Child Care Subsidy Increases for All Provider Types | Spanish | Somali

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Child Care Subsidy Increases for All Provider Types

Effective July 1, 2020

Effective July 1, 2020, the Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) will increase child care subsidy base rates for licensed family home, center and licensed exempt family, friend and neighbor (FFN) providers.

 • Your July invoice will reflect this rate increase.
 • Licensed provider tiered reimbursement will be calculated on the increased base rate.
licensed family home
lfh le
center

Claiming a Rate Less than Rate Printed on Invoice

Please review each invoice to confirm the updated rates. By rule, DCYF cannot pay a child care subsidy rate that is more than a provider’s private pay rate. You may need to take additional action based on your private pay rates.

 • If your invoiced rate is the same as your private pay rate, then no further action is needed.
 • If your invoiced rate is more than your private pay rate, please report your rates to DCYF by emailing providerhelp@dcyf.wa.gov or by calling the provider line at 800-394-4571 to have your child care subsidy rate updated.
 • You may decrease your rates when claiming through the online portal when you submit a claim.
 • Your invoiced rates cannot be corrected by calling Invoice Express when you submit a claim.

If you have questions regarding these changes, please call the Statewide Provider Team 800-394-4571 or email providerhelp@dcyf.wa.gov.

Read more


Aumentos en el subsidio de cuidado infantil para todos los tipos de proveedores

Fecha de entrada en vigencia: 1 de julio de 2020

A partir del 1 de julio de 2020, el Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) aumentará las tarifas básicas del subsidio de cuidado infantil para proveedores de hogares familiares y centros autorizados, y proveedores exentos autorizados de familiares, amigos y vecinos (family, friend and neighbor, FFN).

 • En su factura de julio, se verá reflejado este aumento.
 • Los reembolsos estratificados de los proveedores autorizados se calcularán según la tarifa básica con aumento.
sp1
sp2
sp3

Presentación de reclamos por una tarifa menor a la que figura en la factura

Revise todas las facturas para confirmar que las tarifas estén actualizadas. Por norma general, el DCYF no puede pagar una tarifa de subsidio de cuidado infantil superior a la tarifa de pago personal de un proveedor. Según sus tarifas de pago personal, es posible que deba tomar medidas adicionales.

 • Si la tarifa facturada es igual a la tarifa de pago personal, no es necesario tomar ninguna medida.
 • Si la tarifa facturada es superior a la tarifa de pago personal, deberá informar sus tarifas al DCYF por correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov o por teléfono a la línea de proveedores llamando al 800-394-4571, a fin de que actualicemos su tarifa de subsidio de cuidado infantil.
 • Sus tarifas pueden reducirse si realiza su reclamo a través del portal en línea.
 • Las tarifas facturadas no pueden corregirse si llama a Invoice Express para realizar un reclamo.

Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, llame al Equipo Estatal de Proveedores al 800-394-4571, o bien envíe un correo electrónico a providerhelp@dcyf.wa.gov.

Lee mas


Kordhinta Kaabista Daryeelka Ilmaha ee Dhamaan Noocda Bixiyayaasha

Dhaqan Galay Julaay 1, 2020

Waxa dhaqan gelisey Julaay 1, 2020, Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxayna kordhinaysaa xadiga kaabista daryeelka ilmaha ee guriga liisanka haysta, xarumaha iyo qoysaska, asxaabka, iyo xaafada (FFN) laga soo reebey waajibaadka qaadashada liisanka bixayayaasha ah.

 • Qaansheegtaa Julaay waxa ay ka muuqan doontaa xadigan kordhay.
 • Bixiyayaasha liisanka haysta waa inay gudaan iyada oo xisaabinaya xadiga kordhay ee liisanka.
so1
so2
so3

Dalbashada Xadiga Ka Yar Xadiga Ku Qoran Qaansheegta

Fadlan eeg qaan sheeg kasta si aad u xaqiijiyo in xadiga ku qoran yahay uu yahay kii ugu danbeeyay. Shuruucdan, DCYF ma bixin karto xadiga kaabista daryeelka ilmaha ee ka badan xadiga hadii si gaar ah la iskaga bixinayo. Waxa aad u baahan kartaa talaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan xadiga iska bixinta gaarka ah.

 • Hadii xadiga qaansheegtaadu uu lamid yahay xadiga aad gaarka cida iskaga bixisa, wax talaabo ah oo dheeraad ah looma baahna.
 • Hadii aad xadiga aad ku dalacday uu ka badan yahay xadiga cida sida gaarka ah iskaga bixisa, fadlan waxa aad gaadhsiisaa xadiga DCYF adiga oo ugu diraya iimeelka providerhelp@dcyf.wa.gov ama adiga oo kala hadlaya 800-394-4571 si aad u cusboonaysiiso xadiga kaabista daryeelka ilmahaaga.
 • Waxa aad yarayn kartaa xadigaaga marka aad ku dalbanayso online ahaan daaqada ah marka aad gudbinayso dalabka.
 • Xadiga qaansheegtaadu waa inaanla sixin iyada oo lala hadlayo Invoice Express marka aad dalabka gudbinayso.

Hadii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan isbadalan, fadlan kala hadal Kooxda Bixiyayaasha Gobolka oo Dhan 800-394-4571 ama iimeel ugu dir providerhelp@dcyf.wa.gov.

Akhri wax dheeraad ah