Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 03 Sector Twristiaeth Cymru gyda chymorth Cyllid y Cynllun Datblygu Gwledig

 

Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 03 Sector Twristiaeth Cymru gyda chymorth Cyllid y Cynllun Datblygu Gwledig

 
  shop

Croeso i rifyn y mis hwn o gylchlythyr ‘Dathlu Datblygu Gwledig’

Mae'r cylchlythyr hwn yn edrych yn ôl ar rai o lwyddiannau'r rhaglen dros y blynyddoedd ac yn dathlu'r gwahaniaeth y mae'r cyllid wedi'i wneud i fusnesau gwledig, cymunedau gwledig a'r economi wledig yng Nghymru.

Rydym yn canolbwyntio ar gynllun gwahanol bob mis a'r mis hwn rydym yn rhoi sylw i'r Sector Twristiaeth ac yn edrych ar y cyfleoedd y mae'r Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) wedi'u cynnig i'r sector hwn.

Rydym yn croesawu astudiaethau achos a straeon ar gyfer cyhoeddiadau yn y dyfodol. Anfonwch e-bost at ruralnetwork@gov.cymru gydag unrhyw gyfraniadau.

Cynlluniau Cyllido RDP sydd wedi bod o fudd i’r Sector TwristiaethClick to edit this heading.

Cynigiodd Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 bedwar cynllun a helpodd y Sector Twristiaeth. Gyda Thwristiaeth yn cael ei tharo'n galed gan y pandemig, mae'r cynlluniau hyn wedi cynnig cyfle i fusnesau dyfu, gwella neu addasu'r hyn y maent yn ei gynnig.

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF) - gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000. 

Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) - Diben y Gronfa oedd gweithio gyda phartneriaid ar lefel cyrchfan i gyrraedd y targed twf o 10% a nodwyd yn y strategaeth twristiaeth.

Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) - Roedd TAIS yn gronfa fuddsoddi yn targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru.

Ystyrid cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 . Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys oedd £160,000.

Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) - yn gronfa refeniw, diben y gronfa oedd gweithio gyda phartneriaid yn y sector twristiaeth ledled Cymru i gyflawni'r targed twf o 10% a nodwyd yn y strategaeth dwristiaeth.

Straeon Llwyddiant o fewn y Sector ac Astudiaethau Achos

videos  

Straeon Fideo

Croeso Cymru – Ffilm y Diwydiant (RTEF) - Medi 2017

Croeso Cymru – Ffilm y Diwydiant (TPIF) (Saesneg yn Unig)

Astudiaethau Achos y Rhaglen Datblygu Gwledig - y sector Twristiaeth

Datblygu Twristiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot (Saesneg yn Unig)

Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

sanctuary  

Noddfa yn y môr

Ydych chi erioed wedi breuddwydio am ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd a diflannu i ynys anghysbell? Dyna’n union wnaeth 26 o bobl yn ddiweddar pan aethant ar benwythnos llesol ar Ynys Echni.

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

canvas  

Canvas and Campfires

Mynnwch flas ar glampio moethus ar ei orau. Dewch i ddarganfod Canvas & Campfires, wedi'i guddio ar dyddyn trawiadol mewn cornel dawel o Fynyddoedd Cambria yng nghefn gwlad Cymru.

touriosm  

Y Gronfa Busnesau Micro a Bychan yn sbardun i fusnesau twristiaeth

O wersylla moethus i fwyty pum seren gyda ystafelloedd a thafarn hanesyddol - mae busnesau lletygarwch newydd a rhai sydd wedi'u hadnewyddu wedi agor eu drysau cyn y tymor twristiaeth newydd gyda chymorth Cronfa y Busnesau Micro a Bychan.

Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

dunraven  

Adnewyddu ym Mae Dwn-rhefn

Mae amcanion Cynllun Cyrchfannau'r Fro yn cynnwys datblygu economi ymwelwyr lewyrchus a chan fod prif faes parcio'r traeth a maes parcio'r Ganolfan Arfordir Treftadaeth mewn cyflwr gwael, mae'r awdurdod lleol yn cydnabod yr angen i uwchraddio seilwaith sylfaenol yr ardal er mwyn helpu i wella'r apêl i ymwelwyr.

Bae Dwn-rhefn – beth y mae’n ei gynnig

Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

bikes  

Llwybr beicio mynydd newydd gwef-reidio-l ar fin agor yng Nghanolbarth Cymru

Llwybr Melindwr yw llwybr beicio mynydd gradd glas cyntaf CNC yng Nghanolbarth Cymru. Mae’n llwybr lefel canolradd pum cilomedr sy’n addas ar gyfer pobl sydd â phrofiad blaenorol o feicio mynydd.

Er mwyn cael gwybodaeth am feicio mynydd yng Nghymru, ewch i mbwales.com

Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

   

Twristiaeth Cyfeillgar i Gŵn

Mae 65 o gyfranogwyr i’r prosiect gan gynnwys siopau, darparwyr llety, lleoedd i ymweld â bwytai ac yfed yn awr a darparwyr gwasanaeth. Mae tudalen Facebook gydag 1105 o ddilynwyr, Twitter, Instagram a blog yn darparu ffordd ryngweithiol ar gyfer ymwelwyr a busnesau i rannu gwybodaeth.

Fideo Twristiaeth Cŵn-Gyfeillgar yn Sir Benfro

LEADER

powys  

Prosiect Dyfodol Cambrian a ariennir gan Raglen Arwain LEADER Powys yn cynnig cefnogaeth gynhwysfawr i fusnesau lleol yn ystod COVID

Er gwaethaf yr heriau sy’n wynebu cymaint o fusnesau twristiaeth o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig COVID-19, mae prosiect Dyfodol Cambrian Future gan Fenter Mynyddoedd Cambria yn parhau i gefnogi busnesau a chymunedau lleol.

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

 

Dilyn ar-lein: