Foundational Quality Standards Guidebook Available in Somali and Spanish | Soomaaliga | Español

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Washington State Department of Children, Youth, and Families

Foundational Quality Standards for Early Learning Programs (WAC Chapter 110-300) Guidebook Available in Somali and Spanish

In December 2018, the Foundational Quality Standards for Early Learning Programs Guidebook was posted in English on the DCYF Events and Learning Opportunities website.

We are pleased to announce that the guidebook is now translated in both Somali and Spanish:

There are four sections to the guidebook: alignment overview, education overview, communication overview, and resources. The guidebook contains resources, supportive documents, and tools aimed to help all audiences in preparation for the transition to WAC Chapter 110-300 implementation in August 2019.

Please note: this guidebook is not a replacement for the Interpretive Guidebook, but is another resource for providers, stakeholders, community partners, and the Department of Children, Youth, and Families staff. Work on the Interpretive Guidebook will begin this fall and you will hear more about this in the near future.

If you have any questions regarding WAC Chapter 110-300, please email dcyf.wacqanda@dcyf.wa.gov.


Buugga Tusmada Foundational Quality Standards for Early Learning Programs (WAC Cutubka 110-300) oo kuqoran luuqadaha Soomaaliga iyo Isbaanishka

Bishii Diseembar 2018, Buugga tusmada ee Foundational Quality Standards for Early Learning Programs ayaa lagusoo daabacay af Ingiriiska lana soo galiyay webseetka Munaasabadaha iyo Fursadaha Waxbarashada ee DCYF.

Waxaan kufaraxsanahay inaan shaacino in buugga tusmada hadda looturjumay labadaba luuqadood baa Soomaaliga iyo Isbaanishka:

Waxaa jiro afar qaybood oo uu leeyahay buugga tusmadu: dulmarka isku aadinta, dulmarka waxbarashada, dulmarka isgaarsiinta, iyo ilaha macluumaadka. Buugga tusmadu wuxuu kakooban yahay ilo macluumaad, dukumiintiyo taageero kusiinaaya, iyo qalab loogu talagalay in looga caawiyo dhamaan akhristayaasha inay udiyaar garoowga dhaqan galinta kala guurka WAC Cutubka 110-300 oo dhacaysa bisha Agoosto 2019.

Fadlan ogoow: buuggaan tusmadu maaha badelka Interpretive Guidebook, laakiin waa il kale oo macluumaad oo loogu talagalay adeeg bixiyaasha, hogaanada xarumaha, iskaashatada bulshada, iyo shaqaalaha Department of Children, Youth, and Families (Waaxda Caruurta, Dhalinta, iyo Qoysaska). Shaqada Interpretive Guidebook waxaa la bilaabayaa xiligaan dayrta waxaadna macluumaad dheeri ah oo arintaan kusaabsan maqli doontaa mustaqbalka dhaw.

Haddii aad wax su'aalo ah kaqabto WAC Cutubka 110-300, fadlan iimayl udir dcyf.wacqanda@dcyf.wa.gov.


Guía Foundational Quality Standards for Early Learning Programs (Capítulo 110-300 del WAC) disponible en somalí y español

En diciembre de 2018, la guía Foundational Quality Standards for Early Learning Programs fue publicada en inglés en la página de eventos y oportunidades de aprendizaje del Department of Children, Youth, and Families (DCYF, Departamento de Niños, Jóvenes y Familias).

Nos enorgullece anunciar que la guía ahora se encuentra en somalí y español:

La guía consta de cuatro secciones: descripción de la alineación, descripción de la formación, descripción de la comunicación y recursos. La guía contiene recursos, documentos de apoyo y herramientas destinadas a ayudar a todas las audiencias en la preparación para la transición a la implementación del Capítulo 110-300 del Washington Administrative Code (WAC, Código Administrativo de Washington) en agosto de 2019.

Tenga en cuenta lo siguiente: esta guía no reemplaza la Interpretive Guidebook, sino que es otro recurso para proveedores, partes interesadas, socios de la comunidad y el personal del DCYF. El trabajo en la Interpretive Guidebook, comenzará este otoño. Tendrá más información al respecto más adelante.

Si tiene alguna consulta sobre el Capítulo 110-300 del WAC, envíe un correo electrónico a dcyf.wacqanda@dcyf.wa.gov.