11, 2020

Dear Child Care Providers,

During the 2020 Legislative Session, Gov. Inslee signed House Bill 2619 into law, which goes into effect on June 11, 2020. This bill expands the rights of anyone who holds a child care license by allowing that license to be transferred when a child care business owner is selling or transferring their business to a new owner.

Beginning June 11, the Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) will work with licensed child care providers who wish to transfer their child care license to another party. DCYF is currently developing the rules and processes for transferring licenses. These proposed rules are available for public comment through June 23.

If you have any questions or if you are interested in transferring your child care license, please contact Bob Kerwin at robert.kerwin@dcyf.wa.gov.


El Derecho de transferir una licencia para el cuidado de niños vigente a partir del 11 de junio del 2020

Estimados proveedores de cuidado de niños:

Durante la sesión legislativa de 2020, el gobernador Inslee promulgó el Proyecto de Ley 2619 de la Cámara de Representantes, que entra en vigor el 11 de junio de 2020. El proyecto de ley amplía los derechos de cualquier persona que tiene una licencia para el cuidado de niños permitiendo que la licencia se pueda transferir cuando el propietario de una empresa de cuidado de niños vende o transfiere su empresa a un propietario nuevo.

A partir del 11 de junio, Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) trabajará con los proveedores de cuidado de niños autorizados que desean transferir su licencia de cuidado de niños a un tercero. Actualmente, DCYF está diseñando reglas y procesos para la transferencia de licencias. Estas reglas propuestas están disponibles para comentarios públicos durante el día 23 de junio.

Si tiene alguna pregunta o le interesa transferir su licencia para cuidado de niños, comuníquese con Bob Kerwin a robert.kerwin@dcyf.wa.gov.


Xuquuqda Wareejinta Liisanka Daryeelka Ilmaha Laga Bilaabo Juun 11, 2020

Daryeel-bixiyayaasha Daryeelka Ilmaha ee Qaaliga ah,

Inta lagu jiro Kalfadhiga Shardi Dejineed 2020, BadhasaabInslee waxa uu saxeexay Soo Jeedin Aqaleedka 2619 inay sharci noqoto, taas oo markaa dhaqan geleysa Juun 11, 2020. Sharcigan waxa uu balaadhinayaa xuquuqda qof kasta oo haysta liisan daryeelka carruurta ah inuu u ogolaanayo inuu wareejiyo mulkiyada ganacsiga daryeelka ilmaha isaga oo ka iibinaya ama ku wareejinaya ganacsigan mulkiile cusub.

Laga bilaabo Juun 11, Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxay la shaqayn doontaa bixiyayaasha liisanka haysta ee daryeelka ilmaha, ee doonaya inay cid kale ku wareejiyaan liisankooda daryeelka ilmaha. DCYF waxay wakhti xaadirkan samaynaysaa shuruuc iyo nidaamyo lagu wareejin karo liisamada. Shuruucdan lagu taliyay waxay shacabku ka dhiiban karaan faaladooda ilaa Juun 23.

Hadii aad qabto wax su'aalo ah ama aad doonasyo inaad wareejiso liisankaaga daryeelka ilmaha, fadlan kala xidhiidh Bob Kerwin robert.kerwin@dcyf.wa.gov.