Rhifyn 46 - Briff Arloesi

Rhagfyr 2021

English

 
 
 
 
 
 

Pen-y-bont ar Ogwr yn anelu at Sero Net

Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno Strategaeth Datgarboneiddio 2030. Dysgwch sut y bydd eu cynllun Ynni Clyfar a naw prosiect arloesol yn helpu i gyflawni eu hamcanion datgarboneiddio drwy wylio yma

 

BCBC
Economi Gylchol

Helpu cwmnïau i fanteisio ar yr economi gylchol

Gall busnesau yng ngorllewin Cymru a'r Cymoedd bellach gael cymorth i'w helpu i fabwysiadu egwyddorion cylchol a cynaliadwy o fewn eu sefydliad. Darllenwch mwy am Economi Gylchol.

Storaeon Llwyddiant

Y datblygiadau diweddaraf yn y Strategaeth Arloesi newydd i Gymru

Yn dilyn cyfres o weithgareddau wedi'u targedu ar gyfer rhanddeiliaid, datblygwyd model rhesymeg newydd sy'n tynnu sylw at feysydd allweddol sy'n rhan annatod o ddatblygu strategaeth. I ddarllen mwy ac i rannu eich safbwyntiau cliciwch yma neu cysylltwch â StrategaethArloesi@llyw.cymru

 

Cyllid ar gyfer eich prosiectau ymchwil a datblygu

A all eich sefydliad ddangos llwybr i’r farchnad ar gyfer ateb i fater sy’n ymwneud â’r sector cyhoeddus neu’r gymdeithas a wynebir gan ganolbarth Cymru? Mae ‘Launch Pads’ sydd wedi’u harwain gan her yn cynnig cyllid o 100% ar gyfer prosiectau llwyddiannus i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil a datblygu i fynd i'r afael â hyn. Mae rownd un, sy'n seiliedig ar yr amgylchedd a meysydd craidd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) bellach wedi agor.

Rhagor o wybodaeth yma

 

Diogelu eich eiddo Deallusol

Gallwn eich helpu i bwyso a mesur a diogelu eich holl eiddo deallusol. Cysylltwch â Llywodraeth Cymru i gael canllawiau diduedd ar bob math o eiddo deallusol o gytundebau hawlfraint a pheidio â datgelu i batentau a nodau masnach yn gwybodaeth.eiddo.deallusol@llyw.cymru

 

Cyfarfodydd Cymorth Cyllid Arloesi

Mae Cyfarfodydd Cymorth Arloesi yn cynnig y cyfle i gael gafael ar gyngor, arbenigedd ac adborth gan y gymuned cymorth busnes sydd wedi'u teilwra i'ch cwmni. Gall aelodau'r panel gynnig cipolwg ynghylch pa opsiynau ariannu sydd fwyaf addas i'ch busnes a phwy sydd orau i droi atynt.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen hon

 

Ceisiadau ar gyfer y rhaglen ‘Global Business Innovation’

Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y rhaglen ‘Global Business Innovation’ yn agosáu.

Cofrestrwch erbyn 6 Rhagfyr, 2021 i gael lle ar y rhaglen a chael gwybod mwy am ehangu busnes a chysylltu â phartneriaid yn Ne Korea.

Cliciwch ar y ddolen hon i gofrestru.

Expertise Cymru

DIGWYDDIADAU

 

Digwyddiad Ymrwymiad Strategaeth Arloesedd

16 Rhagfyr 2021, 14:00 – 15:30

Yn dilyn cyfres o drafodaethau rhanddeiliaid, datblygwyd model rhesymeg ar gyfer y Strategaeth Arloesedd i Gymru newydd, drwy amlygu meysydd pwysig i ddatblygiad a gweithrediad y strategaeth. Bydd y digwyddiad yn darparu’r cyfle i drafod y model ac i ofyn unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau. 

Cliciwch yma i gofrestru

 

Brecwast Busnes Arloesi gydag AMRC

16 Rhagfyr 2021, 09:00 – 10:30

Bydd Alan Mumby, arweinydd agweddau ym maes arloesi, yn gwneud cyflwyniad am yr heriau sy'n wynebu'r sector gweithgynhyrchu ym maes arloesi. Cefnogir y sesiwn gan dîm Arloesi Llywodraeth Cymru a fydd yn siarad am rai o'r pecynnau cymorth sydd ar gael i gefnogi arloesedd busnes.

Cofrestrwch yma ar gyfer y digwyddiad am ddim hwn.

 

Cyllid ymchwil a datblygu ar gyfer Technoleg Hinsawdd

12 Ionawr 2022, 10:00 – 17:00

Ydych chi'n gwmni sydd wedi'i leoli yng Nghymru sydd am gael gafael ar gyllid ymchwil a datblygu, rhedeg prosiectau ymchwil a datblygu mwy effeithiol a masnacheiddio'r canlyniadau? Er bod croeso i bob prosiect, mae Prosiectau sy'n Gysylltiedig â Thechnoleg Hinsawdd o ddiddordeb ar gyfer y Cyfarfod Cymorth ar-lein hwn. Cofrestrwch yma

Mae cyfarfodydd cymorth Llywodraeth Cymru yn cael eu cynnal ar y cyd ag Innovate UK a'r Knowledge Transfer Network.

Darganfyddwch mwy o gyfarfodydd cymorth 

 

 

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: