Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 04 Sector Ffermio ac Amaethyddiaeth yng Nghymru

 

Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 04 Sector Ffermio ac Amaethyddiaeth yng Nghymru

 

 
 

Newyddion Cyffrous – Cadwch y Dyddiad!!

coming soon

Dathlu Cynhadledd Wledig 2022

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynllunio dychwelyd i normal gyda’r gynhadledd ‘gorfforol’ gyntaf ers 2019.

Ar 9 a 10 Mehefin 2022, bydd digwyddiad na welwyd ei debyg o’r blaen yn cael ei gynnal bydd digwyddiad na welwyd ei debyg o’r blaen yn cael ei gynnal yn Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru ar Faes y Sioe yn Llanfair-ym-Muallt.

Bydd yn gynhadledd gyffrous a rhyngweithiol a fydd yn dathlu llwyddiannau’r hyn sydd wedi’i ariannu gan y Rhaglen Datblygu Gwledig.

Felly cadwch y dyddiad yn eich dyddiadur nawr!

fireworks

Dathlu ein Sector Ffermio Gwych

tractor

Croeso i rifyn y mis hwn o’n cylchlythyr 'Dathlu Datblygu Gwledig' a’r mis hwn, rydyn ni’n edrych ar Ffermio ac Amaethyddiaeth yng Nghymru.

Yn y gorffennol, mae amaethyddiaeth yng Nghymru wedi bod yn rhan bwysig o economi Cymru. Oherwydd hinsawdd mwyn, wlyb Cymru, dim ond cyfran fach o arwynebedd y tir sy'n addas ar gyfer cnydio âr, ond mae digonedd o laswellt ar gyfer pori da byw.

Mae ffermio yn hanfodol i roi cartref i natur yng Nghymru – mae tua 80 y cant o dir Cymru yn cael ei reoli mewn un ffordd neu’i gilydd.

Mae ffermwyr Cymru'n frwd dros ddarparu amrywiaeth enfawr o fwyd Cymreig o ansawdd i bob un ohonom ei fwynhau. Ond mae llawer mwy i ffermio na thyfu bwyd gwych. Ffermio yng Nghymru yw conglfaen diwydiant bwyd a diod Cymru sydd werth £22.1 biliwn (2019).

Mae strwythur y diwydiant amaethyddol sy’n amrywio ledled y DU yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys hinsawdd, y tir a thraddodiad. Mae ei thopograffeg ucheldirol a mynyddig yn nodweddu Cymru ac mae ganddi hinsawdd wlypach na llawer o weddill y DU. O ganlyniad, ystyrir bod cyfran fawr o'r tir a ddefnyddir yn 'ardaloedd llai ffafriol' neu'n dir LFA. Mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn canolbwyntio'n drwm ar bori da byw, yn benodol defaid, ar dir ardaloedd llai ffafriol mewn daliadau fferm cymharol fach sy'n gwneud incwm cymharol fach.

Mae sawl ffactor yn pennu’r patrwm ffermio yng Nghymru, ac mae’r rhai pwysicaf fel a ganlyn:

  • Mae Cymru'n fwy mynyddig ac mae ganddi hinsawdd wlypach na llawer o'r DU felly mae cymaint o'r wlad yn cael ei hystyried yn ardaloedd llai ffafriol. Felly, mae'r tir yn fwy addas ar gyfer ffermio tir pori a da byw yn hytrach na chnydio tir âr;
  • Mae'r ucheldiroedd eang yn fwy addas i ddefaid, yn benodol defaid Mynydd Cymreig cryf.
  • Mae'r diwydiant llaeth a ffermio tir âr wedi'u cyfyngu i'r ardaloedd mwy cynhyrchiol. Mae'r rhain yn bennaf mewn ardaloedd tir isel yn y de-ddwyrain, y gogledd-ddwyrain, rhanbarthau arfordirol a chymoedd afonydd.

Yn ogystal â'r heriau yn yr hinsawdd a'r brwydrau a wynebir weithiau oherwydd tirwedd Cymru, credir bod y lefelau dirwasgiad yn y diwydiant ffermio yn cynyddu ac mae cyfraddau hunanladdiad, yn enwedig i ddynion o dan 40 oed, ymhlith yr uchaf mewn unrhyw grŵp galwedigaethol.

winter fair  

Mae Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru yn dychwelyd!!

Does dim amser gwell i edrych ar lwyddiannau'r sector Ffermio ac Amaethyddol a ariennir gan y Rhaglen Datblygu Gwledig nag yn ystod y mis y bydd y Ffair Aeaf lawn yn dychwelyd i Faes y Sioe Frenhinol - 29 - 30 Tachwedd.

Ffrydiau Ariannu Amaethyddol Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020

field  

Y Grant Busnes i Ffermydd - Cyfraniad ariannol at fuddsoddi cyfalaf mewn offer a pheiriannau ar y fferm.

Glastir - Mae Glastir yn gynllun ar gyfer rheoli tir fferm gyfan yn gynaliadwy.

Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru - Cymorth ariannol i brosiectau sy'n annog cydweithio rhwng ymchwilwyr ac ymarferwyr.

Cyswllt Ffermio - Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

LEADER - Meithrin trosglwyddo gwybodaeth ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig; Gwneud pob math o amaethyddiaeth yn fwy cystadleuol a gwneud
ffermydd yn fwy hyfyw; Hyrwyddo trefniadaeth y gadwyn fwyd a rheoli risgiau mewn amaethyddiaeth; Adfer, gwarchod a gwella ecosystemau sy’n dibynnu ar amaethyddiaeth a choedwigaeth; Hyrwyddo defnydd effeithiol ar adnoddau a chefnogi’r symudiad at economi carbon isel sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd yn y sector amaethyddiaeth, y sector bwyd a’r sector coedwigaeth.

RPW Ar-lein

Storïau Llwyddiant ac Astudiaethau Achos y Sector

bee  

Straeon Fideo

Ffermio Digidol - Prosiect GEOM arloesol i archwilio sut y gellir casglu data perthnasol a'i gyflwyno fel gwybodaeth ddefnyddiol i ffermwyr.

(LEADER)

Fferm Hendre Ifan Goch
Gwella rheolaeth pridd a da byw i ddatblygu gallu dal carbon y pridd. Bydd Hendre Ifan Goch, yn ceisio lleihau eu hôl troed carbon ac yn anelu at ddod yn carbon niwtral.

(Cyswllt Ffermio)

Cymharu’r buddiannau amgylcheddol o ddefnyddio peiriannau effaith isel mewn coetiroedd fferm ar raddfa fechan - ymchwilio i fanteision peiriannau llai eu heffaith i ddynodi’r dulliau mwyaf addas o leihau’r amharu ar yr amgylchedd.

(EIP Cymru)

Y Rhaglen Datblygu Gwledig - Astudiaethau Achos o’r Sector Amaeth a Choedwigaeth - Dysgwch sut y gwnaeth y prosiect Porfeydd ar gyfer Pryfed Peillio helpu fferm laeth i fod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd a sut y gwnaeth busnes torri coed gan ddefnyddio ceffylau wella eu mynediad at goetir.

lamb  

Lawnsiad cig oen ‘Damara Môn’ yn cynnig profiad bwyta unigryw

Mae defaid Damara yn tarddu o Affrica a'r Dwyrain Canol ac yn nodedig oherwydd eu cynffonau a'u marciau unigryw. Mae’r epil cyntaf a aned yn gynharach yn 2020 wedi addasu’n dda i dywydd Ynys Môn.

eip  

EIP yng Nghymru – dod â chefndiroedd ymarferol a gwyddonol at ei gilydd er budd y diwydiant ehangach

Ers iddo gael ei lansio gyntaf yn 2016, mae EIP (Partneriaeth Arloesi Ewrop) yng Nghymru wedi galluogi mwy na 200 o unigolion sy'n gweithio ar lawr gwlad y diwydiant amaethyddol i elwa o'r technolegau diweddaraf a chanlyniadau gwyddonol gan arbenigwyr academaidd a gwyddonol ledled y byd.

fit  

Ffit i Ffermio

Cymeradwyodd Conwy Cynhaliol brosiect cydweithredu gyda’r Community Farming Network (FCN) a chynhyrchodd lyfryn dwyieithog a fyddai'n targedu ffermwyr a oedd yn gweithio ar eu pennau eu hunain. Bydd y llyfryn dwyieithog a ddosbarthwyd i bob fferm yng Nghonwy yn ceisio gwella iechyd, lles a hunan-barch ffermwyr sy'n byw yn ardaloedd gwledig Conwy.

mental  

Mae'n iawn siarad, mae'n bwysig gwrando, a pheidiwch â bod yn feirniadol...mae Cyswllt Ffermio yn rhoi cymorth cyntaf iechyd meddwl ar yr agenda

Mewn ymgais i hybu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig, a mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â'r mater sensitif hwn.

Llinellau Cymorth/Cefnogaeth

Cronfa Addington
01926 620135
www.addingtonfund.org.uk

Sefydliad DPJ
0800 587 4262
www.thedpjfoundation.com/

FCN (Y Rhwydwaith Cymunedol Fferm)
03000 111 999
www.fcn.org.uk/

RABI (Sefydliad Brenhinol dros Les Amaethyddol)
0800 188 4444
www.rabi.org.uk

Tir Dewi (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro)
0800 121 4722
www.tirdewi.co.uk

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

 

Dilyn ar-lein: