Briff Arloesi - Rhifyn 47

Ionawr 2022

English

 
 
 
 
 
 
Person

Lansio prosiect Cyflymydd Digidol newydd SMART

Bydd tîm o gynghorwyr arbenigol ym maes diwydiant yn gweithio gyda gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i'w helpu i ddod o hyd i’r dechnoleg gywir i wella’u perfformiad wrth weithredu. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei ddarparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac yn cael ei gefnogr gan y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC Cymru). Darllenwch mwy neu gwyliwch fideo byr am y prosiect.

Strategaeth Arloesi Newydd i Gymru

Mae rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru wedi bod yn mynegi barn am y strategaeth sydd wrthi’n cael ei datblygu, gan wneud hynny mewn cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu. Am ragor o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.

Mae gwybodaeth o bob rhan o Ewrop yn cael ei defnyddio wrth lunio'r strategaeth. I ddarllen mwy am sut mae prosiect Cohes3ion yn llywio’r gwaith o’i datblygu.

Adroddiad
Poster

Cyfleoedd ariannu drwy Hac Iechyd Cymru

Mae Hac Iechyd Cymru yn dychwelyd yn 2022 gan roi cyfle i’r rhieni a fydd yn cymryd rhan gael hyd at £20,000 ac elwa ar gyngor arbenigwr arloesi. Diben yr Hac yw agor trafodaethau rhwng cydweithwyr ym maes iechyd, diwydiant a'r byd academaidd er mwyn helpu i ddatblygu atebion ymarferol i heriau iechyd a gofal. Darllenwch ragor.

Advances Wales

Cyllid ar gael ar gyfer atebion ailgylchu ar gyfer Cynhyrchion Hylendid Amsugnol

Mae partneriaeth Gydweithredol 'Dyfodol Gwyrdd Glân', sy’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn gofyn i sefydliadau feddwl am atebion ailgylchu arloesol ar gyfer Cynhyrchion Hylendid Amsugnol. Darllenwch mwy.

 

Her Dechrau Rhywbeth Da

Mae Syniadau Mawr Cymru yn chwilio am bobl ifanc 11-18 oed a all gynnig ateb i rywbeth a fyddai'n cael effaith gymdeithasol gadarnhaol yn eu cymuned. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld yma a helpwch ni i hyrwyddo menter yn y genhedlaeth iau.

Parth Arloesi

Digwyddiadau

 

Cymhorthfa Cyllid Arloesi

16 Chwefror 2022, 10.00 – 16.45

Ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n awyddus i gael gafael ar gyllid,  i gynnal prosiectau ymchwil a datblygu mwy effeithiol, ac i fasnacheiddio’r canlyniadau? Mae'r digwyddiad hwn, a gynhelir ar y cyd ag Innovate UK a'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth, wedi'i deilwra ar gyfer y sefydliadau hynny sydd â diddordeb mewn ffotoneg, lled-ddargludyddion a thechnolegau cwantwm. Cofrestrwch yma.

 

I gael gwybod mwy ynglŷn â sut gall cymorthfeydd helpu’ch sefydliad. 

 

Cymhorthfa i’ch help gyda’ch Cyflwyniadau Hyrwyddo

27 Ebrill 2022, 13.00 – 17.00

Os ydych yn edrych i ysgrifennu neges i hyrwyddo’ch busnes fel rhan o’ch cais Innovate UK, archebwch yma i gymryd rhan yn y gymhorthfa a fydd yn helpu busnesau i deimlo'n fwy parod wrth ddatblygu eu neges hyrwyddo.

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: