Dathlu Llwyddiant Datblygu Gwledig - Rhifyn 01 LEADER

Rhannu Llwyddiant − Argraffiad 01 LEADER

 
 

Croeso i gylchlythyr cyntaf 'Dathlu Datblygu Gwledig'. Wrth inni nesáu at flynyddoedd olaf Rhaglen Datblygu Gwledig olaf yr UE, roedden ni yn Rhwydwaith Gwledig Cymru yn credu mai dyma’r amser delfrydol i edrych yn ôl ar rai o’r pethau a gyflawnwyd gan y rhaglen dros y blynyddoedd a dathlu'r gwahaniaeth y mae'r cyllid wedi'i wneud i gymunedau gwledig gwych Cymru.

LEADER yw'r cynllun cyntaf sydd dan sylw ond byddwn yn canolbwyntio ar gynllun gwahanol bob mis. Byddem, fellu, yn croesawu astudiaethau achos a straeon ar gyfer cyhoeddiadau yn y dyfodol. Anfonwch unrhyw gyfraniadau atom drwy’r e-bost at ruralnetwork@llyw.cymru.

30 Mlynedd o Gyllid LEADER

leader

Cefndir Cyllid LEADER

Mae LEADER yn ddull datblygu lleol sydd wedi cael ei ddefnyddio ers 30 mlynedd er mwyn cynnwys a rhoi rhan i bobl a sefydliadau lleol wrth gynllunio a chyflawni strategaethau, ac wrth wneud penderfyniadau a dyrannu adnoddau er mwyn datblygu eu hardaloedd gwledig.

Animeiddiad byr yn esbonio menter yr UE − datblygu lleol dan arweiniad y gymuned (Seasneg yn Unig)

Mae gan Gymru 18 o Grwpiau Gweithredu Lleol (GGLlau) sydd wedi'u gwasgaru'n ddaearyddol ar draws y rhanbarth. Gwnaeth pob Grŵp Gweithredu Lleol gais am gyfran o gyllid LEADER yn 2014, a nhw sy’n gyfrifol am ddyrannu arian yn eu hardaloedd.

Ar hyn o bryd, mae 733 o brosiectau LEADER wedi cael eu rhestru yn y cyfeiriadur ar wefan Rhwydwaith Gwledig Cymru ac mae rhagor o gyllid yn cael ei ddyrannu drwy’r amser.

Beth mae Cyllid LEADER wedi'i wneud dros Gymru?

Isod, ceir detholiad bach yn unig o'r cymorth y mae LEADER wedi'i roi mewn ardaloedd gwledig. Mae’n dangos y gwahaniaeth y mae’r cyllid hwnnw wedi ei wneud, ac yn parhau i'w wneud, i Gymunedau Gwledig.

Prosiectau sydd wedi helpu i fynd i'r afael ag unigedd cymdeithasol ac i ddarparu gwasanaethau i bawb, o’r hen i’r ifanc, i bobl sy'n agored i niwed a phobl ag anableddau, gan gyllido prosiectau sy'n cynnwys gweithgarwch ar draws amryw o sectorau.

videos

Astudiaethau Achos y Rhaglen Datblygu Gwledig - cyllid LEADER

Astudiaethau Achos y Rhaglen Datblygu Gwledig

Gwyliwch brosiect allgymorth yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi helpu cymunedau gwledig i gael mynediad at wasanaethau a sut mae cynllun hydro ym Methesda wedi bod o fudd i'r gymuned.

Fideos prosiect Powys

Prosiect LEADER blasus iawn ym Mhowys.

The Internet of things

Ardaloedd gwledig Profi isadeiledd priodol.

covid

COVID-19

Gall Cynllun LEADER fod yn offeryn economaidd-gymdeithasol defnyddiol, wrth ymateb yn uniongyrchol i’r argyfwng mewn ardaloedd
gwledig, ac ar gyfer y broses adfer yn y tymor hir. Mae Grwpiau Gweithredu Lleol yng Nghymru wedi nodi blaenoriaethau uniongyrchol
ar lawr gwlad.

planed

Dathlu Llwyddiant Cymunedol yn Sir Benfro

Croesawodd aelodau o staff Grŵp Gweithredu Lleol Sir Benfro, Arwain Sir Benfro a PLANED amrywiaeth o 19 o brosiectau wedi'u cwblhau (2019) a gyflwynodd mewn digwyddiad dathlu byr.

bloomfield

Canolfan Gymuned Bloomfield House

Datblygu cyfleusterau yn y gymuned ar gyfer pobl hŷn

project

Prosiect Ysbrydoli Llwybrau

Defnyddio celf i fynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol ymhlith cyn-filwyr y lluoedd arfog ac aelodau o’r gymuned.

bench

Rhaglen LEADER Conwy wledig yn gosod y meinciau Steora cyntaf yn y Deyrnas Unedig (DU)

Gosodwyd y meinciau Steora cyntaf yn y DU, mewn tair cymuned yng Nghonwy wledig - Llangernyw, Llanfair Talhaiarn a thref Conwy.

bike

E-beic i helpu iechyd

Yn dilyn ymchwil helaeth gyda meddygon teulu lleol, ffisiotherapyddion, ymarferwyr atgyfeirio ymarfer corff, gweithwyr cymdeithasol a’r gymuned leol, roedd yn amlwg bod awydd i gynnal y sesiynau e-feicio.

prescrip

Gwasanaeth Cyflenwi Presgripsiwn

Gyda lleihad parhaus o argaeledd o wasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig, mae meddygfa Betws-y-Coed wedi penderfynu bod angen gwneud rhywbeth ynghylch hyn.

growing

Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd

Roedd hwn yn brosiect peilot blwyddyn o hyd a gafodd ei gyflwyno mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, Gweithdy DOVE a Chanolfan Hyfforddi Glyn-nedd.

swim

Prosiect Rheoli Integreiddio Dŵr Hafren (SWIM)

Nod prosiect SWIM yw datblygu techneg newydd ar gyfer rheoli llifogydd drwy ddefnyddio cyfalaf naturiol ar raddfa tirwedd i leihau llifogydd mawr i lawr yr afon.

LEADER a Thu Hwnt

Enghraifft fach iawn yw’r prosiectau uchod o’r rhai a gyflawnwyd dan Raglen 2014-2020. Dychmygwch yr hyn y mae LEADER wedi'i gyflawni mewn 30 mlynedd!

MAE LEADER yn ariannu'r mes bach sy'n tyfu'n goed derw mawr. Man cychwyn llawer o’r prosiectau mawr oedd astudiaeth ddichonoldeb neu weithgaredd peilot a dyfodd yn rhywbeth gwirioneddol gwerth chweil ac a aeth ymlaen wedyn i gael symiau llawer mwy dan Gynlluniau Datblygu Gwledig eraill, yn ogystal â Grantiau Lotto a GrantiauThreftadaeth.

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

Dilyn ar-lein: