Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 09 - Newyddion Prosiect

Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 09 - Newyddion Prosiect

 
 

Yr Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru

wrn

Gwefan Uned Cymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru

Mae amser yn hedfan! Mae hi wedi bod bron yn 2 fis ers ein Cylchlythyr diwethaf. Cyhoeddwyd y cylchlythyr diwethaf ar ddechrau cyfnod y gwyliau - gobeithio bod ein holl ddarllenwyr wedi llwyddo i gael seibiant haeddiannol a naill ai wedi mwynhau gwyliau gartref, gan fanteisio ar ychydig o dywydd braf yn eich gardd eich hun, neu wedi mwynhau ymlacio yn yr haul dramor. Yma yn Rhwydwaith Gwledig Cymru rydym wedi mwynhau ychydig o amser i ffwrdd ond, peidiwch â phoeni, mae llawer wedi bod yn digwydd o hyd.

Mae prosiectau yn cael eu hychwanegu drwy’r amser.

Mae straeon newyddion yn cael eu hychwanegu bob dydd.

Manylion cynlluniau a dyddiadau agor newydd.

Astudiaethau Achos

event

Dathlu Cymru Wledig

Ar y cyd â digwyddiad Dathlu Cymru Wledig, fe wnaethom fwrw ati gydag ymgyrch hyrwyddo i ddathlu cefn gwlad.

Llyfryn Astudiaethau Achos

Cymerwch gipolwg ar rai o'r prosiectau llwyddiannus sydd wedi cael eu hariannu. Dyma brosiectau sydd wedi helpu i gynyddu amrywiaeth a gwydnwch ym myd ffermio, coedwigaeth a bwyd, buddsoddi mewn mentrau gwyrdd, mynd i'r afael â thlodi, ysgogi cystadleurwydd, creu swyddi a sicrhau twf cynaliadwy i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru.

Astudiaethau Achos ar Fideo

Cynhyrchodd yr ymgyrch hyrwyddo ddetholiad o glipiau fideo o’r astudiaethau achos, gan gwmpasu prosiectau o dan themâu'r digwyddiad.

Newyddion Prosiect

marine

Mae Glanhau Moroedd Cymru yn ôl!

Eleni, Mae Cadwch Cymru'n Daclus wedi ymuno â’r Gymdeithas Cadwraeth Forol, gan dargedu traethau o amgylch arfordir Cymru a bydd yn cyd-fynd â’r ymgyrch Glanhau Traethau Prydain Fawr, rhaglen genedlaethol glanhau traethau ac arolwg sbwriel fwyaf y DU.

wood

Rhagor o gyllid yn cael ei ddyfarnu i brosiectau gwledig arloesol

Gall meddygon teulu a gweithwyr iechyd eraill yng Ngŵyr roi presgripsiynau ar gyfer cyrsiau byw yn y gwyllt yn y gwylltir i helpu i roi hwb i iechyd a lles pobl.

cynal

Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn archwilio potensial hydrogen ar gyfer y rhanbarth

Comisiynodd Tyfu Canolbarth Cymru, gyda chefnogaeth Grwpiau Gweithredu Lleol Cynnal Y Cardi ac Arwain, a Chynghorau Sir Powys a Cheredigion yr ymgynghorwyr Radical Innovations Group i gynnal yr astudiaeth, ar ôl i randdeiliaid rhanbarthol ddatgan diddordeb mewn Hydrogen Gwyrdd fel ateb dim allyriadau.

vend

Gwerthu Cymunedol Ffres Sir Benfro

Mae'r prosiect hwn yn treialu peiriannau gwerthu bwyd ffres ar draws Sir Benfro ac yn gweithio ochr yn ochr â Menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru PLANED sy'n cefnogi cymunedau ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i sefydlu eu canolfannau bwyd cymunedol eu hunain.

Bil Amaeth

lesley

Bil hanesyddol cyntaf Amaethyddiaeth Cymru i gefnogi ffermwyr yn y dyfodol

Amaethyddiaeth cyntaf Cymru erioed wedi cael ei osod gerbron y Senedd. Mae’r Bil yn paratoi'r ffordd ar gyfer deddfwriaeth uchelgeisiol a thrawsnewidiol i gefnogi ffermwyr, cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, a gwarchod a gwella cefn gwlad Cymru, y diwylliant a’r Gymraeg.

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork

Dilynwch ni ar Twitter:

@RGC_WRN

 

Dilynwch ni ar Facebook:

Rhwydwaith Gwledig Cymru

 

Dilynwch ni ar Instagram:

rgc_wrn

 

Dilynwch ni ar YouTube:

Rhwydwaith Gwledig Cymru