Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 10 - Bwletin Nadolig

Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 10 - Bwletin Nadolig

 
 

Yr Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru

tree

Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda ichi i gyd, gan bawb yn Rhwydwaith Gwledig Cymru

Wel, mae mis Rhagfyr wedi cyrraedd unwaith eto – lle mae’r amser wedi mynd?

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur, ac wrth i ddiwedd Rhaglen 2014–2020 yr UE nesáu, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i gasglu’r enghreifftiau gorau o arfer da, wrth ar yr un pryd weithio’n galed i sicrhau bod prosiectau newydd sydd wedi cael eu cymeradwyo ar gael yn ein cyfeiriadur prosiectau – ac mae prosiectau newydd yn parhau i gael eu cymeradwyo’n rheolaidd.

Hoffen ni fanteisio ar y cyfle hwn i roi crynodeb o lwyddiannau 2022.

Uchafbwynt 2022!!

celebrate

Dathliad o Gymru Wledig

Yr uchafbwynt ar gyfer Rhwydwaith Gwledig Cymru a’n holl randdeiliaid oedd y digwyddiad llwyddiannus Dathlu Cymru Wledig – y digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf ers 2019.

Mae’r ffordd yr aeth popeth yn y digwyddiad, ym Maes Sioe Frenhinol Cymru ym mis Mehefin, yn destun balchder a phleser inni.

Croesawodd y dathliad dros 360 o fynychwyr dros ddeuddydd y digwyddiad, gyda mwy na 30 prosiect yn dangos eu gwaith.

Roedd y ddeuddydd yn cynnwys trafodaethau panel ar themâu penodol a oedd yn cynnwys materion sydd o bwys i Gymru wledig, a sgyrsiau â rhai o fuddiolwyr yr astudiaethau achos, lle roeddent yn egluro sut roedd y cyllid wedi’u helpu nhw ac yn rhannu eu llwyddiannau.

Daeth y diwrnod cyntaf i ben gyda dathliad Gwir Flas o gynhyrchion bwyd a diod Cymru mae’r rhaglen wedi’u cefnogi: -

  • 30 o gynhwysion o brosiectau a ariannwyd gan yr RDP wedi’u defnyddio yn y fwydlen
  • 28 o brosiectau yn cael eu harddangos
  • 129 o gwmnïau bwyd a diod sydd wedi derbyn cyllid yr RDP yn derbyn sylw.

Pinacl y dathliadau oedd Gwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru, gyda'r pedwar prosiect ar draws holl themâu’r digwyddiad oedd yn dangos orau ethos y cyllid yn derbyn gwobrau.

map

Cyfeiriadur Prosiectau a Map Arloesi

Gyda dros 1,700 o brosiectau sydd wedi derbyn cyllid wedi’u cynnwys ar ein gwefan, mae’r map hwn yn rhoi syniad gweledol o faint o brosiectau sydd wedi derbyn cyllid yng Nghymru – ddylen ni byth tanamcangyfrif y gwahaniaeth enfawr mae hyn wedi’i wneud i ardaloedd, cymunedau a phobl leol.

Rydyn ni wedi ychwanegu 118 prosiect at y cyfeiriadur yn ystod 2022, a bydd diweddariad arall yn y flwyddyn newydd.

past

Dathlu Llwyddiannau’r Cynllun Datblygu Gwledig Ddoe a Heddiw

Fel y dywedon ni, rydyn ni wedi bod yn brysur yn ystod y flwyddyn diwethaf yn casglu enghreifftiau o’r arferion gorau, ac mae gennyn ni dudalennau penodol ar y wefan lle gallwch weld y canlynol:-

news

Newyddion Gwledig

Yn ôl ein harfer, rydyn ni wastad yn ychwanegu storïau newydd – os ydych yn edrych yn rheolaidd dylech chi weld rhywbeth newydd i ddarllen amdano bob dydd!!

case

Astudiaethau Achos

Yn ystod 2022 rydyn ni wedi coladu a lanlwytho 206 o astudiaethau achos ar y wefan, rhai ohonynt yn cynnwys fideos. Darllenwch am siwrneiau diddorol y prosiectau hyn, a’r gwersi wedi’u dysgu ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork

Dilynwch ni ar Twitter:

@RGC_WRN

 

Dilynwch ni ar Facebook:

Rhwydwaith Gwledig Cymru

 

Dilynwch ni ar Instagram:

rgc_wrn

 

Dilynwch ni ar YouTube:

Rhwydwaith Gwledig Cymru