Woodson Pyramid Parent Substance Use Education Night - Tomorrow, 7pm

Drug Education Information Night For Parents

5

Woodson Pyramid Virtual Parent Substance Use Education Night

February 15, 2023 at 7pm

  • Meet the substance Abuse Prevention Specialists (SAPS) for the Woodson Pyramind
  • Learn about risk factors for adolescent substance misuse, various drugs, prevention strategies and resources

For questions, contact dsmcneil@fcps.edu

CLICK HERE TO RSVP


Would you like a Translated Version of this Bulletin?

Using Chrome (google), this bulletin can be translated in many languages.  Click here and it will take you to another web page.  At the top of the page, click the language you prefer.

Con Chrome (google), este boletín se puede traducir a muchos idiomas. Haga clic aquí y lo llevará a otra página. En la parte arriba, haga clic en el idioma que prefiera.

 باستخدام كروم (جوجل) ، يمكن ترجمة هذه النشرة بعدة لغات. انقر هنا وسيأخذك إلى صفحة أخرى. في الجزء العلوي من الصفحة ، انقر فوق اللغة التي تفضلها.

이 게시판은 크롬(구글)을 사용하여 여러 언어로 번역될 수 있습니다. 여기를 클릭하시면 다른 페이지로 이동합니다. 페이지 상단에서 원하는 언어를 클릭합니다.

Sử dụng Chrome (google), bản tin này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nhấn vào đây và nó sẽ đưa bạn đến một trang web khác. Trên đầu trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ bạn thích.