Read Across America Pajama Day - Tomorrow, March 2nd

Pajama Day: Kickoff on Read Across America Day is Thursday, March 2nd  

Wear your favorite pajamas and bring in a stuffed animal (that can fit into a backpack)


Read Across America Bingo Challenge  

Read Across America Bingo Board will be in your child’s Wednesday folder on March 1st. 

  • Read Across America Day begins on March 2nd until April 12th. 

  • Your child can complete squares on the reading bingo board for cool magnetic bookmarks!  Rows, columns, diagonals all win!  

  • Please see Mrs. Case in the Library when you have BINGO to claim your bookmark!  Your child can find an electronic copy here:  Read Across America 2023 Bingo Challenge


Would you like a Translated Version of this Bulletin?

Using Chrome (google), this bulletin can be translated in many languages.  Click here and it will take you to another web page.  At the top of the page, click the language you prefer.

Con Chrome (google), este boletín se puede traducir a muchos idiomas. Haga clic aquí y lo llevará a otra página. En la parte arriba, haga clic en el idioma que prefiera.

 باستخدام كروم (جوجل) ، يمكن ترجمة هذه النشرة بعدة لغات. انقر هنا وسيأخذك إلى صفحة أخرى. في الجزء العلوي من الصفحة ، انقر فوق اللغة التي تفضلها.

이 게시판은 크롬(구글)을 사용하여 여러 언어로 번역될 수 있습니다. 여기를 클릭하시면 다른 페이지로 이동합니다. 페이지 상단에서 원하는 언어를 클릭합니다.

Sử dụng Chrome (google), bản tin này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nhấn vào đây và nó sẽ đưa bạn đến một trang web khác. Trên đầu trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ bạn thích.