Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 07 - Dathlu Cymru Wledig

Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 07 - Dathlu Cymru Wledig 

 
 

Dathlu Cymru Wledig - 9 & 10 Mehefin 2022

event

Digwyddiad cyntaf Rhwydwaith Gwledig Cymru i’w gynnal ‘yn y cnawd’ ers 2019 yn llwyddiant ysgubol!!

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yn falch o lwyddiant y digwyddiad a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yr wythnos diwethaf.
Cafodd dros 360 o gynrychiolwyr groeso dros y digwyddid deuddydd, a bu mwy na 30 o brosiectau yn arddangos eu gwaith.

Cynhaliwyd trafodaethau panel am bynciau sy’n bwysig i Gymru yn ystod y ddau ddiwrnod hefyd, yn ogystal â sioe sgwrsio gyda rhai o’r bobl a oedd wedi cael budd o’r astudiaethau achos. Buont yn egluro’r hyn y mae'r cyllid wedi'i olygu iddyn nhw ac yn sôn am sut gwnaethon nhw lwyddo.

I gloi’r diwrnod cyntaf, cynhaliodd Gwir Flas ddigwyddiad i ddathlu cynnyrch bwyd a diod o Gymru sydd wedi cael cymorth dan y Rhaglen.
Pen llanw’r Dathliadau oedd Gwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru, pan ddyfarnwyd gwobrau dan bob un o’r themâu'r i’r 4 prosiect sy’n cyfleu ethos y rhaglen gyllido orau.

Os buoch yn y digwyddiad Dathlu, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi arolwg y digwyddiad.

exhibiton

Arddangosfa

34 o stondinau arddangos ar draws 4 Parth:

 • Arloesi – Arddangos prosiectau fel Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol; Cadwch Gymru'n Daclus; Menter Moch Cymru; Cyswllt Ffermio; Gwnaed â Gwlân; Sgiliau Bwyd Cymru; Tyfu Cymru; Cymru. Cyrchfan Bwyd
 • Tirwedd, Natur a Choedwigaeth – Arddangos prosiectau a chynlluniau megis Monitro a Thystiolaeth Amgylcheddol; Rhaglen y Goedwig Genedlaethol; y Cynllun Rheoli Cynaliadwy
 • Bwyd a Thwristiaeth – Arddangos nifer o brosiectau twristiaeth a ariennir drwy'r Rhaglen, yn ogystal â phrosiectau sy'n gysylltiedig â Bwyd, megis Cywain - Menter a Busnes; Bwyd a Diod Cymru; Helix (y tu mewn i'r gromen 360 gradd anhygoel; lle’r oedd sesiynau blasu ar gael drwy gydol y dydd)
 • Cymunedau – Arddangos prosiectau gwych gan 18 o Grwpiau Gweithredu Lleol ledled Cymru, a ariennir gan LEADER

Roedd pob stondin yn dangos yr hyn a gyflawnwyd gan y Rhaglen ac roedd y rheini a elwodd ar y cyllid yn arddangos eu prosiectau gwych.

panel

Paneli

Cynhaliwyd chwe thrafodaeth banel dros y ddau ddiwrnod. Roedd y paneli'n cynnwys arbenigwyr a’r rheini a oedd wedi elwa ar y cyllid a ddarperir dan y Cynllun. Rhannwyd y trafodaethau’n themâu –

 • Llwyddiant wrth Reoli Tir – James Skates, Pennaeth Modelu, Geo-ofodol a Monitro a'r Athro Bridget Emmett, Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU
  Ffermio a Chefn Gwlad – Dr Nerys Llewelyn Jones, Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro Cymru; Prysor Williams, Prifysgol Bangor; Julie Davies, Ffermwraig y Flwyddyn Cymru 2006
 • Cymunedau ac Adfywio – yr Athro Michael Woods, Prifysgol Aberystwyth, Tom Jones, Ffermwr Annibynnol, Llywydd ERCA (Cymdeithas Cyrsiau Rhaffau Ewrop), Cynghrair Cymunedau Gwledig Ewrop, cyn-aelod o Awdurdod S4C, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Cadeirydd cyntaf Bwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol yng Nghymru, Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm a chyn Gyfarwyddwr yr ATB, y Bwrdd Hyfforddi Amaethyddol, cyn Is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru a Llywydd CFfI Cymru;
  Gerallt Llewelyn Jones, Uwch Swyddog Cyfrifol, Morlais
 • Rheoli Tir yn y Dyfodol – Ann Humble, Llywodraeth Cymru; yr Athro Bridget Emmett, Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU; Prysor Williams, Prifysgol Bangor
 • Yr Amgylchedd a'r Newid yn yr Hinsawdd – Dr Keith Powell, Stump up for Trees; yr Athro Dave Chadwick, Prifysgol Bangor; Rhys Parry, Cadeirydd, Partneriaeth Pennal (Pennal 2050)
 • Pobl Ifanc yng Nghefn Gwlad – Caryl Haf, Is-gadeirydd CFfI Cymru; Caryl Hughes, (y person cyntaf i gael Ysgoloriaeth Llyndy Isaf gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)

Sioe Sgwrsio

Yr eitem olaf ar yr agenda yn ardal y theatr ddydd Iau oedd sioe sgwrsio ar ffurf cyfweliadau gyda'r bobl sy’n gyfrifol am rai o’r llwyddiannau mwyaf yng nghefn gwlad Cymru –

 • Jo Quinney, Cledrau Cymru;
 • Robert Clapham, Academi Addysg Awyr Agored Glantawe;
 • Garry Williams, Blaencennen, Gwynfe, Sir Gaerfyrddin;
 • ac Adrian Jones, Bioamrywiaeth a Busnes
workshop

Gweithdai

Gan fod Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 yn dod i ben, y cwestiwn ar wefusau pawb yw 'Beth Nesaf?'. Cynhaliwyd cyfres o weithdai yn y Lolfa Fusnes, lle clywodd randdeiliaid gan Arweinwyr Polisi am rai o'r cynlluniau sydd ar y gweill ar gyfer y dyfodol. Ymdriniwyd â’r materion isod -

 • Cynllun y Goedwig Cenedlaethol; Graddfa Tirwedd
 • Rheoli Tir;
 • Arallgyfeirio Amaethyddol;
 • Dyfodol Rheoli Llifogydd yn Naturiol;
 • ac arallgyfeirio amaethyddol
food

Noson Rwydweithio Blas ar Gymru

I gloi’r diwrnod cyntaf, cynhaliwyd noson Rwydweithio Bwyd a Diod ym Mhafiliwn Maldwyn lle cafwyd anerchiad gan Mark Drakeford, y Prif Weinidog. Diolch i gyllid a gafwyd dan y Rhaglen Datblygu Gwledig, cafwyd cyfle i fwynhau detholiad bendigedig o Fwydydd a Diodydd o Gymru.

Cafodd y 200 o cynrychiolwyr a oedd yn bresennol gyfle i flasu rhai o'r bwydydd a'r diodydd gorau o Gymru, i siarad â rhai o'r cynhyrchwyr a gweld amrywiaeth enfawr o gynhyrchion.

 

awards

Gwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru

Un o elfennau allweddol y digwyddiad oedd cyflwyno Gwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru i nifer o brosiectau llwyddiannus sydd wedi llwyddo i gyfleu ethos y rhaglen ariannu i’r dim – prosiectau sydd wedi helpu i gryfhau ac i greu mwy o amrywiaeth ym meysydd ffermio, coedwigaeth a bwyd, drwy fuddsoddi mewn mentrau gwyrdd, mynd i'r afael â thlodi, sbarduno cystadleurwydd a chreu twf a swyddi cynaliadwy ar gyfer y bobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru.

Enwebwyd y prosiectau gan y Timau Polisi sy'n gyfarwydd â’r prosiectau a dyfarnwyd y Gwobrau gan Banel Annibynnol.
Cyflwynwyd y Gwobrau yn y prynhawn ar 10 Mehefin. Cafodd pob un o’r enillwyr dlws wedi'i bersonoli (tlws llechi gan Inigo Jones, prosiect sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Twristiaeth y RhDG), a chydnabyddiaeth am fod yn un o'r prosiectau llwyddiannus gorau yng nghefn gwlad Cymru dros yr 20 mlynedd diwethaf.
Rhoddwyd gwobrau mewn pedwar categori –

Prosiect Helix ddaeth i’r brig.

fm

Mark Drakeford, y Prif Weinidog

Roeddem yn falch o gael croesawu'r Prif Weinidog i agor noson Rhwydweithio Blas ar Gymru yn swyddogol.

Dywedodd:
'Roedd yn bleser cael bod mewn digwyddiad i ddathlu'r Rhaglen Datblygu Gwledig, a chael gweld â’m llygaid fy hun y gwaith gwych y mae wedi'i wneud i helpu’n cymunedau gwledig i ffynnu.'

lesley

Lesley Griffiths, AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Roedd Lesley Griffiths, AS, yn bresennol a hi agorodd sesiwn y prynhawn ar 9 Mehefin.

Cerddodd y Gweinidog o amgylch y parthau arddangos, gan gyfarfod a siarad â buddiolwyr y prosiect.
Yn ei hanerchiad agoriadol dywedodd:
'Mae’n cymunedau gwledig yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd Cymru ac mae gennym lawer i ymfalchïo ynddo'.

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork

Dilynwch ni ar Twitter:

@RGC_WRN

 

Dilynwch ni ar Facebook:

Rhwydwaith Gwledig Cymru

 

Dilynwch ni ar Instagram:

rgc_wrn

 

Dilynwch ni ar YouTube:

Rhwydwaith Gwledig Cymru