Rhifyn 41

Mai 2021

English

 
 
 
 
 
 

Cefnogaeth SBRI i Dechnoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd

Mae gan Lywodraeth Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chanolfan Ragoriaeth SBRI gyllid i gefnogi prosiectau arloesol sy'n cynnig technoleg efelychu ar gyfer hyfforddiant gofal iechyd.

Mae gan fusnesau tan 28 Mai i gyflwyno eu syniadau. Darllenwch fwy, neu cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad briffio ar 13 Mai drwy gofrestru yma.

Am heriau eraill SBRI gan gynnwys yr Her Trawsnewid Cleifion Allanol cliciwch yma

SBRI
Technology innovation

Cymorth Technoleg ac Arloesi ar gyfer BBaCHau Cymru

Cynhaliodd tîm arloesi Llywodraeth Cymru ddigwyddiad i helpu busnesau bach a chanolig i gael gafael ar gyllid a chymorth i'w galluogi i fuddsoddi mewn technoleg newydd. Os gwnaethoch ei fethu, beth am wylio'r digwyddiad llawn yma

Grantiau Clyfar Innovate UK
Mae Innovate UK, sy'n rhan o UK Research and Innovation, yn buddsoddi hyd at £25 miliwn yn y syniadau arloesi a thrawsnewidiol gorau mwyaf blaengar ac ariannol addawol. Rhaid i fusnes fod yn ganolbwynt pob cynnig
Gall ceisiadau ddod o unrhyw faes technoleg a rhaid gallu eu defnyddio mewn unrhyw ran o'r economi.

Dysgwch fwy yma 

Innovate Uk
innovation - edrychwch

Rhaglen bum mlynedd i drawsnewid gwasanaethau Eiddo Deallusol (IP).

Mae'r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) wedi lansio ei rhaglen 'One IPO' - rhaglen bum mlynedd i weddnewid gwasanaethau Eiddo Deallusol (IP)

Darllenwch fwy yma

Enillwyr Gwobr Fenter y Frenhines 2021

Gwobr Fenter y Frenhines yw’r wobr fwyaf ei bri i fusnesau yn y Deyrnas Unedig

Edrychwch i weld pwy yw’r enillwyr o Gymru yn 2021 yma 

Digwyddiad dan ofal Cohes3ion – Gwneud i Waith Llywodraethu Aml-lefel weithio mewn Arbenigedd Clyfar (S3)

Mae prosiect Interreg COHES3ION yn helpu partneriaid o bob rhan o Ewrop i ymgorffori blaenoriaethau lleol a rhanbarthol o fewn eu polisïau arloesi. I glywed panel o arbenigwyr blaenllaw yn trafod sut i gynyddu effaith Strategaethau Arbenigo Clyfar cliciwch yma 

innovation - darllenwch

Digwyddiadau

 

Lansio rhaglen trawsnewid IPO

12 Mai 2021, 11:00 - 12:00

Ymunwch ag arweinwyr rhaglen trawsnewid IPO i ddysgu mwy am sut y bydd IPO yn gweddnewid ei rhaglenni dros y pum mlynedd nesaf.   Bydd y digwyddiad yn cynnwys golwg ar gynlluniau trawsnewid IPO ac yna sesiwn holi ac ateb lle cewch ofyn cwestiynau a rhoi ymateb

Cofrestrwch yma

Gweminar Wybodaeth SBRI: Her Hyfforddiant mewn Technoleg Efelychu

13 Mai 2021, 09:35 - 11:00

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI yn cynnal gweminar wybodaeth am ei Her Hyfforddiant mewn Technoleg Efelychu er mwyn ichi gael dysgu mwy amdano.

Bwciwch eich lle yma

Cymorth Arloesi Ar-lein

19 Mai 2021, 10:00 - 16:45

Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd ag Innovate UK, y Knowledge Transfer Network ac Innovate UK Edge (Rhwydwaith Menter Ewrop), yn cynnal cymhorthfa i helpu cwmnïau o Gymru i baratoi’u hunain yn well i:-

  • gael hyd i arian ymchwil a datblygu
  • cynnal prosiectau ymchwil a datblygu gwell
  • troi’r canlyniadau’n fusnesau

Cofrestrwch yma

Ymchwil Arloesi - Trafodaeth Sector Preifat 

2 Mehefin 2021, 10:00 - 11:30

Ymunwch â sgwrs  i drafod ymchwil ddiweddar i’r tirlun arloesi yng Nghymru a thramor, ac i ddeall blaenoriaethau busnes Cymru o ran arloesi.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Gweithgareddau Rhwydweithio yn y sector Hydrogen gyda Chylch Ymchwil ac Arloesi Québec-Ewrop

15 Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cydweithio agosach ac agosach rhwng Cymru a Thalaith Québec yn Canada.

Gan adeiladu ar waith partneriaeth rhwng Hydro-Québec a Phrifysgol De Cymru i wneud ymchwil i fasnacheiddio technolegau hydrogen, mae’r digwyddiad yma yn darparu cyfle gwych ar gyfer busnesau ac academyddion sydd am fanteisio ar y cyfleoedd mae datblygu technolegau hydrogen yn eu darparu.

Bwriedir i’r digwyddiad fod yn gam ymarferol i helpu gyda’r broses o wneud cynigion sy’n gysylltiedig â hydrogen i’r pedair galwad datgarboneiddio gan Horizon Ewrop, a fydd yn werth €154 miliwn.

Mwy o wybodaeth yma neu cofrestrwch yma 

 

Wythnos Technoleg Cymru 2021

21 – 25 Mehefin 2021

Wythnos Technoleg Cymru - pum niwrnod o weithdai a siaradwyr o fri rhyngwladol. 

I’r rheini sy’n gweithio ym myd technoleg newydd neu sydd am weld sut y gall technoleg weddnewid eich busnes.

Darllenwch fwy a chofrestrwch

 
 

AMDANOM NI

Read more news

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: